شنبه 21 خرداد 1384

انتقاد دفتر تحكيم از حركت غير تشكيلاتى مجيد حاجى بابايى عضو شوراى مركزى دفتر تحكيم، شرق

گروه سياسى: شوراى تهران دفتر تحكيم وحدت درباره موضع رسمى اتحاديه در خصوص انتخابات رياست جمهورى و توبيخ رسمى يكى از اعضاى شوراى مركزى خود به دليل اتخاذ موضع متضاد با دفتر تحكيم بيانيه اى صادر كرد.در اين بيانيه آمده است: «متاسفانه اخيراً مجيد حاجى بابايى عضو شوراى مركزى دفتر تحكيم برخلاف همه اصول تشكيلاتى و اخلاقى اتحاديه وارد كارزار انتخابات رياست جمهورى شده است وى كه حتى نظرات قبلى خود مبنى بر عدم ورود جريان دانشجويى در ستاد هاى انتخاباتى را نقض كرده عضو اصلى ستاد انتخاباتى شده است و نه تنها برخلاف موضع رسمى مجموعه دفتر تحكيم مبنى بر عدم شركت در انتخابات حركت مى كند، بلكه با اتهام زنى به تحريم كنندگان انتخابات آنها را چشم به راه بيگانگان و منتظر منجى خارجى مى نامد. اتهاماتى كه ممكن است كيفر خواست بسيارى از فعالان جنبش دانشجويى در دادگاه هاى قضايى باشد.» در ادامه اين اطلاعيه نيز آمده است: «از آنجا كه كليه اركان دفتر تحكيم وحدت اعم از شوراى عمومى، شوراى تهران و شوراى مركزى، رويكرد شركت در انتخابات را اتخاذ نكرده است، موضع مجيد حاجى بابايى هيچ سنخيتى با مجموعه هاى دانشجويى و دفتر تحكيم وحدت ندارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شوراى تهران دفتر تحكيم وحدت به دليل اتخاذ مواضع متضاد مجيد حاجى بابايى با اتحاديه ايشان را رسماً توبيخ مى كند و در اولين نشست شوراى عمومى استيضاح را مطرح خواهد كرد.»

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24214

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتقاد دفتر تحكيم از حركت غير تشكيلاتى مجيد حاجى بابايى عضو شوراى مركزى دفتر تحكيم، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016