جمعه 18 مهر 1382

حاكميت ملّي در گرو تحزّب

گفتگوي آژانس خبررساني آينده سازان با دكتر حسين موسويان، عضو شوراي مركزي و مسئول تشكيلات جبهة ملّي ايران

- لطفاً كادر رهبري جبهة ملّي ايران را معرّفي نموده و بفرماييد كه در حال حاضر جبهة ملّي از چه احزاب و سازمانهايي تشكيل مي‌شود و ساختار تشكيلاتي آن به چه گونه است؟

- در مورد رهبري جبهة ملّي ايران بايد عرض كنم كه اين رهبري شكلي شورايي و دسته جمعي دارد و در اصل عالي‌ترين نهاد تشكيلاتي جبهة ملّي ايران "شوراي مركزي" نام دارد. در حال حاضر اين شورا 35 عضو دارد. بر طبق اساسنامه جبهة ملّي شوراي مركزي از بين اعضاي خود يك هيئت پنج نفره تحت عنوان هيئت رهبري جبهة ملّي و يك هيئت هفت نفره بعنوان هيئت اجرايية جبهة ملّي انتخاب نموده است كه امور سياسي و تشكيلاتي و اجرايي جبهة ملّي را عهده دار مي‌باشند. هيئت رهبري پنج نفري جبهة ملّي عبارتند از آقايان اديب برومند، مهندس عبّاس اميرانتظام، دكتر داود هرميداس باوند، مهندس نظام الدين موحّد و دكتر پرويز ورجاوند. هيئت اجراييه هفت نفري جبهة ملّي از آقايان مهندس اسماعيل حاج قاسمعلي، غلامرضا رحيم، مهندس كورش زعيم، ناصر فربد، دكتر مهدي مؤيّدزاده و دكتر سيد حسين موسويان تشكيل يافته است. در مورد بخش دوّم سؤال، بايد عرض كنم كه در حال حاضر حزب ايران كه از قديميترين احزاب ملّي ايران است و حزب مردم ايران و حزب آينده سازان ايران بطور رسمي به جبهة ملّي ايران پيوسته‌اند ولي از لحاظ تشكيلاتي جبهة ملّي بر طبق اساسنامه داراي پانزده سازمان صنفي هم هست كه هر يك از اين سازمانها داراي يك مسئول و يك كميته اصلي مي‌باشند. اين سازمانها عبارتند از سازمان اصناف، سازمان دانشجويان، سازمان پزشكان، سازمان زنان، سازمان كارمندان، سازمان حقوقدانان، سازمان دانشگاهيان، سازمان مهندسين، سازمان نويسندگان و...

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

0910-g-07.jpg


- با توجّه به دور جديدي از يورشها كه از چند ماه پيش عليه جبهة ملّي ايران آغاز شده كه نمونه‌هاي آن توقيف مجدّد آقاي اميرانتظام و احضار دكتر ورجاوند، بازداشت يا احضار اعضاي حزب آينده سازان در اهواز، شيراز و تبريز و برهم زدن برنامه سخنراني رهبران جبهة ملّي در شهرستانها و برخوردهاي شديدي كه با اعضاي جبهة ملّي در همدان و قزوين صورت گرفته، تحليل كلّي شما از اين وقايع چيست؟

- برخورد با جبهة ملّي و اعضاي آن هميشگي بوده و مسئله جديدي نيست. از آنجا كه جبهة ملّي پايگاه عظيم تاريخي و مردمي در بين طبقات مختلف ملّت ايران، بخصوص تحصيلكردگان و فرهيختگان جامعه دارد، همواره مورد بغض و عناد حكومتهاي خودكامه چه در رژيم سابق و چه در دوران پس از انقلاب بوده است. به هر صورت شرايط سياسي منطقه و ايران كه مقداري انعطاف و تعديل در رفتار را از طرف حاكميت مي‌طلبد ناديده گرفته شده است.

