جمعه 2 مرداد 1383

اعتراض شديد مجاهدين انقلاب به برخوردهاي اخير با مطبوعات، رويداد

آرمين: همؤماني اين برخوردها با بادادگاه هاشم آقاجرى و زهراکاظمي جالب توجه است

محسن آرمين ، سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران از "روند محدودسازى آزادى هاى سياسي و مطبوعاتي" انتقاد کرد .

آرمين که در باره نتايج تازه ترين نشست شوراى مرکزى سازمان مجاهدين انقلاب گفت و گو مي کرد، توقف و تعطيلي نشريات از جمله" وقايع اتفاقيه" ، "جمهوريت "و" آفتاب" را " موج جديدى از روند توقيف مطبوعات " دانست .

سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب افزود : اين اتفاقات همزمان بادادگاه هاشم آقاجرى و زهراکاظمي يعني زماني صورت ميگيرد که انظارجهانيان به ايران دوخته شده و اين دو دادگاه از سوى دنيا به عنوان نمونه و ملاک قضاوت وضعيت حاکميت قانون ، آزادى و حقوق بشر در ايران قرار گرفته است .

وى افزود : تعطيلي مطبوعات به منظور جلوگيرى از انعکاس اخبار و وقايع ،جز تحميل هزينه هنگفت بر کشور، نتيجه و دستاوردى ندارد، زيرا در عصر اطلاعات و با وجود وسايل ارتباط جمعي غيرقابل کنترل، نميتوان افکارعمومي داخل و خارج را از دريافت واقعيات محروم کرد.

آرمين افزود : توقيف آخرين روزنامه هاى مستقل و منتقد در شرايطي انجام مي شود که کشور بتدريج در حال ورود به فضاى رقابت انتخابات رياست جمهورى قرار دارد و از اين جهت نيز قابل تحليل است .

آرمين اضافه کرد : پرسشگرى افکار عمومي از قدرت از طريق کانون ها و نهادهاى عمومي مستقل و منتقد معنا و مفهوم پيدا مي کند و مطبوعات و رسانه هاى گروهي مستقل بهترين سازوکار براى پرسشگرى جدى از قدرت هستند.

سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب گفت : پاسخگويي به رسانه هاى همسو و يا منبع و مروج قدرت به معناى آن است که چگونگي و حدود پرسش ها نيز توسط قدرت و محافل وابسته به آن تعيين مي شوند.

وى مطبوعات مستقل وآزاد را "چشم و گوش جامعه و ناظر بر قدرت " دانست و گفت : توقيف مطبوعات مستقل آن هم توسط جرياني که شعار مبارزه با فساد اقتصادى راميدهد ،دليل روشني بر اين واقعيت است که مدعيان در اين شعار جدى نيستند و قرارنيست مبارزه با فساد اقتصادى از حد شعارهاى تبليغاتي و مصالح جناحي و سياسي فراتر برود.

آرمين اظهارداشت : پديده فساد اقتصادى محصول رشوه و ارتشاء يا استفاده از رانتها و روابط و موقعيت هاوفرصت هاى ويژه است که همگي در رابطه و پيوند باقدرت شکل مي گيرند.

سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب افزود : اکنون بيش از شش سال از آغاز روند گسترده توقيف مطبوعات تحت عنوان" توقيف موقت "مي گذرد. برغم گذشت اين مدت طولاني، جز موارد انگشت شمار، هيچ دادگاهي براى رسيدگي به پرونده نشريات توقيف شده تشکيل نشده است .

آرمين گفت : صدها روزنامه نگار و کارمند مطبوعات توقيف شده و هزاران نفر از خانواده هاى ايشان گرفتار مشکلات اقتصادى و در انتظار رسيدگي به پرونده هاى مطبوعات توقيف شده ، روزشمارى مي کنند.

وى اضافه کرد : توقيف موقت از نظرقوه قضاييه چند سال است ؟ وچرا پرونده هاى مطبوعات توقيف شده ،رسيدگي و تعيين تکليف نميشود؟.

عضو سازمان مجاهدين انقلاب گفت : چرا بايد يک نشريه با دهها کارمند و روزنامه نگار به مجرد اتهام يک نفر آن هم پيش از اثبات جرم در مرجع قضايي به سادگي توقيف شود و امنيت اقتصادى تعداد زيادى از شهروندان به خطر بيافتد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آرمين افزود : به موجب کدام منطق عادلانه به بهانه اتهام اثبات نشده يک فرد بايد يک موسسه را به مدت نامحدود تعطيل کرد و عده کثيرى را بيکار و خانواده هايي را در معرض فقر و فروپاشي قرارداد؟

سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب اظهارداشت : روند توقيف مطبوعات مستقل و تعطيلي پايگاههاى رسانه اى اصلاح طلبان ، طليعه روند محدودسازى هرچه بيشتر آزادهاى سياسي در شرايط جديد است .

آرمين در عين حال گفت که مشروح نظرات سازمان مجاهدين انقلاب دراين زمينه به صورت بيانيه اى منتشر خواهد شد.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10309

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتراض شديد مجاهدين انقلاب به برخوردهاي اخير با مطبوعات، رويداد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016