پنجشنبه 5 شهريور 1383

سخنان کريم بنی سعيد رئيس منتخب هيًيت نمايندگی خلق عرب ايران در کميسين حقوق بشر سازمان ملل

سخنان کريم بنی سعيد رئيس منتخب هيًيت نمايندگی خلق عرب ايران در کميسين حقوق بشر سازمان ملل در مورد گلوباليزاسيون- تعين استاندارد واصل گرفتن رضايتنامه قبلی وآزادانه از اقوام وملل بومی پيش از "توسعه" منابع طبيعی سرزمينها يی که روی آن ساکنند .
جلسات بيست و دومين نشست- گروه کار حقوق بشر- 19-23 جولای 2004 -ژنو
سازمان توسعه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل- اکوسک -کميسيون حقوق بشر
سخنرانی در مورد دستور کار 4-ث روز چهار شنبه 21 جولای
آقای رئيس، نمايندگان محترم خلقها، دولتها و سازمانهای غير دولتی : از جانب ديگر اعضاء هيئت نمايندگی، آقايان محمود بشاری ، عدنان سلمان و منصور اهوازی و همگی به نيابت از بيش از 4 ميليون بوميان عرب أهواز (خوزستان) واقع در جنوب غرب ايران- هم مرز با عراق و کويت ، از دعوت ما به ژنو و از دادن وقت وفرصت برای اظهار نظر در اين بخش از دستور کار، بسيار سپاسگزاريم
با کمال تاسف به عرضتان ميرسانيم که نه حکومت ايران و نه شرکتهای چند مليتی وبين المللی در ايران تابع اين اصل يعنی حصول رضايتنامه قبلی و آزادانه از مردمان بومی پيش از اکتشاف و توسعه منابعی که اين اقوام بر آن ساکنند، بوده و نه به آن احترام ميگذارند.
در رابطه با اين موضوع و تم اصلی امروز کميسيون، توجه شما و کليه نمايندگان را به دو رويداد که در اين رابطه در شش ماه گذشته در سرزمينهای ما در جنوبغرب ايران رخ داد، جلب ميکنيم:
1.- انقعاد قرارداد نفتی بين شركت نفت دولتى آيپكس ژاپن ودولت ايران در تاريخ 18 فوريه 2004. قرارداد مذکوربه مبلغ 2.8 مليارد دلار وبراي باصطلاح " توسعه " حوزه نفتى جديد آزادگان ( حويزه ) در جنوب غرب ايران ميباشد. کنسورسيومی از شرکتهای نفت بين المللی و نيز گروهای مالی در اين قرارداد شرکت دارند، از جمله بانک جهانی که نماينده آن در اين جلسه حضور دارد.
2.- در تاريخ 3 جولای 2004 ، آژانس خبر گذاری فرانسه اطلاع داد " با کشف يک ميدان نفتي عظيم در استان خوزستان، ايران در مقام دوم پس از عربستان جاي مي گيرد" اين خبرگزاری از قول آقای زنگنه وزير نفت ايران افزود" با کشف يک ميدان نفتي عظيم در استان خوزستان و.. اينکه اين ميدان- که "يادآوران" نامگذاري شده است- 17 ميليارد بشکه نفت ذخيره دارد. ايران که اکنون از نظر ذخاير نفتي جهان پس از عربستان و عراق قرار دارد، با کشف منبع جديد، در مقام دوم جاي مي گيرد. کوشک و حسينيه که اين ذخاير نفتي را در خود جاي داده اند، از اين پس به نام ميدان يادآوران نامگذاري مي شود. از اين ميدان مي توان روزانه 300 تا 400 هزار بشکه نفت استخراج کرد"
آقای ريًس و نمايندگان محترم، سرزمينها و اراضی ميدان نفتى "يادآوران" در مناطق صد درصد عرب نشين کوشک و حسينيه واقع شده و صاحبان اين زمينها کشا ورزان عرب اين مناطق اند. رژيم ايران بلافاصله نامهای عربی و بومی آنها را بدون رضايت ساکنان آن به نام فارسی "يادآوران" تبديل کرده و کليه زمينهای کشاورزان را بدون هيچگونه غرامتی، غصب و تصاحب کرده است.
