شنبه 1 شهريور 1382

گزارش ماهانه (مرداد 1382) در مورد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ايران، کميته دفاع از حقوق بشر در ايران، سوئد

نهادهای مدافع حقوق بشر !

ايرانيان آزاده و مبارز !

بدينوسيله بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين کميته گردآوری شده است به اطلاع عموم می رسانيم. اخبار مرداد ماه مربوط به نقض حقوق بشر در ايران به طور کلی در تحت سه عنوان قابل طبقه بندی ميباشد. در اين ماه سرکوب و اختناق نسبت به روزنامه نگاران همچون گذشته ادامه يافت. جنبش دانشجويی و دانشجويان نيز همزمان در معرض تهاجم و محدوديت های نهادهای رسمی و غير رسمی حکومتی قرار گرفتند. تعدادی از دانشجويان دانشگاهای کشور که در طي تظاهرات تيرماه دستگير شده بودند، پس از سپری کردن يک دوره زندان انفرادی و زير فشار شکنجه، مجبور به اقرار عليه ديگران شده و آزادی آنها منوط به اظهار ندامت از گذشته خود يا اقرار واهی به جرائمی که مرتکب نشده بودند، شد. برخی از اين دانشجويان حتی پس از انجام اموری از اين قبيل که با بيانه حقوق بشر و حتی قانون اساسی سازگاری ندارد، هنوز آزاد نشده اند. در همين حال، شورای نگبهان با رد کنوانسيون رفع تبعيض زنان، گام تازه ای را در نقض حقوق شهروندان جامعه ايران برداشت. در کنار اين اقدام شورای نگهبان برخی از روحانيون حکومتی برای حمايت از شورای نگبهان به مانورهای سياسی و تبليغاتی روی آوردند، حال آنکه مدافعين اين کنوانسيون، کمتر برای ابراز نظر فرصتی را برای اظهار نظر و ايجاد افکار عمومی دريافت نمودند.

1ـ مصطفی کزازی مدير مسئول روزنامه « صدای عدالت » به علت شکايت مدعی العموم در شعبه 1083 دادگاه کيفری تهران پس از بازجويی تفهيم اتهام شد. ( ياس نو 6/5/82 )

2ـ ابراهيم اصغرزاده ، علی صالح آبادی ، فياض زاهد ، علی توکلی و جليل مقدم از اعضای شورای سردبيری روزنامه « همبستگی » در شعبه سوم دادسرای جرايم کارکنان دولت و رسانه ها مورد بازجويی قرار گرفتند. ( ايسنا 5/5/82 )

3ـ مرتضی لطفی مدير مسئول روزنامه « کار و کارگر » برای پاسخگويی به 17 مورد شکايت مطبوعاتی به دادگاه کيفری تهران احضار شد. ( امروز 5/5/82 )

4ـ نادر کريمی ، آرش نورچيان کاريکاتوريست و محمد امين گلباف طراح روی جلد و از اعضای هيأت تحريريه ماهنامه « گزارش » به دستور « قدمی » بازپرس شعبه سوم دادسرای جرايم رسانه ها ، پس از چند روز بازداشت هر يک با قرار وثيقه 50 ميليون تومانی بطور موقت آزاد شدند. گفتنی است مدير مسئول اين نشريه ، آقای مهندس ابو القاسم گلباف ، ماه پيش به دستور دادستان تهران دستگير و روانه زندان اوين گرديد. ( ايسنا 2/5/82 ) عليرغم صدور رای برائت دادگاه تجديد نظر مبني بر آزادي مديرمسئول ماهنامه‌ي «گزارش»، وی همچنان با اتهامات جديد، در زندان اوين باقي ماند.
نعمت احمدي ، وكيل مدافع مديرمسئول گزارش در اين زمينه اظهار داشت: طي مراجعه‌اي كه به بازپرسي شعبه‌ي سوم دادسرا داشتم، بازپرس مربوطه اعلام كرد با توجه به مدارك جديدي كه عليه گلباف بعد از تحقيقات جديد به دست آمده، عليرغم حكم قرار بازداشت او در تجديدنظر، مجددا براي وي قرار بازداشت صادر كرده است(ايسنا ‌٢٦/٥/١٣٨٢ )

5ـ دفتر روزنامه توقيف شده « آسيا » توسط نيروهای امنيتی پلمب شد ، لازم به ياد آوری است که ماه گذشته پس از توقيف اين نشريه ايرج جمشيدی سردبير و سه تن ديگر از کارکنان روزنامه دستگير شدند و بيش از 150 نفر از روزنامه نگاران شاغل در روزنامه « آسيا » بيکار شدند. ( بازتاب 1/5/82 )

6ـ مهناز هويدا مدير مسئول هفته نامه « رايزن جوان » به علت چاپ مطالبی در مورد گروه های فشار به دادسرای تهران احضار شد. ( ايسنا 8/5/82 )

7ـ قاضی قدمی، بازپرس شعبه 3 دادسرای کارکنان دولت، عبدالله ناصری ، مدير عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی را به اين شعبه احضار کرد. علت اين احضار، پی جويی در مورد اظهارات محسن آرمين و شمس الواعظين در ايرنا بود( بازتاب 21 /5/ 82).

8ـ قاضی قدمی، بازپرس شعبه 3 دادسرای کارکنان دولت، خبرنگاران ايرنا و روزنامه « ايران » را برای توضيح در باره مصاحبه های ، آرامين ، شمس الواعظين ، محمد رضا خاتمی ، و محتشمی پور به داسرا فرا خواند(ايسنا 21 /5/ 82).


