دوشنبه 4 اسفند 1382

زهر بي نهايت شيرين تأمين اعتبارات، اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران

به نام يزدان پاك
پاينده و آزاد ايران

* ارقام به ميليارد تومان

هموطنان گرامي ، در حالي مجلس ششم به پايان ساعات كاري خود نزديكتر ميشود كه مجلس (برآورد اعتبار دستگاههاي دولتي) را در دستور كار خود دارد. و سياهه هاي مالي در جدول بالا ، اطلاعاتي پيش بيني شده اي است كه در دست عموم نيز قرار گرفته .
تأمل در آمار و ارقام موجود در اين جدول نكات جالبي را مشخص مي سازد. در اين جدول دو دسته ي نهادها را مي توان از يكديگر تفكيك كرد . 1ـ آن دسته نهادهايي كه به دليل ويژگي ديني و اسلامي حاكميت كنوني ، به منظور دفاع از مقدسات ديني و مذهبي!! تشكيل شده و با ارتزاق از بودجه عمومي كشور به تبليغ ديدگاه هاي خاص به ظاهر مذهبي ، فرهنگي و هنري مي پردازند . كه در اين جدول (ستاد رسيدگي به امور آزادگان ، مصلاي امام خميني ، دبيرخانه مجلس خبرگان ، سازمان ملي جوانان ، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص ، شوراي نگهبان ، بنياد (امور جانبازان) ، حفاظت ناجا ، دادستاني ويژه روحانيت ، ستاد مشترك سپاه ، حفاظت اطلاعات سپاه ، نمايندگي ولي فقيه در سپاه ، هزينه هاي بسيج ارتش 20 ميليوني ، مأموريت هاي بسيج ، بنياد حفظ آثار و ارزش ها ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، جهاد دانشگاهي ، نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ها ، دفتر تبليغات حوزه علميه ، شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ، مركز خدمات حوزه هاي علميه ، حوزه هاي علميه خواهران ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، مؤسسه نشر آثار امام ، مجمع تقريب مذاهب اسلامي ، مجمع جهاني اهل بيت ، مركز خدمات حوزه علميه قم ، مركز مديريت حوزه قم ، سازمان تبليغات اسلامي ، حوزة هنري سازمان تبليغات ، مركز جهاني علوم اسلامي كميته امداد ، بنياد شهيد، صدا و سيما (كانون پرورش فكري) از اين دست هستند.
2ـ آن دسته نهادهايي كه در دولت ـ ملت هاي مدرن يافت مي شوند و با تكيه بر ثروت ها و منابع ملي ، بودجه ساليانه اي به آن ها اختصاص مييابد تا به امر خدمت رساني به عموم مردم همت گمارند و يا نهادهايي كه به منظور سهولت در امر خدمات رساني عمومي از طرف دولت منتخب در عرصه انتخابات آزاد تشكيل و توسط افراد يا گروه هاي مورد تأييد مردم اداره مي شوند . (در اين جدول تمامي نهادهايي كه نامشان در دسته اول ذكر نگرديده است در دسته دوم مي گنجد.) كل بودجة برآورد شده در جدول فوق الذكر براي دسته دوم 6/3836 ميليارد تومان است و براي دستة اول 8/1698 ميليارد تومان مي باشد . اين در حاليست كه ميزان بودجه ساليانه، حاصل درآمدها ، ثروت ها و سرمايه هاي ملي و عمومي است .
ميزان بودجه اي كه براي نهادهاي مذهبي و ايدئولوژيك كه به امور اقليتي از جامعه با توجه به اين كه داراي گرايش هاي فكري ، اعتقادي همخوان با طيف خاصي از حاكميت هستند اختصاص يافته است .
با چنين شرايطي تقريباً نصف ميزان بودجه نهادهاي عمومي و دولتي هستند كه به امور تمامي افراد جامعه با گرايشهاي مختلف فكري و اعتقادي تحصيص يافته است .
همچنين تحقيقي كه اخيراً به عمل آمده نشان دهندة آن است كه ميزان بودجه نهادي همچون وزارت ارشاد كه ميبايست به امور فرهنگي مملكت بپردازد و با وجود داشتن زير مجموعههاي متعدد به فراهم آوردن زمينه و امكانات فعاليتهاي فرهنگي و هنري مختلف بپردازد، تقريباً نصف ميزان ، بودجه رسانة صدا و سيما است كه صرفا به ترويج ديدگاههاي غير مردمي طيف محافظه كار ميپرداز.
هموطنان گرامي با توجه به بخش كوچكي از گزارشات ياد شده به راحتي ميتوان دريافت كه حجم كلاني از بودجه كشور به نهادهايي اختصاص يافته كه بخش عمدة آن مصروف اموري ميشود كه نه تنها با نيازهاي اكثريت جامعه بيگانه است بلكه در تقابل با يكديگر صف آرايي كردهاند .
قابل يادآوري است اگر به ميزان بودجه دسته اول درآمدها و داراييهاي كلان نهادهاي مستقل (نه دولتي ، نه خصوصي ، نه تعاوني) همچون بنياد مستضعفان و جانبازان ، بنياد (15) خرداد ، آستان قدس رضوي و … و نيز درآمدهاي كلان مربوط به صادرات و واردات كالاهاي مختلف تجاري كه عمدتاً متعلق به وابستگان فاميلي يا ايدئولوژيك مقامات مذهبي ـ سياسي هستند را بيافزايم متوجه خسرانها و ضررهاي فراواني به اقتصاد ملي كشور خواهيم شد . مطمئناً رونه ياد شد. با حضور حاملان ديني يعني روحانيون در ساختار سياسي و مديريت كلان كشور به همراه تصاحب و تملك ثروتهاي كلان ملي ، بزودي جامعه ايران را به وادي فقري رشد يا بنده مشايعت خواهد كرد .
تشكيل فوق تمايل به تخصيص مبالغ هنگفت به منظور تأمين منافع قشري و گروهي را در دانشجوي تشكيل فوق تضاد با مطالبات ايرانيان ميداند و هشدار ميدهد كه هر گونه بي اعتنايي به خواستهاي مردم زمينه ساز اعتراضات گسترده خواهد بود .

اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران
متشكل از : كميته دفاع دانشجويان از زندانيان سياسي
سازمان دانشجويان روشنفكر ايران
سازمان ملي دانش آموزان ايران
www.daneshjooyan.org

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4949

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'زهر بي نهايت شيرين تأمين اعتبارات، اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016