پنجشنبه 21 مهر 1384

توقيف موقت سايت «بازتاب»، بازتاب

با اعلام حكم قوه قضائيه، سايت اينترنتي «بازتاب» توقيف شد.
در اين حكم، نامه شوراي عالي امنيت ملي در ماه‌هاي گذشته و برخي تخلفات، علت توقيف موقت و مسدود شدن سايت «بازتاب» عنوان شده است.

در اين حال، برخي منابع آگاه، نامه دو ماه پيش دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي را علت ظاهري توقيف «بازتاب» عنوان مي‌کنند.
اين منابع اظهار مي‌کنند که دستگاه قضائي در پوشش اين نامه، دستور توقيف سايت «بازتاب» را صادر كرده است.

اين در حالي است که تيم جديد دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي که داراي رويکرد متفاوتي با مسئولين قبلي اين شورا هستند، تاکنون هيچ‌گونه نارضايتي از مواضع سايت «بازتاب» در پرونده هسته‌اي ابراز نکرده‌اند.

اين منابع، علت پيگيري اين نامه پس از دو ماه از ارسال آن را وجود برخي نارضايتي‌ها در داخل دستگاه قضائي از عملکرد سايت «بازتاب» در رابطه با مقامات اين قوه مي‌دانند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دسترسي سايت «بازتاب» به مدارک مهمي در رابطه با تخلفات مالي و افشاي بخشي از آنها، اين اقدام را تسريع کرده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'توقيف موقت سايت «بازتاب»، بازتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016