9 ـ عبدالرسول وصال مدير مسئول روزنامه « ايران » توسط شعبه سوم و ششم بازپرسی دادسرای جرايم دولت و رسانه ها مورد بازجويی قرار گرفت . همچنين به دليل چاپ مقاله ای تحت عنوان « نارضايتی وزارت اطلاعات از روند پيگيری پرونده زهرا کاظمی» به دليل شکايت مدعی العموم مجدداً به شعبه سوم بازپرسی احضار شد. ( ايسنا 7/5/82 ) گفتنی است که آقای وصال ملزم به تأمين کفالت 50 ميليون تومانی نيز گرديد. ( امروز 17/5/ 82 )

10ـ احمد زيدآبادی روزنامه نگار زندانی توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به دادگاه احضار شد. ( ايسنا 13/5/82 ) لازم به ذکر است که احمد زيد آبادی نزديک به چهار ماه است که در زندان به سر می برد. ( امروز 17/5/82 )

11ـ قلي شيخي، مدير مسوول روزنامه «توسعه » توسط شعبه 4 بازپرسي دادسراي جرائم دولت و رسانه‌ها به اتهام تشويش اذهان عمومي احضارشد. بنا به اظهار وكيل مدافع مدير مسئول اين روزنامه پرونده اخير، جديد است و مستقل از پرونده‌ي پيشين ايشان ميباشد كه هم اکنون در شعبه 1083 تحت پيگيری قرار دارد. شاکيان پرونده مدير مسئول روزنامه توسعه نيروي انتظامي، بسيج و دانشگاه آزاد می باشند. گفتنی است که ظرف يک ماه گذشته اين چهارمين بار است که اين روزنامه نگار به دادسرای جرائم دولت و رسانه ها احضار شده است (ايسنا 28 /5/82).

12ـ قاضی محمد اسلامی ، عليرضا علوی تبار ، يکی از مسئولان سايت خبری « امروز» را جهت پاسخگويی به شکايت صدا و سيما به دادگاه احضار کرد. ( روزنامه ايران 23/5/82)

13ـ کامران احمدپور مدير مسئل روزنامه ورزشی « نود » به دليل انتقاد از عملکرد فدراسيون فوتبال با شکايت محمد دادکان رئيس فدراسيون فوتبال در شعبه هفتم دادسرای جرايم دولت و رسانه ها مورد بازجويی قرار گرفت . ( ايسنا 13/5/82 )

14ـ محمد نعيمی پور مدير مسئول روزنامه « ياس نو » و حسين باستانی نويسنده گزارش تحليلی درباره پرونده گوشت های آلوده به علت شکايت شکيبايی تاجر گوشت های آلوده توسط بازپرس شعبه هفت دادسرای عمومی تهران احضار شدند. ( امروز 13/5/82 )

15ـ دادگاه رسيدگي به اتهامات هفته نامه‌ي ”صداي اروميه” در تاريخ 22 مرداد 1382 با حضور محمدرضا خادم شمس ،مدير مسؤل اين نشريه برگزار شد. بنا به رای شعبه اول دادگاه عمومی اروميه از سه مورد شکايت جديد اين هفته نامه، دو مورد از دادگاه عمومی رد صلاحيت شده و به دادگاه انقلاب ارجاع شده و تنها به يک مورد رسيدگی شد. نظر هيات منصفه بعدا اعلام خواهد شد.

16ـ مصطفی ناصحی مدير مسئول هفته نامه « طبرستان » که اخيراً توسط هيئت نظارت بر مطبوعات توقيف شده ، در شعبه 6 دادسرای جرايم دولت و رسانه ها مورد بازجويی قرار گرفت . شاکيان اين نشريه عبارتند از : وزارت ارشاد ، سازمان صدا و سيما . اتهامات اين نشريه به اين شرح است : « درج تيترهای ضد منافع ملی » ، « تمسخر سخنان مسئولان کشور » ، « توهين به مقامات ، مسئولان و مردم کشور » ، « زير سؤال بردن تمام فعاليتهای انجام گرفته در کشور و سياه نمايی فعاليتها » . گفتنی است که نامبرده روز گذشته نيز در شعبه سوم بازپرسی دادسرای جرايم رسانه ها مورد بازجويی قرار گرفت . ( ايسنا 14/5/82 )

در پی رسيدگي و اتمام تحقيق از مديرمسئول نشريه‌ي طبرستان، حسينيان بازپرس شعبه‌ي ششم دادسرا جرايم دولت و رسانه‌ها، غير از دو اتهام تبليغ عليه نظام و استفاده‌ي ابزاري از تصاوير زنان براي مصطفي ناصحي در موارد ديگر مطروح، قرار مجرميت صادر كرد (ايسنا 27/5/82)

17ـ سعيد مدنی از فعالين ملی ـ مذهبی عضو شورای سردبير مجله توقيف شده « ايران فردا » در ارتباط با نشريه شماره 11 ايران فردا منتشره در خرداد 1373 در شعبه 26 دادگاه انقلاب مورد بازجويی قرار گرفت . گفتنی است که مدنی در ارتباط با اين پرونده در سال 73 توسط وزارت اطلاعات مدت 2 ماه در زندان توحيد تحت بازجويی بود. ( ايسنا 14/5/82 )

18ـ عادل مزاری ، مدير مسئول هفته نامه « صبح زاهدان » توسط قاضی لطفيان ، برای چندمين بار به شعبه 6 دا گستری زاهدان احضار شد. اتهام نامبرده تشويش اذهان عمومی اعلام شد. ( ايلنا 18/5/82 )

19ـ به دنبال شکايت نماينده حقوقی ستاد کل نيروهای مسلح ، الياس حضرتی نماينده مجلس شورا و مدير مسئول روزنامه « اعتماد » به دستور حسينيان احضار شد. اين شکايت به دنبال درج عکسی در يکی از شماره های روزنامه « اعتماد » ( راجع به رژه نيروهای مسلح در مقابل رئيس جمهور ) انجام شده است . ( ايسنا 20/5/82 )

20ـ هادی نعمتی ، مدير مسئول نشريه دانشجويی « جلوه مشهد » و عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد ، به اتهام نشر اکاذيب و به علت شکايت فرماندهی سپاه پاسداران خراسان به شعبه 14 دادگاه عمومی احضار شد. ( ايلنا 18/5/82 ) گفتني است در ستون شنيده‌‏هاي نشريه دانشجويي «جلوه» كه به صورت طنز مطالبي درج مي‌‏شود، مطلبي به صورت طنز درج شده بود كه مورد شكايت فرماندهي بسيج سپاه پاسداران منطقه خراسان قرار گرفت. ( ايلنا 24/5/82)

