دوشنبه 10 آذر 1382

كاش‏ مى ماند و محاكمه خود و خلخالى هاى ديگر را مى ديد، سازمان دفاع از زندانيان سياسى ايران

شيخ صادق خلخالى چهارشنبه شب (٥ آذر ١٣٨٢ ) به بيمارى سرطان مرد ، و مرگش‏ جاى هيچ خوش‏ حالى ندارد . او به عنوان نخستين حاكم شرع بيدادگاه هاى انقلاب اسلامى ، با پشتيبانى و رضايت خمينى پايه گذار سيستم " قضاوت اسلامى" شد و اعدام هاى بسيارى را در كارنامه ى خود ثبت كرد و خودش‏ هم تعداد آنها را نمى دانست. خلخالى در ٢٤ بهمن ٥٧ از طرف خمينى به عنوان حاكم شرع منصوب شد و تعدادى از سران رژيم شاه از جمله هويدا را اعدام كرد . و اين اعدام ها ازطرف اكثر نيروهاى چپ و راديكال آن زمان تأئيد شد.
اما ماشين كشتار خلخالى به اعدام سران رژيم بسنده نكرد و چند ماه بعد در كردستان و تركمن صحرا، اعدام مبارزان كمونيست را در دستور كار خود قرار داد. عكسى كه از صحنهى اعدام تعدادى از مبارزان كرد در اطراف فرودگاه سنندج باقى مانده يكى از تكان دهنده ترين صحنه هاى توحش‏ جمهورى اسلامى است. خلخالى حدود سال ٦٠ سرپرست كميته مبارزه با مواد مخدر شد و موجى از اعدام افراد دست دوم و سومى كه در قاچاق و توزيع مواد مخدر دست داشتند براه انداخت.
او متأسفانه نماند تا شاهد سقوط رژيم اسلامى و محاكمه ى خود و خلخالى هاى ديگر چون خامنه اى، رفسنجانى، فلاحيان ، رى شهرى، اشراقى ، نيرى ، جنتى، واعظ طبسى و ... باشد.
گشودن پرونده ى افرادى چون او و بررسى حجم خشونتى كه هريك از آنها به جامعه تزريق كرده اند، و دلايل آنها مى تواند درسهايى براى نسل حاضر و آيندگان داشته باشد تا با بكارگيرى آن آموزه ها ، سيستم و شرايطى ايجاد كند كه امكان بازتوليد خلخالى ها را براى هميشه از بين ببرد.
سازمان دفاع از زندانيان سياسى ايران
www.khavaran.com

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1794

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'كاش‏ مى ماند و محاكمه خود و خلخالى هاى ديگر را مى ديد، سازمان دفاع از زندانيان سياسى ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016