يكشنبه 25 آبان 1382

كوروش صحتي را آزاد كنيد! اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران

به نام يزدان پاك
پاينده و آزاد ايران شماره : 5 /410
تاريخ : 21 /8 /82

ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم موجيم كه آسودگي ما عدم ماست
هموطنان ،
اين سخناني بود كه كوروش صحتي دائم آن را براي دوستان خود به زبان مي آورد . اكنون كوروش صحتي ، دانشجوي رشتة كشاورزي و عضو جبهة متحد دانشجوئي با داشتن 6 سال حكم تعزير در بدترين شرايط زندان به سر مي برد .
اندرزگاه هفت زندان قصر . بندي كه جايگاه محكومين شرور و معتادين است . بندي كه به فراخور حالش چرخة داد و ستد مواد مخدر ، به آزادي خارج از زندان است . و بالاخره مأمن محكوميني كه در فقر بدتر از مرگ روزگار مي گذرانند .
هموطنان ، جيرة غذائي بسيار كم ، رفتار مغرضانة مسئولين زندان و نبود بهداشت كافي آن هم در پشت ميله هاي زندان ، عقوبتي گران براي فردي است كه منافع شخصي خود را به منافع ملي گره داده و اعتقاد به تجلي آزادي دارد .
آيا اعتقاد داشتن به آزادي مطبوعات ، آزادي افكار ديني و غير ديني ، حق دادرسي با حضور هيأت منصفه و مصونيت از تفتيش ، مستحق صادر كردن حكمي شش ساله است ؟!!
آيا فعاليت با يك تشكل دانشجوئي مستقل از حاكميت محق اخراج از دانشگاه وپايمال كردن حقوق اجتماعي آنان است ؟!
مع الوصف نتيجه اي كه از اين پرسشها وصدها پرسش ديگر عايد مي گردد توليد شك و بي اعتمادي بيشتر به دستگاه قضائي و تماميت نظام است ، چراكه در چند سال گذشته قراين بسيار محكمتري به دست آمده است كه نشاندهندة عدم صلاحيت به كار بردن قدرت و همنوائي قوة قضائيه با تسلط قهري است . در انتها اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران ، اقدامات قوة قضائيه را قسمتي سر هم بندي شده و بي پيرايه از حركات يك نظام استبدادي مي داند و سريعا خواستار آزادي بي قيد شرط تمامي دانشجويان دربند از جمله كوروش صحتي است .

اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران
متشكل از : كميته دفاع دانشجويان از زندانيان سياسي
سازمان دانشجويان روشنفكر ايران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1318

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'كوروش صحتي را آزاد كنيد! اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016