- آيا با برخوردهاي شديدي كه حاكميت با آزاديخواهان طرفدار مشي مسالمت آميز نشان مي‌دهد، آيا هنوز ادامة‌ مبارزات مسالمت آميز را مفيد مي‌دانيد؟

- هر قدر كه حاكميت كوشش نمايد كه با انواع فشارها و تضييقات راه گروههاي آزاديخواه و مسالمت جو را سد نموده و آنها را به زيرزميني شدن و بيراهه‌هاي ديگر سوق دهد، سازمانهاي سياسي قانوني و معتقد به مشي مسالمت آميز بايد در راه خود مصمّم تر گشته و از چهارچوب قانون پاي بيرون نگذارند. به هر صورت مشي مبارزاتي جبهة ملّي هميشه قانوني و مسالمت آميز و صرفاً سياسي بوده خواهد بود و ما هيچ راهي را جز پيگيري مطالبات ملّت از روشهاي مسالمت آميز مفيد نمي‌دانيم.

- استقبال نيروهاي جوان از جبهة ملّي به چه گونه است و در حال حاضر اين قشر چه نقشي را در فعاليتهاي جبهة ملّي ايفا مي‌كند؟

- تركيب جمعيتي ملّت ايران نشان مي‌دهد كه ملّت ايران كلا يك ملّت بسيار جوان است بطوريكه بيش از پنجاه درصد افراد جامعه را جوانان و نوجوانان زير 25 سال تشكيل مي‌دهند. لذا اميد به اين نسل عظيم و جوان مي‌تواند بزرگترين اميد ملّت ايران تلقّي گردد. آن هم نسل جواني كه ترقّيخواه و تيزهوش و آينده نگر است. خوشبختانه بسياري از‌ آگاهان نسل جوان و آنهايي كه سري در تاريخ معاصر ايران دارند، بسيار در جستجوي جبهة ملّي و شناخت آن و دانستن اصول اهداف و اعتقادات آن هستند ولي به علّت شرايط سياسي حاكم بر كشور و اختناق موجود كمتر امكان دسترسي به جبهة ملّي و شنيدن اصول اعتقادي آن و پيوستن به صفوف آن را پيدا مي‌كنند. فراموش نكنيد كه جبهة ملّي در شرايطي است كه امكان انتشار روزنامه ندارد، امكان داشتن يك محلّ تمركز يا محلّ تشكيلات ندارد، هيچ وسيله ارتباط جمعي در اختيار جبهة ملّي نيست و حتّي روزنامه‌هاي مدّعي اصلاح طلبي حتّي از ذكر نام جبهة ملّي ايران هم در روزنامه‌هاي خود خودداري مي‌كنند. بديهي است كه در يك شرايط سياسي مساعد و حتّي غير آزاد، گرايش وسيع جوانان ميهندوست و ترقّيخواه به جبهة ملّي آشكار خواهد گرديد.

- با سپاس از فرصتي كه در اختيار ما نهاديد، در خاتمه چنانچه مطلب خاصي را لازم مي‌دانيد، بفرماييد.

- آخرين عرض بنده اين است كه در جهان امروز و براي كلّيه ملّتها تنها راه سعادت و ترقّي و تعالي، متشكّل شدن نيروهاي مردمي در احزاب و سازمانهاي سياسي اصيل و آزاديخواه و پيشرو است و فقط از اين راه است كه مردم مي‌توانند در سرنوشت كشور خويش مؤثّر واقع شوند و حاكميت ملّي را تحقّق بخشند و يك جامعة مدني واقعي را برپا نمايند. آنها كه با تحزّب و تكثّر جريانات سياسي مخالفند و مانع تشكّل مردم در سازمانهاي دلخواه و مورد پسند و سليقة خود مي‌شوند، دشمنان اصلي مردم مي‌باشند و بايد مانع اصلي در مسير توسعه و پيشرفت كشور شناخته شوند.

آژانس خبررساني آينده سازان، ayandesazan@parsimail.com

در همين زمينه:

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/86

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حاكميت ملّي در گرو تحزّب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016