پنجشنبه 20 فروردين 1383

فراخوان سازمان پرايم: اخراج ها را متوقف کنيد و از صميم قلب عفو دهيد

فراخوان برای تظاهرات روز شنبه 10 آوريل
اخراج ها را متوقف کنيد و از صميم قلب عفو دهيد!
پناهندگان و هم ميهنان ارجمند:
شنبه 10 آوريل روز سراسری اعتراض برعليه سياستهای غيرانسانی و پناهنده ستيز خانم فردونک وزير پناهندگی و انتگراسيون است. ما انتظارداريم در اين تظاهرات حد اقل 10.000 نفر شرکت کنند. تا کنون از 37 شهر سازمانهای مختلف هلندی و پناهجويی اعلام کرده اند که با چندين اتوبوس برای ابراز همبستگی به تظاهرات ملحق خواهند شد.
سازماندهی تظاهرات را پلاتفرم " Keer hettij " به عهده دارد.در اين پلاتفرم بيش از 400 سازمان متشکل شده اند. تظاهرات راس ساعت 12 در ميدان دام آمستردام شروع می شود.
" اخراجها را متوقف کنيد و از صميم قلب عفو دهيد" شعار مرکزی تظاهرات است.
تلاش همه ما اين است که وسيع ترين همبستگی را با پناهجويان سازماندهی و عملی کنيم.به همين دليل تعدادی از مهمترين شخصيتهای محبوب و مردمی هلند دعوت شده اند تا سياستهای غير انسانی اين کابينه راست را نقد کرده و حمايت آشکار خود را از پناهجويان اعلام کنند.

خطوط کلی برنامه:
رهبران چهار حزب مهم اپوزسيون آقايان Wouter Bos ( واتر بوس) از حزب سوسيال دمکراتها، Jan Markijnissen (يان مارينسين) از حزب سوسياليستها، Andre Rouvoet (آندره راوفوت) از حزب اتحاديه مسيحی ها و خانم Femke Halsma ( فمکه هالسما) از حزب سبزها برای مصاحبه دعوت شده اند. تعدادی از شخصيتهای مهم احتماعی نيز در اين تظاهرات سخنرانی خواهند کرد. چهار سازمان پناهندگی Prime ، Askv ، Van Harte Pardon و De Activistenschool برنامه های آينده خود را برای دفاع از پناهندگان به اطلاع عموم خواهند رساند.
آقای داريوش اقبالی خواننده محبوب و مردمی ايران برای دفاع از پناهجويان بويژه هموطنان عريز، به جمع ما خواهند پيوست. برنامه داريوش در دو نوبت اجرا خواهد شد. ساعت 12:40 قبل از شروع مصاحبه با رهبران احزاب سياسی هلند و ساعت 16:40 بعد از سخنرانی شخصيتهای اجتماعی هلندی. شروع واختتامی پر شور با داريوش اقبالی و تظاهراتی بياد ماندنی و اميد آفرين.