21ـ نشريه « نامه قزوين » به مدير مسئولی سيد علی شهروزی(عضو سابق شورای شهر قزوين) پس از انتشار دو شماره در دوره جديد به دستور دادگستری قزوين توقيف شد. اين نشريه به اتهام « اشاعه ابتذال و نشر اکاذيب » از تاريخ 16 مرداد ماه تا اطلاع ثانوی از هرگونه انتشار و توزيع محروم شد. گفتنی است که« نامه قزوين» فعاليت جديد خود را بعد از يک سال توقيف ، آغاز کرده بود. ( ايسنا 18/5/82 )

22ـ سيد احمد نبوی مدير مسئول هفته نامه « ندای اصلاحات » براساس حکم صادره توسط دادگستری اراک به سه سال محروميت از فعاليت های مطبوعاتی و هفت ميليون ريال جزای نقدی محکوم شد . مسعود مرادی باستانی سردبير اين هفته نامه به اتهام نشر اکاذيب و توهين و افتراء به 6 ماه زندان ، 5 سال محروميت از فعاليت های مطبوعاتی ، يک ميليون ريال جزای نقدی و 6 ضربه شلاق محکوم گرديد. محرم براتی عضو تحريريه اين نشريه به 3 سال محروميت از فعاليت های مطبوعاتی و پرداخت 800 هزار ريال جزای نقدی محکوم شد. همچنين اسدالله امينی رئيس جبهه مشارکت استان مرکزی و يکی از نويسندگان اين هفته نامه به پرداخت 700 هزار ريال جزای نقدی محکوم شد . ( امروز 12/5/82 )

23ـ بعد از تحصن جمعی از روزنامه نگاران در محل صنفی روزنامه نگاران ، مهرداد سيد عسکری (روزنامه نگار) دستگير شد . ( اعتماد 22/5/ 82)


24ـ مصطفي كواكبيان ، مديرمسوول روزنامه‌ي « مردم‌سالاري » با حضور در دادسرا نسبت به سه شكايت جديد تفهيم اتهام شد. اين اتهامات بر اساس دو شكايت از سوي مدعي‌العموم مطرح شده كه يكي مربوط به يادداشتي درباره‌ي پرونده‌ي زهرا كاظمي و ديگري مربوط به اظهارات سيد حسين خميني بود؛ همچنين يك شكايت نيز از سوي دادستان كل كشور نسبت به مطلبي تحت عنوان «تجليل لفظي از دانشجويان دردي را دوا نمي‌كند» طرح شده است.( ايسنا 26/5/82 )

25ـ براساس گزارش « دانيل سان ژورژو » روزنامه نگار فرانسوی ، جعفر پناهی سينماگر نامدار ايرانی از سيزده تا بيست ژوئيه در دو نوبت توسط مأموران وزارت اطلاعات مورد بازجويی قرار گرفته است . ( پيک ايران 6/5/82 )

26ـ در پی رسيدگی به چند شکايت خصوصی از روزنامه « جام جم » و احضار مکررمدير مسئول اين نشريه ، شعبه ششم دادسرای جرايم دولت و رسانه ها حکم جلب حسين انتظامی مدير مسئول روزنامه « جام جم » را صادر کرده است. ( امروز 20/5/82 )

27ـ براساس حکم شعبه هجدهم دادگاه عمومی دادگستری قزوين ، هفته نامه « نامه قزوين » ، توقيف ، و از انتشار آن تا اطلاع ثانوی جلوگيری می شود. ( امروز 20/5/82 )

28ـ علی يوسف پور، مدير مسئول روزنامه « سياست روز» ، با شکايت مدعی العموم به شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شد. علت اين شکايت انتشار خبر استعفای وزير علوم و فن آوری عنوان شده است. همزمان با رسيدگی اين پرونده قرار است که به10 الی 15 شکايت ديگر از اين روزنامه در شعبه 1083 دادگاه کيفری نيز طرح شود.(ايسنا 22 /5/ 1382).

29ـ منصور مظفري، مديرمسوول روزنامه‌ي آفتاب يزد با احضاريه‌ي شعبه‌ي پنجم بازپرسي در دادسراي جرايم دولت و رسانه‌ها حاضر شد. اما به خاطر نبودن بازپرس مربوطه از اتهام وارده مطلع نشد. علت اين امر پيگيري وضعيت پرونده‌هاي سابق اين روزنامه در شعبه‌ي 1410 را با حضور در شعبه‌ي 1083 دادگاه كيفري پي‌گيري ميباشد(ايسنا 29/5/82).

30ـ فريدون وردي‌نژاد مدير عامل سابق ايرنا (خبرگزاري جمهوري اسلامي) و مدير مسئول سابق روزنامه « ايران » براي پاسخگويي به شكايت‌هاي مطروحه به شعبه 1038دادگاه كيفري احضار شد . در ميان شاکيان اين پرونده نام سازمان زندان‌ها، ناحيه انتظامي لرستان، شركت سايپا، سازمان صدا و سيما و چند مورد شكايت خصوصي، به چشم ميخورد( ايران 29/5/82).

31ـ بنا به اطلاعاتی که از سوی نمايندگان فراکسيون دانشجويی مجلس منتشر شده است مقامات قوه قضائيه آزادسازی دانشجويان بازداشتی را به انجام مصاحبه مطبوعاتی و ندامت مشروط نموده اند. ( امروز 20/5/82 )

