شنبه 17 بهمن 1383

آزاد زماني، دبير كانون دفاع از حقوق كودكان در سنندج به اداره اطلاعات و اماكن انتظامي احضار شد

ساعت 9 صبح روز شنبه 17 بهمن مامورين ستاد خبري و اماكن انتظامي از طريق تلفن اين موضوع را به دفتر كانون اطلاع داده ودر ساعت 12 حضوري به محل دفتر كانون در سنندج آمده و سراغ آقاي آزاد زماني راگرفتند. مامورين از دفتر كانون خواستند كه بايد آزاد زماني تا ساعت 4 بعداظهر به ستاد خبري بيايند.
مامورين اماكن هم خواستند در اسرع وقت ايشان خود را به اماكن انتظامي معرفي كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خبر احضار آقاي آزاد زماني از طرف نيروهاي امنيتي و انتظامي باعث نگراني شديد مردم و اعضاي كانون شد. لازم به ذكر است كه "كانون دفاع از حقوق كودكان" يك نهاد غير دولتي مي باشد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17921

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آزاد زماني، دبير كانون دفاع از حقوق كودكان در سنندج به اداره اطلاعات و اماكن انتظامي احضار شد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016