پنجشنبه 21 اسفند 1382

فراخوان به افکارعمومی ومجامع حقوق بشری وخبرنگاران وپزشکان بدون مرز! امضاي جمعي


درآستانه برپايی نشستهای سالانه کمسيون حقوق بشر سازمان ملل از ۱۵ مارس تا ۳۰ آوريل ۲۰۰۴ در ژنو


 فريادبرميآوريم:ماخواهان آزادی فوری وبدون قيدوشرط تمامی زندانيان سياسی ومحکوم کردن نقض آشکارحقوق بشرتوسط درسراسرايران هستيم!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


 اخبار دريافتی از ايران گواه اين استکه:تهاجم به حقوق زنان،فعالين کانون نويسندگان ايران ،کارگران وتجمعات اعتراضی آنان ،دانشجويان ،اقليتهای ملی ومذهبی،سرکوب تحرکات وفعاليت های نيروهای دگرانديش ونقض آشکارحقوق بشردرتمامی عرصه ها ی زندگی شهروندان ايران به شديد ترين شکل ازجانب سران نظام اعمال ميگردد .

 دستگيری ها،زندان، صدوراحکام اعدام ها همچنان دردستورکارنظام است ازجمله:

 کبری رحمانپور وافسانه نوروزی دوزن زندانی درمعرض اعدام فوری ميباشند!

 جمع کثيری ازفعالين زندانيان سياسی ازجمله:دکتر ناصرزرافشان_احمد باطبی _سيامک پورزند_عباس اميرانتظام _عليرضا جباری _ايرج جمشيدی_مهرداد لهراسبی_انصافعلی هدايت _رضاعامری _سعيدماسوری_برادران محمدی ها_افشين بايمانی_حشمت الله طبرزدی _اميرعباس فخرآور_هاشم آغاجاری _پيام فضلی نژاد_ارژنگ داوودی_دکترفرزاد حميدی_حسن يوسفی اشکوری _عباس عبدی _اکبر گنجی وبازداشت بيش ازنه ماه تقی رحمانی_هدی صابر_رضاعليجانی واحمد رضا شيری در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مشهد_مجتبی بخشنده (دبيرانجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم ،مجتمع حصارک کرج)_رضا رستمی خرابی _رضا حسنی پدرام ،حجت زمانی فعال سياسی ساکن هفت چشمه شهرايلام که باخطراعدام روبروست ودههازندانی سياسی مبارز ،آزاديخواه وسوسياليست ديگر،همواره دربلاتکليفی مفرطی‌بسرميبرند۰ خانواده های آنان هرروزازطريق وکلايشان اغلب گزارش بيماری هاووضعيت جسمی ودلنگرانی های خودوفرزندانشان را خبرميدهند!

 ما امضاءکنندگان اين فراخوان،ازسراسراروپا،ايالات متحده آمريکا،کاناداوآسيا به همراه آزاديخواهان ايران درجای جای جهان برآنيم ،اگر فشار افکار عمومی وترس ازاعتراض مردم نباشد،رژيم اسلامی ايران لحظه ای درقلع وقمع کردن زندانيان سياسی درنگ وترديدنخواهد کرد!

 ازاينروازهمه شما آزاديخواهان ميخواهيم بااين فراخوان همراه شويد تابا ياری همديگربرای حفظ جان وآزادی تمامی زندانيان سياسی با هر فکر ،مرام ومسکی که دارند،اقدام مشترک همه جانبه ای را سازمان دهيم وآنچه درتوان داريم درجهت لغواعدام وآزادی فوری وبی قيد وشرط تمامی زندانيان دگرانديش نظام جمهوری اسلامی ايران بکار گيريم.

 آزاديخوهان جهان وبشريت مترقی !

