چهارشنبه 5 اسفند 1383

۷ سال زندان و ۵ سال محروميت، راي دادگاه حسن زارع زاده اردشير

متن کامل راي دادگاه حسن زارع زاده اردشير

در خصوص اتهام آقاي حسن زارع زاده اردشير در باره ي اقدام عليه امنيت کشور با شرکت و عضويت در گروه اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان و دانش آموختگان (گروه طبرزدي) و جبهه دمکراتيک (گروه خودساخته ي طبرزدي) در سالهاي اخير که بسياري از درگيريها و خشونتهاي خياباني توسط اين گروه و هوادارانش صورت گرفته است.

٢- اجتماع و تباني با ساير گروهها و زير گروههاي اتحاديه از جمله کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي جهت برگزاري تجمعات غير قانوني و درگيريهاي خياباني که متهم نقش اساسي و محوري در آنها داشته است.

٣- تبليغ عليه نظام با تهيه و پخش اعلاميه عليه نظام و به نفع گروههاي مخالف نظام و انتشار اخبار عليه نظام در سايتهاي اينترنتي با توجه به محتويات پرونده اعم از تحقيقات مفصل انجام شده از سوي اطلاعات سپاه و نيز وزارت اطلاعات و همچنين اظهارات متهم و عدم دفاع موجه و ساير قراين و شواهد بر همکاري متهم محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به اظهارات شفاهي متهم داير بر اينکه قصد ادامه ي فعاليت را در جبهه دمکراتيک و گروه طبرزدي ندارد، وي را مستنداً به ماده ي ۴۹۹ قانون مجازات اسلامي و رعايت ماده ي ۴۷ قانون يادشده با توجه به سوابق متعدد (۵ فقره پرونده) نامبرده را به ۴ سال حبس تعزيري و به جهت اجتماع و تباني جهت انجام اقداماتي عليه نظام به استناد ماده ي ۶١٠ قانون مجازات اسلامي به ٢ سال حبس تعزيري محکوم مي نمايد. همچنين دادگاه متهم را به جهت تبليغ عليه نظام و تعدد جرم در اين ضمينه با رعايت ماده ي ۴۷ قانون مجازات اسلامي و مستنداً به ماده ي ۵٠٠ قانون ياد شده به ١ سال حبس تعزيري محکوم مينمايد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همچنين دادگاه با توجه به وضعيت متهم وي را به استناد ماده ١۹ قانون مجازات اسلامي به عنوان تتميم مجازاتهاي ياد شده وي را به عنوان ۵ سال از کليه ي حقوق اجتماعي محروم مينمايد.

راي صادره حضوري محسوب و ظرف مهلت مقرر در قانون قابل اعتراض در دادگاههاي تجديد نظر استان تهران مي باشد.

ايام بازداشت قبلي محسوب گردد.

رييس شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب اسلامي تهران

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18691

فهرست زير سايت هايي هستند که به '۷ سال زندان و ۵ سال محروميت، راي دادگاه حسن زارع زاده اردشير' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016