32ـ مهندس حسن راقيفر صاحب امتياز و مديرمسيول هفته نامه« آسان» چاپ تبريز صبح روز شنبه 25/5/82 توسط چهار نفر لباس شخصي ازاطراف منزلش ربوده به مكان نامعلومي انتقال وتوسط برق 220ولت شكنجه شده است. راقيفر مديرمسئول اين هفته نامه از بيم تشديد حملات توسط ربايندگانش ، مقامات سياسي و امنيتي و حتي همه همكاران نشريه را در جريان امر قرار نمي دهد .تا اين كه همكاران و دوستان متوجه افسردگي ،تغيير رفتار و پاي زخمي و شكنجه شده وي مي شوند . مهندس حسن راقيفر حدوداً 60 ساله و دبير بازنشسته تبريزي و صاحب امتياز اين نشريه در تشريح اين ماجرا گفته است : ساعت 30/9 صبح روز سه شنبه 25/5/82 از منزلم واقع در كوي منظريه به طرف روزنامه در حركت بودم ، اتومبيل سياه رنگ شبيه پاترول و بليزر با 4 سرنشين مرا وارد آن نموده و چشمم را با "چشم بند (كشي )سياه رنگ " بسته و سرم را به طرف كف ماشين خم كردند . مدتي مرا چرخانده و به مكان نامعلومي برده و در داخل اطاقي دهانم را نيز بسته و سيم هايي به بدن و پاهايم وصل كردند. سپس پس از هر سوالي ، گويا با جريان برق 220 ولت شهري كه به پاهايم وصل بود شوك وارد مي كردند . بدنم خيس عرق مي شد و به خاطر دستمالي كه در دهانم بود صدام خفه شده بود . آنها از من در مورد همه چيز و بويژه منابع مالي نشريه مي پرسيدند و مي گفتند :آيا ملي مذهبي ها و... ها از تو حمايت مي كنند؟! از آقاي ... پول مي گيريد ؟! و... اتهاماتي از اين دست ... و دربين اين سوال ها شوك مي دادند .كه من مي گفتم تمام حساب و كتاب من مشخص و ثبت شده است . آنها مرا پس از حدوداً دو ساعت در خارج از شهر رها كرده و گفتند: اينبار رهايت كرديم بروي ، ولي ما مي توانستيم جسدت را داخل چادري پيچيده و به كنار اين خيابان و پل بياندازيم . وی در حاليكه هنوز آثارشديد شكنجه بوسيله برق در پاي اين روزنامه نگار كه سياه و زخمي شده است ديده مي شود آنرا از ديد خانم وتنها فرزندش مخفي نگه داشته و مي گويد : تنها فرزندم در حال گذراندن امتحانات آخر ترم پزشكي است و نمي خواهم آسيبي به وي و همسرم برسد. از تشديد حملات توسط ربايندگانم می ترسم . ( گويا29/5/82 )

33ـ معصومه علی نژاد، خبرنگار پارلمانی روزنامه همبستگی، در روز سه شنبه 21 مرداد ماه، مجددا، برای بازجوئی به شعبه 1083 احضار شد. علت احضار اين خبرنگار انتشار مطلبی با عنوان « لباس شخصی ها در خدمت پالايش نظام» و شکايت نيروهای مسلح از وی به شعبه 1410 سابق مجتمع قضائی ميباشد . (امروز 22 /5/1382).

34ـ توکا ملکی نويسنده کتاب « زنان مسيقی ايران » ، بنفشه سام گيس نويسنده « روزنامه ايران » ، « مغازه ای » مترجم کتاب « زنان پرده نشين » ، جعفر همايی « مدير نشر نی » و مجيد صيادی مدير کل مراکز و روابط فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد و رئيس اداره کتاب ، توسط دادرس شعبه 1411 دادگاه عمومی تهران ، به عنوان متهمان رديف اول تا پنجم شناخته شدند.

سام گيس و ملکی هر يک به يک سال حبس تعزيری ، مغازه ای به 18 ماه حبس تعزيری ، همايی به يک سال حبس تعزيری و صيادی به يک سال حبس تعزيری و محروميت دائم از تصدی نظارت بر انتشار کاتب و امور فرهنگی مشابه محکوم شدند. ( ايسنا 18/5/82 )

35ـ متين مشکين عضو انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير گفت : « فشارهای بسيار زيادی از طريق حراست دانشگاه ها بر دانشجويان امضاکننده نامه به کوفی عنان وارد ميشود تا امضای خود را پس پس بگيرند» . وی همچنين افزود اين نيروها قصد دارند انجمن های اسلامی و « دفتر تحکيم وحدت» را از بين ببرند. ( امروز 19/5/82)

36ـ امير حسين اعتمادی بزرگ ، دانشجوی دانشگاه تهران که حدود 50 روز پيش دستگير شده و هيچگونه اطلاعی از وی در دست نيست( ياس نو 14/5/82 )

37ـ احمد شيرزاد و امين بزرگيان اعضای انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی ، بيش از 50 روز است که در بازداشت به سر می برند. ( ياس نو 15/5/82 )

38ـ مهدی حبيبی دبير انجمن اسلامی دانشجويان اميرکبير که از تاريخ 20 تيرماه در بازداشت بود برای انجام مصاحبه مطبوعاتی در زندان اوين تحت فشار قرار گرفت(امروز 29/5/82).

39ـ پنجاه تن از دانشجويان دانشگاه بهشتی (دانشگاه ملی سابق) به اتهام درگيری های خرداد ماه در اين دانشگاه ، با حکم دو ترم محروميت از تحصيل ، محروميت دائم از خوابگاه و پيشنهاد اخراج از دانشگاه روبرو شدند. برخی از نمايندگان فراکسيون دانشجويی مجلس در گفتگو با خانواده اين دانشجويان ، آزادی آنها را مشروط به اظهار ندامت و اقرار به جرم در مصاحبه های مطبوعاتی دانسته اند (ايسنا 29/5/82).

40ـ دو دانشجو بنامهای روزبه شفيعی و ميثم طالبی بخاطر خصومت شخصی قاضی حداد بيش از 55 روز است که در زندان بازداشت ميباشند. وضعيت جسمی آنها وخيم گزارش شده است(امروز 22/5/ 82) . روزبه شفيعی از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشگاه خواجه نصير است که دارای بيماری آسم شديد می باشد و حدود 40 روز است که دست به اعتصاب غذا زده است و در تاريخ 5/5/82 حالش بسيار وخيم شده است . اين دانشجو جديدا به خاطر وضعيت بسيار بد بهداشتي بازداشتگاه شماره ۸ دچار زخم معده شده است. مسولان شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب از ارجاع پرونده به دادسراي داخل زندان اوين خبر داده اند ولي دادسراي داخل زندان اين موضوع را رد مي كند. ( امير کبير 5/5/82امروز 29/5/82).