منطقه نفتى " آزادگان" (حويزه ) و "يادآوران" (کوشک و حسينيه) و کل منطقه خوزستان (که عربهای ساکن آن به دلايل تاريخی همچنان آنرا اقليم الاهوازيا اهواز مينامند) از هزاران سال پیش سرزمين تاريخى مردمان و قبايل بومى عرب بوده است. مالکان وصاحبان تاريخى وقانونى اين سرزمينها و اراضی- ودر حقيقت مالكيت قسمت عمده منطقه خوزستان- به بيش از 4 ميليون ساکنين عرب بومی آن متعلق ميباشد که هزاران سال است خود و اباء و اجدادشان در روی اين سرزمينها زيسته اند.
آقای ريًس، طبق قرارداد "آزادگان" منعقده بين ايران وژاپن، " توسعه " وحفر بيش از 75 چاه نفت منظور شده است. با توجه به احتياج بسيار وسيع آب براى تزريق در اين چاهها و همچنين نياززمينهاى بيشتری براى احداث لوله هاى نفتى براى انتقال نفت خام، بدون شک اين کار باعث بىخانمانى دوباره عربهاى بومى منطقه ومجبورکردن آنها بترك زمينهاى باقيمانده خود، ونتيجتاً مزيد بر بدبختيهای اقتصادى وفرهنكى آنان خواهد شد. مردم عرب منطقه تكرار دوباره وقايع 79 سال پيش را نمى خواهند؛ وقايعی كه منجر به از دست دادن سر زمينهايشان بعد از سال 1925 شد. اين سرزمينها اکنون بيش از 80% درامد نفت ايران را توليد ميکنند در حاليکه متأسفانه خود مردم بومى بشدت فقير ومحروم هستند زيرا كه هيج سهمى از نفت توليد شده درسرزمينهايشان به خود مردم منطقه تخصيص داده نشده و نميشود .
بنابر شواهد تاريخى ، بعد از اكتشاف نفت بوسيله شرکت نفت ايران وانكليس (بی-پی کنونی) در سال 1908 در خوزستان- كه درآن موقع عربستان ناميده ميشد- شركتهای صاحب امتياز قاردادهاى خود را با سران عشاير وطوايف بومى منطقه عربستان ، كه درآن زمان منطقه ای خودمختاربود، منقعد ميكردند.
بعد ازلغو خود مختاری و الحاق منطقه به ايران درسال 1925 دولت ايران ، بدون در نظر گرفتن وبر خلاف قوانين بين المللى سرزمينهاى ساکنين اصلى را بزور تصاحب وبدون دادن هيج گونه غرامتى به صاحبان حقيقى وحقوقى انها - يعنی طوايف وعشاير بنى كعب، محيسن ، البو ناصر ، زرگان ، بنى طرف، عامری, معدان، مزرعه، بنی سعيد، مجدم، بنی لام، بنو تميم ، عساکره، نيسی، باوی، سواری، سلامات وغيره ، انها را از کليه اين حقوق محروم كرد( رجوع كنيد به ويليام استرانك ، تاريخ امارت خودمختار عربستان ونفوذ امبرياليسم انگليس در جنوب ايران- دانشگاه اينديانا-1976).
شهرکها و دهات اطراف حوزه نفتی "آزادگان"( حويزه) و "يادآوران"، همانند شهرکها و دهات اطراف شهرهای اهواز، آبادان (عبادان)، خرمشهر (محمره)، شادگان (فلاحيه)، دشت آزادگان (حويزه)، سوسنگرد (خفاجيه)، ماهشهر (معشور) و... کماکان صد در صد عرب ميباشند.
رژيم کنونی در ايران-همانند رژيم گذشته- مردم بومی و عرب خوزستان را نمايندگی نکرده و نمی کند- در حاليکه خلق عرب خوزستان عضو رسمی سازمان اقوام و ملل بدون نماينده ( (UNPO ميباشد.
