سه شنبه 6 مرداد 1383

گزارشگران بدون مرز از جنبش اعتراضي روزنامه نگاران ايران در دفاع از آزادی مطبوعات حمايت مي کند

Gozareshgaran.jpg

دوشنبه، ٥ مرداد، بيش از دويست روزنامه نگار ايراني در محل انجمن صنفي روزنامه نگاران در تهران با شرکت در تجمعي به روش های تازه ی دستگاه قضايي برای "تصفيه" ی روزنامه نگاران و مطبوعات در ايران و از جمله توقيف روزنامه ی وقايع اتفاقيه و ماهنامه ی آفتاب و توقف انتشار روزنامه جمهوريت در هفته های اخير اعتراض کردند.

گزارشگران بدون مرز قاطعانه و به شکلي همه جانبه از اعتراض روزنامه نگاران در دفاع از آزادی بيان ومطبوعات حمايت مي کند. از فردای مصادره ی انتخابات توسط اقتدارگرايان، در ايران سرکوب مطبوعات شدت گرفته است. پس از توقيف و تعطيلي بيش از صد و بيست نشريه در چهار سال گذشته، پس از پيشبرد سياست تهديد و احضار و دستگيری روزنامه نگاران، دستگاه قضايي ايران تحت فرماندهي دادستان سعيد مرتضوی روش جديدی را برای خفه کردن مطبوعات کشف کرده است. دادستان تهران که از حمايت کامل آيت اله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامي بهرمند است، ليست سياهي از روزنامه نگاراني که با نشريات توقيف شده همکاری مي کرده اند را تهيه کرده است تا مانع ادامه کار آنها در مطبوعات شود. اينگونه روزنامه نگاراني که توانسته بودند تا امروز از خاکستر به جای مانده از هر نشريه آتشي ديگر برافروزند از دور فعاليت حذف مي شوند. گزارشگران بدون مرز قاطعانه اين سياست رعب و وحشت را برای تصفيه ی روزنامه نگاران محکوم مي کند و از همه ی نهادها و سازمانهای بين المللي مدافع حقوق بشر و روزنامه نگاران در سراسر جهان دعوت مي کند به حمايت از اعتراض روزنامه نگاران ايران برخيزند.

در تجمع اعتراضي دوشنبه ٥ مرداد تعداد بسياری از روزنامه نگاران و شخصيت های جامعه مدني حضور داشتند از جمله خانواده های روزنامه نگاران در بند و وکلای مدافع آنها، خانم شيرين عبادی برنده ی جايزه صلح نوبل و.... از سوی ديگر بيش از ٢٠٠ روزنامه نگار معترض با ارسال نامه ای سرگشاده خطاب به وزرای ارشاد و کار، نسبت به " آينده ای تاريک برای روزنامه نگاران ايرانی" در " نتيجه روندی که آغاز شده است " ابراز نگراني کرده بودند. در اين نامه تاکيد شده است اقدامات دستگاه قضايي ايران در تهديد حق کار و امنيت شغلي روزنامه نگاران مغاير با اصول قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر است.

در روز شنبه ٢٧ تير ماه روزنامه ی وقايعه اتفاقيه "برای مدت نا معلومی" توقيف شد. اين روزنامه ی که از جمله اتهاماتش " توهين به مقامات مسئول، نشر اکاذيب و ..." است در اصل به دليل همکاری بخش عمده ای از روزنامه نگاران روزنامه ی توقيف شده ی ياس نو تعطيل شده است. وقايعه اتفاقيه نگاهي انتقادی نسبت به رهبران محافظه کار و به ويژه مجلس هفتم اين جناح را داشت و در صفحات خود به روشنگری در باره ی وقايع ايران مي پرداخت.

در همين روز و در پي احضارمحمد جواد خرم مدير مسئول روزنامه ی جمهوريت به دفتر دادستان تهران، جمهوريت با تهديد مجبور به عدم انتشار مي گردد. سعيد مرتضوی، ليستي از روزنامه نگاران اين روزنامه را به مدير مسئول ارائه و شرط انتشار روزنامه را پايان دادن به همکاری آنها اعلام کرده است. در صدر اين ليست عمادالدين باقي سردبير جمهوريت و روزنامه نگار سرشناس ايران و فعال حقوق بشر در ايران قرار دارد.

بالاخره ماهنامه ی آفتاب در ١٩ تيرماه توقيف شد. ماهنامه آفتاب نشريه ای بود که با همکاری برخي از روشنفکران و نويسندگان آزاديخواه ايران و به سردبيری عيسي سحرخيز از سال ١٣٨٠ انتشار خود را آغاز کرده بود. اين ماهنامه بارها به دليل انتشار مطالبي در نقد حکومت مورد تهديد قرار گرفته بود و سردبير آن عيسي سحرخيز بارها به دادگاه احضار و بازداشت شده است. در پي توقيف آفتاب عيسي سحرخيز مجددا به دادگاه احضار شده است و خطر دستگيری اين روزنامه نگار را تهديد مي کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :

با يازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10465

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارشگران بدون مرز از جنبش اعتراضي روزنامه نگاران ايران در دفاع از آزادی مطبوعات حمايت مي کند' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016