41ـ ايرج ارشادخواه، دبير سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اروميه با حكم دادگاه انقلاب به چهار سال حبس تعليقي محكوم شد.
محمد جليل‌زاده محمدي، رييس دادگاه انقلاب اروميه و قاضي رسيدگي كننده به پرونده‌ي ايرج ارشادخواه در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: ايرج ارشادخواه در رابطه با تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران ، اهانت به سران نظام جمهوري اسلامي ايران از جمله مقام رهبري ، راه‌اندازي راهپيمايي‌ها و تجمعات غيرقانوني و تحريك دانشجويان با استناد به قانون مجازات اسلامی محکوم شد. ( اميرکبير 29/5/82)

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

42ـ بنا به گفته علی حسينی نماينده نهاوند در مجلس شورای اسلامی يک سرباز وظيفه بنام حسن احمدزاده پس از دستگيری در چهارشنبه سوری سال 1381 توسط مأموران امنيتی لباس شخصی در زير زمين مسجد ابوالفضل در سه راه اکبرآباد بر اثر شکنجه کشته شده است . ( امروز 9/5/82 )

43ـ بهنام امينی از دانشجويان دانشگاه تهران که سال گذشته در مراسم بزرگداشت سالگرد قتل فروهرها دستگير و بعد از يک ماه بازداشت با قرار وثيقه 26 ميليون تومانی آزاد شده بود ، به اتهام شرکت در تظاهرات غير قانونی جهت محاکمه به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد . وکيل امينی تصريح كرد که من اعتقادي به اين اتهام ندارم زيرا اميني قبل از نا ‌آرامي‌ها در مراسم سالگرد فروهرها بازداشت شده بود. ( ايسنا 7/5/82 )

44ـ سيد باقر اسکويی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ، پس از 40 روز بازداشت ، با قرار وثيقه 70 ميليون تومانی از زندان آزاد شده و اعلام کرد : وضعيت تغذيه و بهداشتی زندانيان در زندان اوين نامناسب است . ( ايسنا 7/5/82 )

45ـ امير حسين بلالی و علی فرخی از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه امير کبير به اتهام توهين به مقامات ، به دادستانی تهران احضار شدند. ( امير کبير 6/5/82 )

46ـ به گفته نمايندگان عضو کميسيون علوم مجلس شورای اسلامی يک ليست 150 نفره از دانشجويان فعال سياسی در اختيار وزارت علوم قرار گرفته و تأکيد شده است که بنا به ملاحضات امنيتی با اين دانشجويان بايد برخورد شود و از دانشگاه ها اخراج شوند و برخی تشکل های دانشجويی بايد منحل شوند. ( ايران 8/5/82 )

47ـ فعاليتهای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند تبريز از سوی هيأت نظارت دانشگاه به مدت چهار ماه و نيم به حالت تعليق در آمد. ( امير کبير 5/5/82 )

48ـ سيد احمد حسينی ، رضا وفايی يگانه ، قدرت شکری تبار ، احسان جمشيدی ، محمد سياهپوش و کامران مولايی دانشجويان دانشگاه ايلام که چندی پيش در نامه ای خطاب به ولی فقيه نظرات خود را در خصوص مسائل کشور بيان کرده بودند ، توسط دادگستری ايلام به اتهام « توهين به مقام رهبری » به سه سال زندان محکوم شدند. ( ايسنا 8/5/82 )

49ـ سعيد اوانی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه ايلام ، حميد بيگ پور و رضا بهنام پور عضو سابق شورای مرکزی دانشجويان دانشگاه ايلام ، به اتهام اقدام عليه امنيت ، در دادگاه انقلاب توسط قاضی داودی نيا ، به زندان محکوم شدند. سعيد اوانی و حميد بيگ پور هر کدام به يک سال و رضا بهنام پور به 18 ماه حبس محکوم شدند. ( امير کبير 8/5/82 )

50ـ ايوب كارگر سرپرست انتظامات دانشگاه تهران در دادگاه انقلاب به اتهام اقدام عليه امنيت داخلي كشور محاكمه مي‌شود.( امروز 25/5/82)

51ـ منوچهر محمدی به جرم مصاحبه با راديوهای خارجی در مدت مرخصی در شعبه 26 دادگاه انقلاب به يک سال زندان محکوم شد . گفتنی است که محمدی علاوه بر اين يک محکوميت 13 ساله دارد و از تير ماه 78 در زندان به سر می برد . ( ايسنا 7/5/82 )

52ـ اصغر محمدزاده دانشجوی دانشگاه تربيت معلم سبزوار ، به دليل چاپ مقاله ای به نام « لزوم اصلاحات دينی » در نشريه دانشجويی « فرياد خاک » با شکايت مدعی العموم به جرم توهين به مقدسات به يک سال حبس تعزيری محکوم شد . همچنين آقای کاظم برآبادی مدير مسئول « فرياد خاک » به جرم معاونت در جرم به 6 ماه حبس تعزيری و 6 ماه حبس تعليقی محکوم شد. مقاله مذکور به لزوم نو انديشی دينی و مبارزه با خرافه پرستی در اسلام اشاره دارد و بخش هايی از کتاب مفاتيح الجنان را مورد نقد قرار داده است . ( امير کبير 6/5/82 )

53ـ ارسلان شميرانی دانشجوی دانشگاه امير کبير توسط دادگاه انقلاب به 6 ماه حبس ، يک ميليون تومان جزای نقدی و 30 ضربه شلاق محکوم شد. محمد مهدی فرهنگيان دانشجوی ديگر اين دانشگاه به سه ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعليقی محکوم گرديد. جرم اين دانشجويان شرکت در تظاهراتهای خرداد ماه می باشد. ( امير کبير 12/5/82 )

54ـ عليرضا محموديان ، دبير سياسی سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير به دستور دادستان تهران بازداشت شد. حسين بلالی و علی فرخی دو عضو ديگر اين انجمن توسط دادستانی مورد بازجويی قرار گرفتند ( ايلنا 13/5/82 ) . حامد شجاعي، عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه اميرکبير گفت: محموديان پس از 12 روز بازداشت ، از زندان رها شده است ؛ ولی پرونده وی کماکان مفتوح خواهد بود. ( ايسنا 24/5/82)

55ـ کميته انضباطی دانشگاه فردوسی مشهد دستور توقيف 3 نشريه دانشجويی و حکم تعليق 2 ترم برای يکی از دانشجويان را صادر کرد. ( امير کبير 12/5/82 )

56ـ هفت نفر از دانشجويان دانشگاه بهشتی به علت اعتراضات دانشجويی از دانشگاه اخراج شدند. ( ياس نو 16/5/82 )

