پنجشنبه 14 اسفند 1382

در ايران سرکوب مطبوعات ادامه دارد، گزارشگران بدون مرز

خطر دستگيری عمادالدين باقي را تهديد مي کند

گزارشگران بدون مرز نگراني خود را از احضار مجدد عمادالدين باقي روزنامه نگار مستقل و مدافع آزادی بيان علام مي کند. "اتهام" عمادالدين باقي، انتشار مقاله ای در روزنامه توقيف شده ی ياس نو و غير آزاد و مغاير با موازين حقوق بشر ناميدن انتخابات اول اسفند است، دادسرای عمومي و انقلاب تهران وی را برای روز چهارشنبه ١٣ اسفند احضار کرده است. در آبان ماه سال جاری شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران عمادالدين باقي را به يکسال حبس با تعليق محکوميت به مدت پنج سال محکوم کرده بود، بيم آن مي رود که اين احضار مجدد به بازداشت وی بيانجامد.
عمادالدين باقي روزنامه نگار روزنامه های توقيف شده ی نشاط و فتح است که از خرداد ١٣٧٩ تا بهمن ١٣٨١ به اتهاماتي نظير " اقدام بر عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي "را در زندان سپری کرد ه است. پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و عقيده و روزنامه نگاران در بند، تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان و... فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران تشديد کرده است. و به همين دليل مورد خشم اقتدارگرايان رژيم قرار گرفته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از سوی ديگر گزارشگران بدون مرز :
- دستگيری فرشاد قربانپور دبير سرويس اقتصادی روزنامه گيلان امروز در تاريخ اول اسفند برای امضا کردن نامه ای در اعتراض به انتخابات مجلس هفتم.
- توقيف و ممانعت از انتشار روزنامه ی نسيم صبا در تاريخ بيست و نهم بهمن و دوم اسفند به علت ظاهری تبليعات انتخاباتي و در اصل برای انتشار خبر توقيف روزنامه های شرق و ياس نو.
- احضار محمد جواد روح روزنامه نگار روزنامه ی اصلاح طلب شرق به دادگاه به خاطر نوشتن مقالاتي در نقد سیاست سانسور و کنترل فرهنگي در جمهوری اسلامي
- عدم رعايت موازين قانوني در برگزاری دادگاه ايرج جمشيدی سردبير روزنامه ی توقيف شده ی آسيا در شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب انقلاب اسلامي تهران. با اينکه وکيل مدافع آقای جمشيدی امکان حضور در دادگاه را داشتند اما اطن دادگاه در پشت در های بسته برگزار شد و وکيل مدافع اين روزنامه نگار از تاريخ دستگيری وی تاکنون از دسترسي به پرونده محروم بوده است
- تحت فشار نهادن پيام فضلي نژاد روزنامه نگار هفته نامه ی سينما توسط ماموران اطلاعاتي اداره امکان. اين اداره بخشي از پليس تهران است که ظاهرا وظيفه اش رسيدگی به امور« منکراتی» ولي نزديک به محافل اطلاعاتی قوه ی قضاييه ايران و تحت فرمان دادستان تهران سعيد مرتضوی است.

را سرکوب آزادی بيان و مطبوعات تلقي و آنها را قويا محکوم مي کند.

گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود که :
ايران " بزرگترين زندان روزنامه نگاران" در خاورميانه است، يازده روزنامه نگار در پشت ميله های زندان بسر ميبرند.

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده است.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5308

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'در ايران سرکوب مطبوعات ادامه دارد، گزارشگران بدون مرز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016