 بارديگر کمسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد درژنو به نشست سالانه اش از۱۵مارس تا۳۰آوريل روی ميآورد. ما ازاين فرصت بهره ميگيرم و به همراه مردم ايران وخانواده های يکايک زندانيان سياسی فرياد بر ميداريم :همه ما نگران اين هستيم که رژيم در شرايط بحران عميق ساختاری اجتماعی،اقتصادی وسياسی دردرون کشورو سطح جهان و بعداز ورشکستگی انتخابات فرمايشی هفتم مجلس و «نه» همه جانبه مردم ايران به کليت نظام ودربرابربرآمد توده ای وانقلابی دردرون کشوربرای ايجاد رعب ووحشت دست به اعدام اين وآن بزند.کاريکه تابه امروزوبه دفعات صورت داده است ،تهاجم به کردستان وترکمن صحرا واعراب ساکن جنوب ايران بعد ازانقلاب ۵۷،تهاجم وتعطيل دانشکاهها به بهانه «انقلاب فرهنگی»درسال ۵۹،قتل عام سالهای ۶۰و۶۷ درخيابان ها ودرون زندان های سراسر کشور،قتل های سياسی زنجيره ای سال ۷۷،کشتار کوی دانشگاه درسال ۷۸ وقتل فجيع زهرا کاظمی درسال ۸۲ وکشتاربيرحمانه کارگران وزحمتکشان معدن مس ميروک درخاتون آباد شهربابک دربهمن ۸۲،ترورها ی داخل وخارج کشوروسنگسارها واعدم های ديگرهمه وهمه نشانه های ابعاد جنايات رژيم اسلامی ايران است .

 ماامضاءکنندگان اين فراخوان ميخواهيم:

 ۱_نشست سالانه کمسيون حقوق بشرسازمان ملل در ژنو،تصميم گيری خوددرموردرژيم ايران رابا مصالح سياسی دولتهای آمريکا ،اتحاديه اروپا و کشورهای عرب منطقه همراه نگرداندبلکه با خواستهای مردم ما درراستای محکوم کردن نقض آشکارحقوق بشردرايران توسط حاکمان نظام،توجه کنند وآن راقويا محکوم نمايد!

 ۲_ما خواهان آزادی فوری وبدون قيد وشرط تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی از زندانهای سراسرايران ميباشيم!

 ۳_فشار به سردمداران نظام ايران درجهت گسيل يک هييت مستقل از خبرنگاران وپزشکان بدون مرزوحقوقدانان بين المللی و تعيين گزارشگران ويژه از سوی سازمان ملل درجهت ملاقات با زندانيان سياسی وخانواده های آنان وارائه يک گزارش به افکارعمومی جهان خواست ما امضاءکنندگان اين فراخوان است !

 ما کانون ها وانجمن ها به همراه آزاديخواهان ايرانی امضاءکننده اين فراخوان تلاش ميورزيم با اجازه پليس سوئيس ،جهت برگزاری يک تجمع اعتراضی وروشنگرانه برای درخواست آزادی کليه زندانيان سياسی و عقيدتی ومحکوم کردن استمرار نقض حقوق انسانی وآزاديهای سياسی زنان،جوانان،دانشجويان،کارگران و زحمتکشان شهری وروستايی،نيروی ميليونی بيکاران،کودکان خيابانی کار،روشنفکران مترقی ازجمله :نويسندگان_سينما گران_روزنامه نگاران وساير هنرمندان،اقليت های ملی ومذهبی درسراسرايران درروزبررسی پرونده ايران،تظاهرات بزرگ و اکسيون های اعتراضی دربرابرمقرسازمان ملل درژنووسايرکشور ها سازمان دهيم!

 امضاءکنندگان :

