جمعه 21 آذر 1382

تصمیمات اولین نشست گروه ارتباطات به تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۳‏

گروه كار ارتباطات در اولین نشست خود در پاریس به بحث پیرامون وظایف، شیوه و ساختار فعالیت گروه پرداخت و تصمیمات زیر را اخذ نمود :

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

الف ) مضمون فعالیت گروه ارتباطات عبارتست از تماس با همة افراد، محافل، كانونها، گروه‌ها و احزاب سیاسی كه در راستای ایجاد یك جمهوری لائیك و دمكراتیك فعالیت می‌كنند و با هرگونه رژیم مذهبی یا سلطنتی و موروثی و مداخله نظامی آمریكا یا هركشور دیگری در ایران مخالف می‌باشند. این تماسها به منظور برگزاری نشستی پیرامون گامهای مشترك آتی این طیف از جمهوریخواهان حداكثر ظرف 6 ماه آتی می‌باشد.

ب) شیوه عملكرد گروه ارتباطات بر علنیت و پخش بیرونی اخبار تماسها و فعالیت‌ خود مبتنی است و بدین منظور مخبری برای درج علنی كلیه تصمیمات و اخبار فعالیت خود تعیین می‌كند كه در ارتباط مستقیم با سیت انترنتی جمهوریخواهان لائیك و دمكرات، یعنی صدای ما www.sedaye-ma.org، قرار گرفته، گزارش كار خود را به اطلاع عموم خواهد رساند.

ج ) گروه كار ارتباطات حوزه‌های گوناگون فعالیت تماس‌گیری خود را كه شامل تماس با جنبش زنان، فرهنگیان، افراد، محافل، كانونها و انجمنهای دمكراتیك، سازمانها و احزاب طیفهای گوناگون جنبش جمهوریخواهانه لائیك و دمكرات می‌باشد، تعریف كرده، مسئولینی را برای این تماسها تعیین می‌كند.

د) از آنجا كه به منظور برگزاری نشست آتی قرار بر این بوده است كه نمایندگانی از گروه‌های كار سه‌گانه یعنی ارتباطات، سیت، تداركات و مالی به منظور تشكیل هیئت هماهنگی تشكیل شود، گروه ارتباطات از میان خود سه نفر را برای شركت در هیئت همآهنگی برگزید. این سه نفر عبارتند از آقایان 1) كاك‌رسول قادری ؛ 2) اكبر سیف؛ 3) شهرام قنبری.

مخبر گروه كار ارتباطات

E-mail: ertebatat@sedaye-ma.org

در همين زمينه:

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2138

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تصمیمات اولین نشست گروه ارتباطات به تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۳‏' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016