پنجشنبه 10 دی 1383

نامه پیمان پیران از زندان اوين در خصوص طرح برگزاري رفراندوم

مدتهاست كه بر ما ثابت و محقق گرديده ، از يك سو برخي مصروعين شبكه هاي تلويزيوني در لوس آنجلس به علت غلطيدن در دامان بيگانگان و مغرضين، به راه اشتباه و خبط افتاده و با وارونه پردازي كوشندگان طرح برگزاري رفراندوم را مورد عطاب وخطاب قرار مي دهند. از سوي ديگر همين اقدام ارج دار با حضور فعالين بسياري همچون دكتر محمد ملكي و دكتر ناصر زر افشان از درون زندان با ضديت و معاندت ، برخي اصلاح طلبان سابق درون نظام همراه بوده است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نيازي به توضيح نيست كه هياهوي كاذب اين دو قشر مخالف ، سرشت پيشيني و هضم نشدة برخي از تفسيرها “ يكي توهم مداخله نيروي خارجي و ديگري ماندن تحت هر شرايطي در قدرت با محافظه كاران مذهبي” ، تحولات پر شتاب جامعه ي ايران را بر نمي تابد و با تأمل و كاوش در تاريخ چند دهه ي گذشته مي بينيم كه سلطنت ، نظام اسبق ، توسط مردم به زباله دان تاريخ فرستاده شده، اخيراً هم پس از يك دهه همين بلا بر سر پديده ي اصلاحات آمده است طبيعي است كه بقاياي پس مانده هاي اين نوع تفكرات ترد شده ، به جامعه و آينده ي آن عناد ورزند.
با توجه به اين مسائل اين نكته بسيار مبرهن است كه فراگير شدن سيطره گفتمان طرح همه پرسي ، نه تنها مشروعيت نظام را كه هر دم به رنگي تز ولايت فقيه را به دنبال خويش يدك مي كشد زير سؤال مي برد بلكه موضوعيت ابزار حق حاكميت و اعمال و اجراي آن توسط مردم موجب تنوير بيش از بيش افكار عمومي خواهد شد .
اميد كه در پرتو اين تدابير ، خلق زجر ديده ايران تقديرش را واژگون سازد .

پيمان پيران
زندان اوین

آذر ماه سال 83

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16284

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه پیمان پیران از زندان اوين در خصوص طرح برگزاري رفراندوم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016