 ۱_انجمن دفاع از زندانيان سياسی وعقيدتی در ايران_پاريس ۲_کميته دفاع ازآزادی ومبارزات مردم ايران،گوتنبرگ_سوئد۳_کمپين دفاع از مبارزات دمکراتيک مردم ايران_انگلستان ۴_کانون پناهندگان سياسی ايران،برلين _آلمان ۵_کانون حمايت اززندانيان سياسی ايران،آخن _آلمان ۶_سازمان پناهندگی پرايم_هلند۷_کميته دفاع از زندانيان سياسی_انگلستان ۸_کميته دفاع ازآزادی ودمکراسی درايران ،وين_اتريش۹_فرهنگسرای انديشه_گوتنبرگ ۱۰_سايت چه بايد کرد؟ايالات متحده آمريکا۱۱_انجمن گلشن_ايالات متحده آمريکا_۱۲انجمن بيداری ايرانيان،هانوور_آلمان۱۳_کانون دمکراتيک ايرانيان ،دالاس_ايالات متحده آمريکا۱۴_کميته برای آزادی ودمکراسی درايران،شيکاگو_ايالات متحده آمريکا۱۵_راديو صدای زن،ونکوور _کانادا۱۶_راديو همصدا،اسلو_نروژ۱۷_تشکل مستقل دمکراتيک زنان ايرانی،هانوور_آلمان۱۸_آسيل کميته گروه ايران_سوئد۱۹_کانون مستقل ايرانيان لايپزيک_آلمان ۲۰_شورای پناهندگان ايران،برمن _آلمان ۲۱_کميته فعالين پناهندگان سياسی وان_ترکيه۲۲_کانون فرهنگی_سياسی انديشه،مونستر_آلمان ۲۳_انجمن فرهنگی _اجتماعی همبستگی،استکهلم _سوئد۲۴_راديو آوا،هانوور_آلمان ۲۵_فرهنگسرای بامداد_مالمو۲۶_هييت مسئولين آوای زن _سوئد ونروژ۲۷_کميته همبستگی استان اوره برو_سوئد۲۸_انجمن فرهنگی جامعه يارسان در خارج از کشور۲۹_نشر باران ،استکهلم_سوئد۳۰_راديو پيک _گوتنبرگ۳۱_انجمن فرهنگی_اجتماعی دارکوب _مالمو۳۲_راديو ژيوار_گوتنبرگ ۳۳_کانون دموکراتيک ايرانيان _سوئيس ۳۴_جنبش همبستگی برای آزادی ودمکراسی درايران_نروژ۳۵_کانون دوستداران فرهنگ ايران،واشنگتن_ايالات متحده آمريکا۳۶_کانون تلاش برای آزادی قلم وبيان وانديشه _ايالات متحده آمريکا ۳۷_کميته دفاع از زندانيان سياسی وعقيدتی درايران_سوئد۳۸_بنياداسماعيل خويی _ايالات متحده آمريکا۳۹_کانون فرهنگ وهنرايران،استراسبورگ_فرانسه۴۰_فروم فرهنگ وهنرايران درآلمان ۴۱_کانون فرهنگی وپژوهشی بامداد_استکهلم ۴۲_راديو همراه_گوتنبرگ ۴۳_راديو البرز_گوتنبرگ ۴۴_انجمن فرهنگی_اجتماعی برابری_گوتنبرگ ۴۵_انجمن فرهنگی وهنری اکباتان_گوتنبرگ ۴۶_راديو پرواز _گوتنبرگ ۴۷_انجمن هنری پارس آرتيست _گوتنبرگ ۴۸_انجمن ايرانيان مقيم امئو_سوئد۴۹_هييت سردبيران راديو برابری ۵۰_سازمان دانشجويان دمکرات ايران،امئو_سوئد۵۱_انجمن ايرانيان سوسياليست،لندن_انگلستان۵۲_کميته دفاع از مبارزات مردم ايران و زندانيان سياسی،ماينز_فرانکفورت_آلمان۵۳_کميته پيگيری افراد مفقود شده در ايران،شاخه هامبورگ_آلمان ۵۴_انجمن زنان در سوئد_عصيان ۵۵_سازمان دمکراتيک زنان برای دفاع از صلح و عدالت در آلمان و
۰۰۰۰۰۰۰۰
 امضاء فعالين جنبش آزاديخواهی وضد استبدادی ايران :

