پنجشنبه 6 مرداد 1384

محمدعلي دادخواه پيرامون حکم دستگيري عبدالفتاح سلطاني: پاسداران قانون به مقابله برخيزند، تبريزنيوز

تبريز نيوز :سرويس حقوق بشر:در خبرها آمده است که روز گذشته ماموران دادستاني تهران به قصد بازداشت "عبدالفتاح سلطاني"، عضو هيات موسس کانون مدافعان حقوق بشر ايران و وکيل اولياي دم "زهرا کاظمي" (عکاس و خبرنگار کانادايي ايراني الاصل) به منزل مسکوني وي مراجعه و برابر اظهارات فرزندش در حاليکه پدرش در منزل حضور نداشته پس از تفتيش منزل دست نوشته ها ، مدارک ، فيلم و عکس هاي خانوادگي را با خود بردند.

در اين خصوص "پيمان پاک مهر"، گفتگويي با "محمد علي دادخواه "ديگر عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر که رياست آن را بانوي صلح ايران "شيرين عبادي "بر عهده دارد گفتگويي انجام داده است.


"پيمان پاک مهر": آقاي دادخواه همانطوريکه مستحضريد روز گذشته ماموران دادستاني تهران به قصد بازداشت "عبدالفتاح سلطاني"، عضو هيات موسس کانون مدافعان حقوق بشر ايران و وکيل اولياي دم "زهرا کاظمي" به منزل مسکوني وي مراجعه و برابر اظهارات فرزندش در حاليکه پدرش در منزل حضور نداشته پس از تفتيش منزل دست نوشته ها ، مدارک ، فيلم و عکس هاي خانوادگي را با خود بردند،آيا قانون اين اجازه را به دادستاني داده تا اين چنين عمل کند؟


"محمد علي دادخواه":آقاي "عبدالفتاح سلطاني" به عنوان وکيل دادگستري و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ،قاعدتا بايد از دو حمايت قانوني برخوردار باشد .يکي نظارتي که قانون گذار بر وکلا در طي لايحه استقلال کانون وکلا مصوب 1333 داشته و رسيدگي به تخلفات وکلا صرفا در اختيار دادسرا و دادگاه انتظامي وکلا دانسته لذا هر نوع عدول و ناديده انگاشتن اين ضوابط قانوني نوعي هنجار شکني و قانون گريزي محسوب مي شود. همچنين آقاي سلطاني انساني ناشناس نبوده که به طور غير منتظره وارد منزلش شوند و به تفتيش اسناد و مدارک و اوراق وي بپردازند.

"پيمان پاک مهر":در خبرها آمده بود که پس از ضبط اموال منزل رسيدي هم داده نشده است...

"محمد علي دادخواه":بله متاسفانه ماموران دادستاني عليرغم ضوابط قانوني بدون دادن رسيد اسناد و اموال را از منزل "آقاي عبدالفتاح سلطاني" خارج کردند.

"پيمان پاک مهر":حال وظيفه جامعه وکلاي دادگستري و نهادهاي مدافع حقوق بشر در اين خصوص چيست؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"محمد علي دادخواه":اين اقدامات اگر از ناحيه کساني است که برابر مقررات خود را مکلف به دخالت مي دانند که فاقد توجيه قانوني هستند و اگر از ناحيه اشخاصي استکه خود را فراتر از قانون مي انديشند بر قانون گرايان و پاسداران قانون فرض است که بطور جدي با اين نحوه اقدامات خلاف نظم و اصول به مقابله برخيزند ، از سويي ديگر فعالان حقوق بشر در همه جهان از يک مصونيت ويژه برخوردارند که به سادگي نمي توان به اقامت گاه منزل و محل امور مهمه آن ها بدون اجازه داخل شد.بر اين مبادي بايد نسبت به اقدامات انجام شده تجديد نظر اصولي شود ،کانون وکلا، جامعه مستقل وکلاي دادگستري و مدافعان حقوق بشر به طور جدي و فعال اقدام کنندگان را به پرشش وا دارند تا سريعا ضمن بازگرداندن اسناد روال قانوني استمرار يابد.

"پيمان پاک مهر":"آقاي عبدالفتاح سلطاني" بيشتر وکالت کدام پرونده هاي حقوق بشري را به عهده داشتند؟

"محمد علي دادخواه": آقاي عبدالفتاح سلطاني وکالت پرونده قتل خانم "زهرا کاظمي" که دادگاه تجديد نظر آن اخيرا تشکيل شد که نسبت به عدم رعايت موازين عادلانه و منصفانه بودن اين رسيدگي اعتراض شده و نيز وکالت برخي از پرونده هاي دانشجويان را نيز بر عهده دارد.

پيمان پاک مهر-روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel:00989144157400

Copyright: gooya.com 2016