پناهجويان عزيز:
برای يک حرکت موفق پناهندگی فاکتورهای زيادی لازم است، علاوه بر زمان و مکان مناسب سياسی و اجتماعی سه فاکتور ديگر نيز مهم هستند.
1- به ميدان آمدن وسيع ترين طيف پناهجويان از تمام مليتها. اين سياستها سرنوشت شما را رقم می زند و احيانا جان شما به خطر خواهد انداخت. پس بپا خيزيد و با درايت و آگاهی از آينده خود دفاع کنيد. حضور تک تک شما بيش از آنچه که فکر کنيد می تواند موثر واقع شود.
2- حمايت گسترده نهاد های سياسی و اجتماعی هلندی از شما. اين امر به ميزان قابل توجهی عملی شده. بيش از 400 سازمان برای دفاع از شما به ميد ان آمده اند. بخش اعظم هزينه رفت و آمد شما را اتحاديه کارگران هلند و سازمان هومانی تاس می پردازند.
3- بايد صدای اين پناهجويانی را که قربانی سياستهای سخت گيرانه و غير عادلانه اين کابينه هستند به گوش مردم و مسئولين رساند. اين امر نيز به ميزان زيادی عملی خواهد شد. چه از نظر پوشش مطبوعاتی و توجه رسانه ها و چه از نظر جلب توجه سياستمداران و رساند صدای پناهجويان به گوش مسئولين امور.
بنا براين مهمترين مسئله ای که شما بايد انجام دهيد برای دفاع از جان و آينده خود با هم متحد شويد و با نظم و درايت در صحنه ظاهر شويد. هرگز با يک بار تظاهرات کردن همه امور بر وفق مراد نخواهد چرخيد. پی گيری شما در تداوم اين گونه حرکات بی اندازه موثر است. شما صاحب مسئله هستيد، بايد با روشن بينی درک موقعيت ها و عزمی جزم به ميدان بيائيد.
خانم فردونک عزم خود را جزم کرده و با صدای رسا اعلام کرده است که می خواهد 26.000 پناهجو را از هلند اخراج کند. عواقب اين سياست فاجعه آفرين می تواند غير قابل جبران باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ادعاهای دولت هلند.
دولت هلند ادعا می کند که پروسه پناهندگی در هلند بينهايت دقيق و عادلانه است و کسيکه توسط اين سيستم اخراج شود حتما پناهنده اقتصادی و درغگو بوده و هيچ گونه خطر جانی او را تهديد نمی کند!
از سال 1997 تا حالا سازمان پرايم توانسته است در 6 مورد با اسناد ثابت کند که پناهندگان اخراجی از هلند در کشورشان کشته شده اند! يک نفر در ايران، سه نفر در ترکيه، يک نفر در صوريه و يک نفر ديگر در زئير!
تعداد قابل ملاحظه ای از پناهجويانی که قرار است اخراج شوند بيش از ده سال است که در هلند بسر می برند و در اينجا صاحب خانواده و بچه دار شده اند. هستند کسانيکه بيش از 14 سال است که در اين کشور زندگی می کنند. بچه های اين خانواده ها در اين جا بزرگ شده اند و در اين جا به مدرسه و دانشگاه می روند، آنها هيچ آينده ای در کشورشان ندارند. بازگشت اجباری اين خانواده ها به کشورهای ديکتاتوری مثل ايران می تواند زندگی اين بچه های بيگناه را هم به خطر بيندازد. اکثر دولتهای اروپائی قرارداد های بين المللی زيبايی را در مورد حقوق کودک امضا کرده اند ولی در نهايت تاسف اين حقوق در عمل شامل بچه های خارجی و جهان سومی نمی شود! سازمان پرايم معتقد است که اين مشکل تنها يک راه حل عادلانه دارد، به همه کسانی که مشمول قوانين قديم پناهندگی ميشوند و قبل از اول آپريل 2001 به هلند آمده اند عفو عمومی بدهند. دولت هلند با اين بهانه از خودسلب مسئوليت می کند که اينها بعد از اينکه اولين بار پرونده شان بسته شد می بايست خودشان هلند را ترک می کردند. درحاليکه فراموش می کنند که اين قوانين همين دولت هلند به پناهجويان اين امکان را داده است که بتوانند برای جندمين بار پرونده خود را باز کنند. پس مسئوليت دولت در سرنوشت پناهجويانی که سالها در شرايط انتظار شکنجه آور بسر برده اند انکار نشدنی است. راه حل انسانی عفو عمومی است.
کم نيستند تعداد پناهجويانی که دراين سالهای شکنجه آور انتظار که شمشير داموکلس اخراج دائما بر بالای سرشان درنوسان بوده توان جسمی و روحی لازم را نداشتند و بالاخره درهم شکسته اند و با دست خود به زندگی فلاکتبار در اين مهد تمدن و دمکراسی نقطه پايان نهاده اند.

ايجاد شبکه مقاومت درمقابل اخراجها
ما می خواهيم مخالفت خود را با اين سياستهای کابيه راست آقای بالکن انده نخست وزيرهلند از حزب دمکرات مسيحی و خانم فردونک وزير پناهندگی از حزب ليبرالها اعلام کنيم. ما تلاش خواهيم کرد به طرق مختلف مقاومت و نا فرمانی مدنی را دامن بزنيم و سياستهای اخراج خانم فردونک را با شکست روبرو کنيم.
سازمان پرايم در نظر دارد به کمک افراد و سازمانهای پناهندگی راديکال، وکلا، سياستمداران ونمايندگان مترقی مجلس، شبکه ارتباطی و مقاومت را سازماندهی کند. تا در صورت امکان از اخراج پناهجويانی که با خطر شکنجه و زندان روبرو خواهند شد، جلوگيری شود. در اين مورد نيز گزارشدهی وخبر رسانی به موقع شما در باره پناهجويانی که برای اخراج دستگير می شوند می تواند فوق العاده مهم باشد. اطلاعات دقيق شما در باره چگونگی دستگير، اخراج اجباري، تاکتيک های پليس برای شکستن روحيه پناهجو و وادار کردن او برای به اصطلاح همکاری داوطلبانه و در صورت بازگشت به کشورش اگر با زندان و شکنجه و اعدام روبرو شوند می تواند در تغيير سياست های حاکم بی اندازه موثر واقع شود.
اگر دولتهای اروپائی متوجه شوند که پناهجويان به کمک مردم اروپا زندگی تک تک پناهجويانی را که برگردانده می شوند تحت نظر دارند به هيچ وجه براحتی جرئت نمی کنند با جان پناهجويان قمار کنند.
در مقابل سياستهای اخراج های اجباری و قربانی کردن پناهجويان و حقوق پناهندگی به خاطر منافع اقتصادی نبايد ساکت نشست.
سازمانهای تشکيل دهنده پلاتفرم " Keer hettij " با اتحاد عمل خود می خواهند در مقابل سياستهای ارتجائی اين کابينه راست مقاومت کنند و نگذارند که دستاورد های دمکراتيک جامعه را که محصول سالها مبارزه مردم مترقی هلند است با جايگزينی ارزشهای نئوليبرال نابود کنند. اين دستاوردهای دمکراتيک و متمدنانه قابل فروش و حراج نيستند. درمقابل سيستمی که همه چيز را به کالای قابل فروش تنزل می دهد تنها راه درست بالا بردن آگاهی سياسی و سازماندهی بيشترين توده ها برای مقاومت و دخالت در سرنوشت خودشان است.
به اميد اتحاد و پيروزی روز افزون شما.
احمد پوری

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6294

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فراخوان سازمان پرايم: اخراج ها را متوقف کنيد و از صميم قلب عفو دهيد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016