57ـ 6 نفر از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه بو علی همدان به اتهام اقدام عليه امنيت ملی 40 روز است در بازداشت به سر می برند. اسامی آنها عبارتند از : محسن شکوهمند ، يحيی صفی آريان ، عليرضا خوشبخت ، رضا کاکاوندی ، حميد رهگذر ، مهدی زمانی. ( 16/5/82 )

58ـ رئيس دانشگاه هنر دانشگاه تهران در رابطه با مباحث اداری و نحوه انجام وظيفه به دادسرا احضار شد. ( 16/5/82 )

59ـ اولين جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات حسين خداياري ، دانشجوي رشته‌ي صنايع دانشگاه باهنر كرمان در شعبه‌ي ‌٤ دادگاه انقلاب اسلامي كرمان در روز يكشنبه 26 مرداد ماه برگزار شد. اين دانشجو به اقدام عليه امنيت ملي از طريق تحريك به « اغتشاش» و «توهين به مسئولان بلندپايه‌ي نظام» متهم است.
وكيل مدافع اين دانشجوي دانشگاه باهنر كرمان بر غيرعرفي بودن روال برگزاري جلسه‌ي دادگاه موكلش تصريح كرد . وی گفت : جلسه‌ي رسيدگي ‌١٠ دقيقه‌اي يك جلسه‌ي رسيدگي معمول و عرفي به حساب نمي‌آيد .( ايسنا، ‌٢٦/٠٥/١٣٨٢ ).

60ـ براساس حکم صادره از سوی قاضی سيدی رئيس شعبه دوم دادگستری سبزوار ، سه دانشجوی عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربيت معلم سبزوار با شکايت بسيج مستضعفين و تيپ 47 سلمان سپاه پاسداران سبزوار محکوم به زندان شدند. ميثم امانی ، قاسم عطايی عظيمی و عبدالرحمان نادری به جرم تشويش اذهان عمومی و توهين به سپاه و بسيج به علت صدور بيانيه ای پيرامون لغو مجوز سخنرانی دکتر احمد زيدآبادی ، هر کدام به شش ماه زندان و ميثم امانی به جرم اخلال در نظم عمومی در جريان تحصن آرام درون فرمانداری به شش ماه زندان ، که با احتساب محکوميت قبلی ايشان روی هم به يک سال زندان محکوم شدند. ( امير کبير 13/5/82 )

61ـ مقامات قضايی و حکومتی علاوه بر شکنجه ، اذيت و آزار ضرب و شتم دانشجويان دستگير شده وقايع اخير ضمن نگاهداری از آنها خواسته اند که به اقرار و تک نويسی عليه فعالان سياسی ديگر بپردازند. ( امروز 20/5/82 )

62ـ بنا به حکم شعبه چهارم دادگاه انقلاب استان کرمانشاه ، دو تن از دانشجويان دانشگاه رازی اين شهر به اسامی علی رضا مرادی و عمران پوراندخت ، بازداشت شدند. ( ايسنا 22 /5/ 82 )

63ـ در تاريخ 26 مرداد ماه 2 دانشجوي دانشگاه باهنر كرمان در شعبه‌ي چهارم دادگاه انقلاب اين شهر محاكمه شدند. رضا دلايي ميلاني دانشجوي متالوژي و سعيد اردشيري دانشجوي مهندسي شيمي به علت مقالاتي كه در نشريات دانشجويي نوشته‌اند بازداشت شدند .(ياس نو ‌15/٠٥/٨٢ ).

64ـ خبرنگار ايسنا از مقابل اوين گزارش كرد كه خانواده‌ي يك دانشجوي دختر در انتظار دخترخود بودند ولي هيچ‌يك از آنها در خصوص اتهامات و علت بازداشت فرزندشان توضيحي ندادند.( ايسنا 23/5/82)

65ـ مالك عجم ، هادي ملك ، امير پاكزاد ، مجيد مقدري ، افتخار برزگريان و محمد لطيف نيا دانشجويان دانشگاه فرد وسی مشهدبه کميته انضباطي دانشگاه احضار شدند. لازم به ذكر است كه اين افراد چندي پيش توسط مديريت اين دانشگاه تهديد به اخراج شده بودند! (اميرکبير30/5/82 )

66ـ مهدي پوررحيم نجف آبادي عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه علم وصنعت كه در آذر ماه سال گذشته دستگير شده بودتوسط شعبه 26 دادگاه انقلاب به 2 سال حبس تعزيري محکوم شد. اين دانشجو پس از گذراندن 9 روز در سلول انفرادي در بند 240و5 روز در بند 209 با قرار وثييقه 30 ميليون توماني آزاد شد. قاضي شعبه 26دادگاه انقلاب (حداد) او را با توجه به ماده 610 قانون مجازات اسلامي به 2 سال حبس تعزيري محكوم كرده است (( ايسنا 29/5/82).

67ـ مسئول سايت « اطلاع رسانی» شهرداری منطقه 22 به علت شکايت وزارت دفاع در شعبه 5 دادسرای جرايم دولت و رسانه ها مورد بازجويی قرار گرفت. ( ايسنا 14/5/82 )

68ـ مأموران انتظامی در روستای « کلی » از توابع شهرستان خلخال ، 10 نفر از اهالی را به جرم تجمع و شعار دادن عليه مسئولان نظام دستگير کردند. ( بازتاب 1/5/82 )

69ـ سی و پنج نفر از دستگير شدگان ناآراميهای خرداد ماه تهران به اتهام اغتشاش ، اخلال در نظم عمومی ، تخريب و آسيب رسانی به اموال عمومی در دادگاه انقلاب محاکمه شدند. 107 پرونده تاکنون از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران تکميل و برای محاکمه به دادگاه انقلاب فرستاده شده است . ( ايران 2/5/82 )

70ـ حسينعلی اميری رئيس کل دادگستری استان فارس گفت : محاکمه افرادی که در آشوب های تيرماه امسال شيراز دستگير شدند ، در مراجع قضايی استان پايان يافت و احکام همه متهمان صادر و به آنها ابلاغ شده است. از بين متهمان در شيراز 32 نفر حکم محکوميت گرفته اند که از بين محکوم شدگان ، دو نفر به اتهام ايجاد رعب و وحشت و اغتشاش محارب شناخته شدند که احکام محاربين ، به « ديوانعالی کشور » رفته است . ( امروز 14/5/82 )