اقامه دعوايی در سال 1925 در مخالفت با تصاحب غير قانونی اين سر ز مينها به جامعه جهانی (League of Nations) و ديگر مجامع بين المللی در سالهای 1930-1950 در اين مورد تقديم شده است ( رجوع کنيد به محقق ايرانی-مصطفی انصاری درکتاب تاريخ خوزستان و خود مختاری-1878-1925).
آقای رًيس : امضاء اين قرارداد به استقرار و تقويت مالی جناحهای راست و محافظه کار- که همچنان بدنبال تهيه و استفاده از سلاحهای اتمی و ديگر سلاحهای تخريبی دسته جمعی،ادامه فعاليتهای تروريستی در خارج و ستم براقوام و مردمان خو د در داخل است، منجرخواهد شد.
رژيم ايران بارها در 25 سال گذشته ثابت کرده است که مطيع هيچ يک از قوانين و عرف بين المللی نبوده و احترامی برای آنها قايل نيست. برای اثبات اين گفتارو نقض حقوق بشر در ايران، شمارا به به گزارش وزارت امور خارجه امريكا در سال 2003 ، گزارش ساليانه وزارت داخله انگليس ، گزارش سازمان عفو بين الملل ، گزارش سازمان ديدبان حقوق بشر ودگر سازمانهاي حقوق بشر وغير دولتى رجوع ميدهيم.
با توجه به اوضاع غير ثابت وبحرانى كنونى در خوزستان ،اجحاف بيشتر واعمال ديگر قوانين غير عادلانه برعليه خلق عرب خوزستان بوسيله رژيم ايران كه نتيجه منطقى امضاء اين قرارداد خواهد بود ، اوضاع را متشنج تر، وشايد اين خود باعث ناامنی و عدم حفظ سلامت براى كاركنان ومتخصصين خارجی بشود.
همچنانكه ميدانيد، علاوه برحوزه جديد "آزادگان" ، منطقه ما داراى منابع زير زمينى فراوان ، از جمله بيش از 40 مليار بشكه نفت و210 مليار متر مكعب گاز طبيعى، كه دومين ذخير شناخته شده گاز ونفت در جهان است، بوده - روزانه بيش از 3 مليون بشكه نفت كه 20% توليد روزانه اوپك است را توليد ميكند. اين در حاليست که خود مردم عرب بومی در فقرو فلاکت وحشتناكى بسر ميبرند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقای رًيس و نمايندگان محترم، با توجه به قوانين بين المللی، و نيز مصوبات همين کيسيون، عاجزانه تقاضا داريم تا زمانيکه حکومت ايران به خواستهای بحق و عادلانه خلق و مردم بومی عرب خوزستان و ديگر خلفهای تحت ستم وقعی نميگذارد، اين قرار دادها لغو، و در آينده نيز از سرمايه گذاری در صنعت نفت، بدون همکاری، مشارکت و رضايت قبلی و آزادانه آنها و صاحبان اراضی حويزه (آزادگان)، و حسينيه و کوشک (يادآوران)، اکيداً اجتناب شود. تقاضا ميشود، همچنانکه بنده ديروز در جلسه ويژه بانک جهانی هم مطرح کردم، نقش و نوع مشارکت بانک جهانی در اين معاملات نيزرو شن گردد.
متشکريم
سازمان حقوق بشر اهواز
جمعيت عربهای اهواز برای آزادی و دمکراسی در ايران
حزب همبستگی دمکراتيک اهواز

در همين زمينه:

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11284

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سخنان کريم بنی سعيد رئيس منتخب هيًيت نمايندگی خلق عرب ايران در کميسين حقوق بشر سازمان ملل' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016