دوشنبه 25 اسفند 1382

آي حقوقِ بشري ها، فكر ملت ما هم باشيد! نامه محمد ملکي به کميته حقوق بشر سازمان ملل

با ادعاي الهي بودنِ نظامِ ولايي و اين كه وظيفة مردم در اين نظام تنها تأييد نظام است نه تعيين آن، كوچك ترين ارزشي براي مردم قائل نيستند و به همين دليل هر مخالف و دگرانديشي را از پيش پاي خود برمي دارند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بسم الحق

با نامِ آزادي، آگاهي و عدالت

بنـي آدم اعضـاي يـك پيكرنـد / كـه در آفرينش ز يك گـوهرند
چو عضوي بهدرد آورد روزگار / دگـر عضـوهـا را نمانـد قـرار
«به دانشجويان و ديگر مبارزان زنداني»

اعضاي محترم كميتة حقوقِ بشر سازمانِ ملل متحد
گويا قرار است از روز 15 مي 2004 ميلادي برابر با 25 اسفند 82 در ژنو گردهم آييد تا با بررسي گزارش هاي آقايان لوئي ژوانه و ليگابو و ديگران در مورد وضع حقوقِ بشر در ايران اظهارنظر و تصميم گيري نماييد.
به نامِ يك ايراني و يكي از ميليون ها انساني كه حقوقِ انساني اش مورد تجاوز قرار گرفته چندي پيش نامة سرگشاده اي به خودِ خدا نوشتم و حال به شما كه مدعي دفاع از حقوقِ بندگان خدا هستيد مي نويسم، با اين اميد كه مؤثر باشد و تصميمي اساسي براي نجاتِ ملتِ زير ستم ما كه در نظام ولايي از آن چه در اعلامية جهاني حقوق بشر و حتي حقوقي كه در قانونِ اساسي ايران آمده محروم است اتخاذ فرماييد.
آگاهيد كه ربع قرن قبل مردم ايران عليه نظامي كه به حقوقِ آن ها تجاوز مي كرد شوريدند تا سرنوشت خود را به دست گيرند، اما چنين نشد و كم كم جمعي از روحانيون و وابستگان آن ها تمامِ اهرم هاي قدرت را در دست گرفتند و با ادعاي الهي بودنِ نظامِ ولايي و اين كه وظيفة مردم در اين نظام تنها تأييد نظام است نه تعيين آن، كوچك ترين ارزشي براي مردم قائل نيستند و به همين دليل هر مخالف و دگرانديشي را از پيش پاي خود برمي دارند و كوچك ترين اهميتي به حقوقِ انسان ها نمي دهند. اگر نظري به تعدادِ زنداني ها و شكنجه شده ها و اعدامي هايي كه تنها به جرمِ اظهارعقيده و مخالفت و دگرانديشي در اين نظام حقوقِ آن ها پايمال شده بيفكنيد بر شما روشن خواهد شد كه در ايران هيچ گاه چيزي به نام رعايتِ حقوق بشر مطرح نبوده است. اكنون براي هزاران خانواده كه عزيزان خود را از دست داده اند و ديگر قربانيان نقض حقوق بشر در ايران روشن نيست اطلاعاتي كه در اختيار شماست تا چه حد نشان دهندة وضع ايران و تجاوز مكرر حاكمان به حقوق انسان هاست وگزارش هايي كه از سوي فرستادگان شما آقايان لوئي ژوانه و ليگابو و ديگران تهيه شده چقدر با واقعيت هاي موجود هماهنگ است. نظامي كه تمامِ امكانات و عواملِ خود را به كار مي گيرد تا اعمالِ خلاف و ضدبشري و غيرقانوني خود را پنهان كند و به عهد و پيمان هاي بين المللي به هيچوجه پايبند نيست، مطمئن باشيد كه با به كارگيري انواع ترفندها و فريبكاري ها نگذاشته و نخواهد گذاشت عمق فاجعه اي كه در ايران در اين 25 سال اتفاق افتاده و مي افتد بر شما روشن گردد.
بنابراين به عنوان يكي از قربانيان فاجعة عظيم نقض حقوقِ بشر در ايران پيشنهاد مي كنم:

1ـ هيأتي مركب از حقوقدانان جهاني شناخته شده و مدافعان حقوق بشر را تعيين فرماييد تا به پروندة تمام كساني كه از سال 60 تا امروز به اتهامات دگرانديشي و مخالفت و در حقيقت گفتن و نوشتن و اظهار عقيده تحت تعقيب قرار گرفته اند رسيدگي تا روشن گردد در اين پرونده سازي ها و محاكمات و محكوميت ها تا چه حد حقوقِ قانوني و بشري آن ها رعايت گرديده است.
2ـ پروندة كلية كساني كه در اين نظام به وسيلة دادگاه انقلاب محكوم به اعدام يا زندان شده اند بررسي گردد تا معلوم شود در چند درصد آن ها ابتدايي ترين حقوقِ يك متهم يعني تعيين وكيل و حق دفاع از خود رعايت گرديده است.
3ـ فاجعة قتل عام زندانيان در سال 1367 (اسناد آن ها در كتاب خاطرات آيتالله منتظري قائم مقام رهبري در آن زمان موجود است) را به جد پيگيري فرماييد تا روشن گردد براساسِ كدام معيار حقوقي و به دستور چه كسي يا چه كساني هزاران زنداني را كه در حالِ گذراندنِ دورة محكوميت خود بودند به جوخة اعدام سپردند؟
4ـ- با مطالعة پرونده ها روشن كنيد چند نفر از زندانيان زيرشكنجه مرده اند و تحقيق شود که آيا به زندانيان زن قبل از اعدام تجاوز شده است و در صورت تجاوز به چه تعداد از آن ها؟
5ـ چرا پس از گذشت حدود 3 سال از دستگيري و زنداني و شكنجه شدن ملي ـ مذهبي ها و وابستگان به نهضت آزادي و محاكمة آن ها و گرفتن وثيقه هاي سنگين تكليف آن ها را روشن نمي كنند و تا كي بايد اين افراد در بلاتكليفي به سر برند؟!
6ـ بالاخره با كدام جُرم آقايان رضا عليجاني، تقي رحماني و هدي صابر را كه هم پروندهاي ديگر زندانيان ملي ـ مذهبي هستند 10 ماه است در زندان نگاه داشته اند و تكليف آن ها را روشن نمي كنند؟

دکتر محمد ملکی – استاد دانشگاه
14 مارس 2004 برابر با 24 اسفند 1382
doctormaleki@yahoo.com

رونوشت:
- آقاي دکتر عبدالكريم لاهيجي (رييس جامعه دفاع از حقوق بشر ايران و نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر)
- خانم شيرين عبادي (برندة جايزة صلح نوبل)

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5686

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آي حقوقِ بشري ها، فكر ملت ما هم باشيد! نامه محمد ملکي به کميته حقوق بشر سازمان ملل' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016