71ـ دو تن از پزشکان زهرا کاظمی که وضعيت وی را به سفارت کانادا گزارش داده بودند ، دستگير شدند. ( بخش فارسی راديوی دولتی سوئد ـ پژواک 17/5/82 )

72ـ پدر و مادر سعيد ماسوری ، زندانی سياسی رژيم جمهوری اسلامی ، طی نامه ای خطاب به مردم از ستم مضاعف نسبت به وی خبر دادند. ( پيک ايران 17/5/82 )

73ـ سرهنگ اصغر بنايی فر ، فرمانده هنگ مرزی اروميه خبر از دستگيری 68 نفر تحت عنوان عابرغير مجاز در مرزها داد. ( ايسنا 19/5/82 )

74ـ در راستای محدود کردن هر چه بيشتر دسترسی به اطلاعات ، علی تعالی ، مدير کل سياسی ـ انتظامی تهران اعلام کرد : جمع آوری آنتن های ماهواره مصوبه مجلس است. نيروی انتظامی از 15 روز پيش به جمع آوری آنتن های گيرنده برنامه های ماهواره ، سرعت بخشيده است. ( امروز 18/5/82 )

75ـ نمايندگانی که نامه خطاب به خامنه ای را امضاء کرده بودند همچنان زير فشار قرار دارند . از جمله می توان به احضار محسن آرمين نماينده تهران به دادگاه ، به علت شکايت ستاد مشترک سپاه پاسداران اشاره نمود . همچنين مهدی آيتی نماينده بيرجند اعلام کرد : گروه های فشار در شهرستان ها عليه ما شعار « مرگ برخائن » سر می دهند و با انتشار شب نامه ما را تهديد می کنند. وی افزود : وقتی بنده در شهر خودم امنيت ندارم ، زن و بچه من امنيت ندارند. می آيند و به من می گويند با تو کاری می کنيم که با سعيد حجاريان کرده ايم . ( رويداد 9/5/82 )

76ـ شريف زادگان ، مدير عامل سازمان تأمين اجتماعی اعلام کرد که دولت مبلغی برای بازنشستگان کشوری و لشگری در نظر گرفته ، اما هنوز سهميه سازمان تأمين اجتماعی را پرداخت نکرده است. گفتنی است که کل مبلغ اختصاص يافته برای بازنشستگان از سوی دولت 150 ميليارد تومان است. ( ايلنا 17/5/82 )

77ـ بنابر گفته عبدالرزاق موسی ، مدير کل دفتر حقوقی و حمايتی قضايی کارکنان آموزش و پرورش ، بيشترين تصرف در املاک آموزش و پرورش از سوی سپاه پاسداران صورت گرفته است. ( ايلنا 17/5/82 )

78ـ حدود 10 ماه است که عباس عبدی بازداشت شده ، و عليرغم درخواست خانواده او ، از ملاقات او و خانواده اش جلوگيری شده است . عباس عبدی تقريباً تمام مدت بازداشت را ، بدون دليل موجه ، در زندان انفرادی به سر برده است. در اين مدت ، با وجود اين که دو بار محاکمه عبدی به پايان رسيده ، از انتقال او به بند عمومی زندان جلوگيری شده و بيش از يک ماه است که هيچ ملاقاتی با وکيل و خانواده اش نداشته است . ( امروز 20/5/82 )

79ـ بنا به گفته عيد علی کريمی دبير اجرائي خانه كارگر استان قزوين ، دو هزار تن از كارگران شاغل در واحدهاي صنعتي قزوين‏ ماههاست كه حقوق دريافت نكرده‌‏اند. .( ايلنا 22 / 5 /82)

80ـ كارگران شاغل در ميدان بزرگ ميوه و تره بار تهران (ميدان مادر) مي گويند كه عليرغم تلاش شبانه روزي از حداقل امكانات رفاهي محروم و از كمترين مزاياي پيش بيني شده براي يك كارگر بيمه شده برخوردار هستند.
اين كارگران كه هيچ يك حاضر به ذكر نام خود نبودند اظهار داشتند كه با وجود شرايط سخت كاري در ميدان ميوه و تره بار تهران از بيشتر تسهيلات و مزاياي قانوني تامين اجتماعي محروم هستند.
كارگري كه در حدود 50 سال سن دارد مي گويد: هر روز صبح تا شب لنگه هاي بار 15 تا 50 كيلويي راحمل مي كنم اما همچنان مشمول قانون مشاغل سخت وزيان آور نمي باشم در حاليكه دچار بيماري هاي متعدد شده ام.
اين كارگر اضافه مي كند: قبل از انقلاب جمعه ها تعطيل بوديم. اما پس از پيروزي انقلاب اين حق از ما گرفته شده و اگر يك روز سركار حاضر نباشيم ، حقوق قطع خواهد شد و در صورت اعتراض به كارفرما خيلي راحت اخراج مي شويم.
كارگري كه به گفته خودش دقايقي دور از چشم كارفرما با ما گفت و گو مي كرد به اشتغال بكار 5 تا 6 هزار كارگر در اين ميدان اشاره كرده و مي گويد: اين همه كارگر از حداقل امكانات بهداشتي محروم هستند در حاليكه به واسطه تماس مستقيم با بار ميوه و تره بار مي بايست بهداشت در سطح بسيار بالايي رعايت شود.
كارگري هم مي گويد: در شرايطي كه بعضي روزها سه برابر يك كارگر شاغل در كارخانه كار مي كنيم از يك سوم تسهيلات قانوني نيز بهره مند نيستيم .
وي گفت: مي گويند ؛ بايد 30 سال سابقه بيمه داشته باشي تا بازنشسته شوي اما در ميدان ميوه و تره بار و با چنين شرايطي افراد بسيار معدودي به سن بازنشستگي مي رسند و اكثر كارگران به دليل بيماريهاي مختلف از پا در مي آيند.
اين كارگر مسووليت ناپذيري كارفرمايان براي پرداخت حق بيمه و عدم ساماندهي سوابق بيمه كارگران را از جمله مشكلات فعلي شاغلان در ميدان ميوه و تره بار تهران عنوان كرد و گفت: بيشتر اوقات كارگران بدليل همكاري نكردن كارفرما با تامين اجتماعي با مشكل تمديد اعتبار دفترچه و ثبت سابقه بيمه مواجه هستند و يا اينكه با مراجعه به شعبه تامين اجتماعي متوجه مي شوند كه اصلا سابقه بيمه ندارند.
غلامرضا توكلي دبير انجمن صنفي كارگران ميادين ميوه و تره بار تهران با تاكيد بر محروم بودن كارگران از كمترين امكانات بهداشتي و ايمني شرايط كاري را در ميادين بويژه ميدان بزرگ تهران طاقت فرسا توصيف كرده ، مي گويد: كارگران اين ميدان عليرغم سختي كار از تسهيلاتي مانند مرخصي استحقاقي ، حق اولاد و بن كارگري محروم هستند وبه اعتقاد ما مشكل از ناحيه وزارت كار است كه در قبال اين كارگران هيچ مسووليتي را نمي پذيرند.
وي اظهار داشت: آقاي كمالي وزير سابق كار در سال 78 طي نامه اي به معاون خودآقاي خواجه نوري خواهان رسيدگي به مشكلات كارگران ميدان مادر مي شود و امروز كه در سال 82 بسر مي بريم اين مشكلات همچنان لاينحل باقي مانده است.
غلامرضا توکلی از صدرو بخشنامه ها و آيين نامه هاي گوناگون توسط تامين اجتماعي انتقاد كرد و گفت: قوانين مصوب اين سازمان با صدور بخشنامه ها لوث مي شود و در برخي مواقع بخشنامه جايگزين قانون مي گردد كه در نهايت منجر به تضييع حقوق كارگران مي شود.
( ايلنا 24/5/82)