 آلبرت سهرابيان _امير اصغری نيا_ابراهيم آوخ _دکتريونس پارسا بناب_اسفنديار منفرد زاده_خيل زنجانی وخانواده_فرامرزلويی_غلام کيابی_ پری بروجردی_محمد مهرپور_ امير جواهری لنگرودی _هادی جواهری لنگرودی_پرويز جواهری _هوشنگ رحمتی_رفعت رنجبران_خليفه موسوی_نادر صمدی_باقر ابراهيم زاده_شکوفه ابراهيم زاده_اردشير مهرداد_جعفر ابراهيم زاده_آرش کمانگير_ياور استوار_زهره شمس_صديقه شمس _بيژن رستگار_سالار آشناگر_هادی امينيان_همايون سرمدی_مهشيد راستی_اصغر ايزادی_منير برادران_رضا علامه زاده_کامبيز روستا_کريم خوش عقيده_علی محمدی_احمد پوری_حسين غبرايی لنگرودی_رخشنده حسين پور_خسرو آهنگر_ناهيد مجاهد_مانويل اسماعيلی_سروژقازاريان _دکتر گلمراد مرادی_حسن حسام_نعمت آزرم_پرويز قليچ خانی_تراب ثالث_ياسمين ميظر_بهروز فراهانی_بيژن سعيد پور_ايرج حيدری_علی اعتدالی_محسن کيا_حجت کسراييان_حسين مرادی_فريبا ثابت_اسماعيل بهجت_اردشير نظری_کوکب نظری_مسعودنظری_مجتبی نظری_احمد نوين_آذرعلی محبی_محمود رستگار_حسين نقی پور_آمينه کماليان_شاهپور مباشر_کاووس قاضی_جمال حسنی_آزاده شکوهی_شعله ايرانی_منصور احمد نژاد_محمد رجبی_محمد اصفهانی_رضاچيت ساز_صمدنويد_ايوب رحمانی_حسين سعدی _شاهپور حسين زاده__محمدرضا شالگونی_احمد ديانت_پروانه مقدم_حميرا طاری_موسی دانشفر_روبن مارکاريان_محمد علی گيلانی_دکتر مانی آزاد_حسين جواد زاده_سيامک وطن آبادی_حسين رحمانی_بدری صوفی_جواد اسکويی_محمد رجبی_ارژنگ بامشاد_نويد مومن زاده_مرضيه مومن زاده_علی فياض_حسين مجد_عباس مشکينی_شهاب برهان_حسين کمال زاده_جمال محمدی_ايوب حبيبی_علی دماوندی_مسعود کرمانشاهی_رسول جواديان_يوسف آبخون_احمد پوری_بهرنگ رياحی_نقی رياحی_نيلوفر رياحی_پروين شکوهی_رضاآبادی_جواد عرفانيان_کاظم فخاران_سولماز مرادی_سيامک قبادی_اصغر نصرتی_تراب مهرابی گيلانی_علی جالينوسی_منوچهر رادين_داريوش ارجمندی_پروانه سلطانی_خسرو گيلانی_لاله حسين پور_تقی روزبه_ناهيد نظمی_نجف روحی_همايون يکتا_ياور اعتماد_ابراهيم نجفی_پروين رياحی_حبيب رياحی_هاشم صداقت_حشمت محسنی_مجيد تمجيدی_سيامک جهانبخش_هادی امينيان_نرگس کرمانشاهی_محسن کيا_سعيدافشار_رضاصبری_حميلا نيسکيلی_محمدآزادگر_فرخ قهرمانی_ويدا هوشيار_فرامرز دادور_مينا پويا_رضاتوانگر_رضا طالبی_حميد موسوی پور اصل_منوچهر شهابی_رضا سپير رودی_سعيد اوحدی_محمدعلی اوحدی_پويا عزيزی_پتی بلوچ_حسن عزيزی_ و۰۰۰۰۰ امضاء ها ادامه دارد۰۰۰

 ما همه شما را دعوت ميکنيم که برای حمايت ازاين فراخوان با آدرس زيرتماس بگيريد! ۸ مارس ۲۰۰۴برابر۱۸اسفند
۱۳۸۲

 kanon_anjoman@yahoo.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5563

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فراخوان به افکارعمومی ومجامع حقوق بشری وخبرنگاران وپزشکان بدون مرز! امضاي جمعي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016