شنبه 15 آذر 1382

بيانيه گروهي از دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان درباره 16 آذر

جمعه

چه مضحک و شرم آور اينکه گراميداشت شانزده آذر روز دانشجوست.روزی را روز دانشجو نام نهاده ايم که نمی دانيم در آن روز چه شد؟ برای چه پيش آمد؟يا چه آرمانی داشت؟ نسل امروز دانشجو را کافيست با آن سه اهورايی پاک مقايسه کنيم تا معنای قياس مع الفارق را با پوست و استخوان درک کنيم.آن سه اهورايی که آرمان را پاک و مقدس ميدانستند و جز آن نمی ديدند و حال ... .چه جاعلان بی شرمی هستيم که رنگواره آن سه قطره را بر پيشانی نشانده،خود فرسنگها دورتر از آنان سر در برف فروبرده ايم . دانشجوی امروز را به انذار تعليق و اخطار کتبی و يا بشارتی دون تا سر حد خفه کردن ميکشانند حال آنکه گذشتگان ارباب جور را از ترس خويش و اقدام آرمانيشان تا سر حد خفگی کشاندند. است. قياس بالحق مع الفارق

کنون چنان خفيف و زبونيم که مولفان خطوط قرمز را هم متعجب کرده ايم.يقين بدانيم خموديمان چنان وسوسه شان ميکند خطوط را تنگ تر کنند که دگم ترين رسام خط نيز چنان نميکند. مرزهای انديشه مان چنان بسته و تنگ که چشمان محروم تفکرمان را از سرخی خطوطشان کور سويی هم دريغ کرده ايم. بوی تعفن سکون پاهامان چنان ذهن آزار است که دانشجو و دانشجويی را به ذلتی بی سابقه در تاريخ کشانده ايم. نام خود را دانش آموز مکتبی بگذاريم ، واژه دانشجو را تطهير کنيم و بدانيم راه بس دراز است و ! مقصد بس بعيد.

برآنيم گامی چنان سترگ و استوار بر داريم تا انديشه لرزشمان در گامهای بعدی به ذهن بيمار کسی خطور نکند.شانزدهم آذر ماه را اعتصاب غذا ميکنيم شايد که از دريای قصور مان نزد آن سه ابرمرد ، قطره ای برداشته باشيم.

امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا :

اسدالله اسدي- مجيد امان آبادی-کاوه اميرکافی کنگی– عليرضا افراز – محمد پورخراسانی- محمد پورديان - ابراهيم تقوايی - حسين جاسمی – رضا حسين آبادی فراهانی – نيما حسين خانی – مهدی حقگو فخر – سعدين داورپناه- خدايار دوستار- سيد حسين رجايی- مسعود زمانيان- سامان سرچشمه- محمدحسين شمس تهرانی- اميررضا ظفری- مهدی طهماسبی- محمدرضا عبادسیچانی- علی فرقانی- علی قنواتی فر- سيدعلی کاظمی- داوود کرمي- مهدی ميرزايی - پويا ملک نژاد- ارسيا معينی- محسن نقيبی نژاد

(بقيه اسامی متعاقبا"اعلام خواهد شد)

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1957

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه گروهي از دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان درباره 16 آذر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016