81ـ كارگران سه كارخانه ايرفو، كفش سه ستاره و شركت كارخانجات پيله در بازديد با دبير كل خانه گارکر ، مشكلات خود را مبني بر عدم تعلق حرفه آنها به مشاغل سخت و زيان آور ، عدم بازنشستگي به موقع ، عدم استخدام رسمي و نداشتن شناسنامه كار عنوان كردند. ( ايلنا 23/5/82)

82ـ طی تهاجم نيروی انتظامی به تظاهر کنندکان 4 نفر از شهروندان اهل سميرم که به خاطرادغام چند روستای اين منطقه به اعتراض پرداخته بودند، به قتل رسيدند. حدود150 نفر نيز در اين درگيريها زخمي شده اند . در پي ناآرامي‌هاي شهر سميرم و دخالت نيروهاي انتظامي در سرکوب مردم پنج نفر از اعضاي اين شورا استعفا دادند. (ايسنا و رويداد 29/5/82).

83ـ دکتر علی محمد بنکدار رئيس اتاق بازرگانی پس از انقلاب با ضربات چاقوی افراد ناشناس در خانه اش بطور مشکوکی به قتل رسيد . مأموران پليس ، در بازديد از منزل مقتول متوجه شدند که با توجه به اشياء قيمتی که در داخل خانه بوده است ، قاتل و يا قاتلان هيچگونه سرقتی انجام نداده اند. گفته می شود وی درصدد ارائه حقايقی در باره اتاق بازرگانی بوده است . ( سياست روز 5/5/ 82/ )

84-بامداد پنجشنبه بيست و سه مرداد ماه سالجاري تيمي از مأموران گشت كلانتري صد و پنج سنايي با دريافت گزارشي از برپايي پارتي شبانه در حوالي ميدان آرژانتين به خيابان الوند اعزام شدند و به شناسايي آپارتماني پرداختند كه بيست و نه دختر و پسر در آن پايكوبي مي‌كردند. وقتي ميهمانان پي به حضور پليس بردند براي فرار از حلقه محاصره از آپارتمان خارج شدند كه در اين ميان خودروي پرايد سفيدرنگي با دو سرنشين دختر و پسر از كوچه‌هاي فرعي بيرون آمد و با ورود به خيابان الوند در برابر ديدگان مأموران پليس با سرعت زياد قصد فرار داشت. وقتي راننده جوان اعتنايي به دستور توقف نكرد خودروي وي را نشانه رفتند و اقدام به شليك دوازده گلوله كردند.براثر اين تيراندازی پسر جوان بقتل رسيد.( امروز 30/5/82).

85ـ به گزارش آژانس خبری کليسای کاتوليک ، يک زن 35 ساله بنام شهناز در تاريخ چهارم اوت از جانب ديوان عالی ايران به جرم همکاری در قتل شوهرش در 13 سال پيش محکوم به سنگسار شده است . ( بازتاب 23/5/82)

86ـ دادستان عمومی و انقلاب استان قم از طرحی بنام « طرح نور» نامبرد که در آن بنا به ادعای وی قراراست با مظاهر فساد مبارزه شود . در اين رابطه تاکنون چند نفر دستگير شده اند. وی تعداد دستگيرشدگان را ذکر نکرد. ( ايسنا 22/5/82)

87ـ حدود 200 نفر از زندانيان زندان تربت جام در اعتراض به مسئولان دادگاه انقلاب دست به اعتصاب غذا زدند . ( بازتاب 25/5/82)

88ـ محمدحسين ضيايي فر دبير "كميسيون حقوق بشراسلامي " گفت براي ما زيبنده نيست كه فقط دريك سال بيش از ١٢ هزارنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران آن هم نه از حكومت ها كه از شهروندان عادي ديگر كشورها دريافت كنيم. ( اميرکبير 29/5/82)

تلفن و آدرس های تماس با کميته دفاع از حقوق بشر در ايران – سوئد بقرار زيرند :

K.F.M.R.I

BOX 5047

165 10 Hasselby

sweden

آدرس پست الکترونيکی

defakomite@yahoo.se

آدرس پست الکترونيکی جديد

info@komitedefa.org

تلفن همراه :

0046-07041245000

آدرس سايت کمیته دفاع

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/595

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش ماهانه (مرداد 1382) در مورد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ايران، کميته دفاع از حقوق بشر در ايران، سوئد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016