چهارشنبه 30 دی 1383

فاطمه فرهنگ‌‏خواه: در جوامع مردم‌‏سالار كه دولت‌‏ها بزرگترين تجلي اراده مردم هستند، نهادهاي مدني ناشي از اراده مردم است، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

فرهنگ‌‏خواه گفت: مهندس بازرگان با توجه به خصوصيات فردي و فرصت تحصيل در كشورهاي اروپايي، نياز روز جمعه ايران را درك كرد و به همين دليل به پايه‌‏گذاري و گسترش نهادهاي مدني در ايران همت گماشت، زيرا به نيكي مي دانست كه راه دموكراسي از ميان مردم عبور مي‌‏كند.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، فاطمه فرهنگ‌‏خواه در همايش علمي-فرهنگي بزرگداشت مهندس بازرگان در خصوص نهادهاي مدني و ديدگاه بازرگان، گفت: بازرگان فراتر از زمان و مكان مي‌‏انديشند و عمل مي‌‏كرد و حمايت‌‏ها و ممانعت‌‏هاي دوران، او را از عزم استوار خود باز نداشت.
وي خاطرنشان كرد: نهادهاي مدني در فرآيند رشد خود از انگيزه‌‏هاي گوناگون نشأت مي‌‏گيرند و در مقايسه با سازمان‌‏هاي دولتي و خصوصي رفتار قابل انعطاف‌‏تري دارند.
فرهنگ خواه افزود: تنوع اين موسسات از لحاظ ساختار اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، تركيب اعضاء، رابطه با دولت و منابع مالي موجب مشكل داوري در مورد اين نهادها شده‌‏اند.
فرهنگ خواه خاطرنشان كرد: نهادهاي مدني در ايران از جايگاه مناسبي برخوردار نيستند و گاهي نيمه دولتي بودن آنها موجب حذف آنها از گردونه بازي مي شود و آنها به عنوان ابزاري براي دموكراتيك جلوه‌‏دادن حكومت به حساب مي‌‏آيند.
وي اظهار داشت: نهادهاي مدني در فرآيند جديد توسعه در پاسخگويي به مطالبات شهروندان، فقرزدايي، افزايش دانش شهروندان نسبت به حقوق خود از ماهيت مناسبي در جهان برخوردار شده و در مفهوم دولت-ملت تحول ايجاد كرده‌‏اند.
فرهنگ‌‏خواه افزود: سازمان‌‏ها با نقش تعديل‌‏كننده منتقد و فشار آورنده در جامعه حضور دارند و با فشارهاي منطقي و اصولي و فقرهاي كارشناسانه، دولت را وادار به تأمين منافع جمعي مي‌‏كنند.
وي با بيان اين مطلب كه در خصوص پيدايش دولت دو ديدگاه وجود دارد، عنوان كرد: عده‌‏اي دولت را ذاتاً داراي ارزش وجودي دانسته و آن را مقدس مي‌‏دانند، اما عده‌‏اي ديگر دولت را به خودي خود داراي ارزش ندانسته، بلكه معتقد هستند دولت را انسان‌‏ها بوجود مي آورند تا پاسخگوي نيازهاي جمعي آنها و تنظيم كننده رابطه ميان آنها باشد.
فرهنگ‌‏خواه با بيان اين مطلب كه در حذف نوع رابطه دولت با نهادهاي جامعه‌‏مدني چه رابطه كلي قابل تصور است، گفت: در چارچوب جوامع استبدادي نهادهاي مدني به دليل متمركز بودن قدرت در دست دولت تهديد تلقي شده، لذا يا اجازه تشكيل شدن ندارند يا اگر تشكيل شوند، بايد بيشترين كنترل بر آنها اعمال شود.
وي افزود: در جوامع اقتدارگرا دولت‌‏ها مشروعيت خود را ناشي از مردم مي‌‏دانند، اما در واقع مردم را تنها براي اعلام سلطه بر جامعه مي‌‏خواهند و ارزش براي مشاركت مردم قائل نيستند، اما در جوامع مردم‌‏سالار دولت‌‏ها كه بزرگترين تجلي اراده مردم هستند، نهادهاي مدني را ناشي از اراده مردم دانسته و آن را فرصت تلقي مي‌‏كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فرهنگ‌‏خواه خاطر نشان كرد: نگاهي تاريخي به گذشته كشورمان نشان مي‌‏دهد كه سازمان‌‏هاي مردمي در قالب گروه‌‏ها و انجمن‌‏هاي خيريه همواره حضور داشتند، اما به علت وابستگي به فرد و نوع حكومت قابليت رشد و توسعه را ندانشته و با مرگ فرد و يا تغيير سياست‌‏هاي دولت دچار مرگ زودرس مي شوند.

Copyright: gooya.com 2016