شنبه 22 مرداد 1384

عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران درگفت‌وگوباايسنا: كف توقعات‌مان از وزير اطلاعات آينده بايد معادل با متوسط صلاحيت‌هاي وزير دولت خاتمي باشد

محمد عطريانفربا اشاره به بحث‌هايي كه اخيرا درباره خروج دستگاه اطلاعات كشور از ذيل نظارت مجلس مطرح شده است، به خبرنگار ايسنا گفت:« چنين بحث‌هايي عملا آغاز دو پاره كردن وحدت و يكپارچگي حاكميت در كشوري است كه خبرنگاران ملت از آغاز شكل‌گيري نظام سياسي ايران بر آن يكپارچگي تاكيد داشته است و نقطه نظرات خود را در قانون به صورت معناداري درج كرده‌اند.»

عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران، درگفت‌وگوبا خبرنگار سياسي ايسنا، ادامه داد:« كليه‌ي مسووليت‌هايي كه از طرف مردم به نمايندگان و منتخبين‌شان در مجلس شوراي اسلامي تفويض مي‌شود به لحاظ فلسفه و مباني قانونگذاري اين اختيار به آنها داده مي‌شود كه به نمايندگي از مردم بر كليه‌ي امورنظارت كنند.»

وي ادامه داد:« اين نظارت فراگير است و در همه‌ي زمينه‌ها و مقاطع مسووليت نمايندگي مردم جاري و ساري است و اين اختيار، اختياري است كه قانونگذار و قانون اساسي دراختيار نمايندگان مردم قرارداده ‌است.»

به اعتقاد وي بقاي جمهوريت نظام واستقرار مفهوم نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي به اين نظارت بستگي تام و تمام دارد و هيچ‌گاه اين حق قابل نقض و توقف نيست.

عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران، يادآور شد:« اگر اين اصل را به لحاظ فلسفه‌ي قانوني قانون اساسي خوب درك كنيم كليشه‌ي اموري كه به شكلي با زندگي مردم و تمشيت امور كشور مرتبط مي‌شود و موضوعاتي كه به زندگي جامعه‌ي ايراني برمي‌گردد نمي‌تواند از نظارت دستگاه قانونگذار و نمايندگان مردم خارج شود.»

عطريانفر خاطرنشان كرد:« ازجمله مسائلي كه به خصوص درعصر پس از دوم خرداد حساسيت و دغدغه‌ي مردم را افزايش داده حقوق شهروندي در بحث امنيت رواني جامعه، عدم مداخله در زندگي خصوصي مردم، به رسميت شناختن حقوق اجتماعي مردم و نوع حقوقي است كه در حوزه‌ي مباحث سياسي اجتماعي و امنيتي تعريف مي‌شود.»

وي افزود:« هم اهميت اين حقوق و هم به رسميت شناخته شدنش در دو دوره‌ي اخير به صورتي كاملا روشن و شفاف براي مردم معنا پيدا كرده است.»

وي ادامه داد:« اگر وزارت اطلاعات و مجموعه‌ي مسووليت‌هاي بسيار گسترده‌اي كه به عهده‌ي اوست از حوزه‌ي وزارتي خودش خارج شود و عملا نظارت و كنترل نمايندگان مردم را از دست بدهد و به لحاظ قانوني امكان نظارت، هدايت و توجه به مجموعه‌ي مسووليت‌ها و كارگزاران اين مسووليت در حوزه‌ي مسايل اطلاعاتي از بين برود؛ عملا نقض حقوق شهروندي و نقض حقوق مسلم مردم در قانون اساسي است.»

عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران، خاطر نشان كرد:« خروج مسووليت‌هاي دستگاه اطلاعاتي كشور از ذيل نظارت نهاد سياسي و تقنيني كشور كه مجلس شوراي اسلامي است عملا دامن زدن به نطفه‌ي اوليه‌ي شكل‌گيري حاكميت دوگانه در كشور است.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016