چهارشنبه 29 بهمن 1382

نامه سرگشاده به پارلمان سوئد و اتحاديه اروپا: از مبارزات مردم ايران در تحايم انتخابات مجلس و گفتن نه به جمهوري اسلامي حمايت كنيد!

نمايندگان محترم پارلمان

انتخابات فرمايشي و ضد دمكراتيك براي تشكيل مجلس هفتم شوراي اسلامي ايران تا چند روز ديگر برگزار ميگردد. اين در شرايطي است كه اكثريت بزرگي از مردم ايران و نيروهاي اپوزسيون يكپارچه تصميم به تحريم آن گرفته اند. اين انتخابات در شرايطي بر پا ميگردد كه شكاف بين مردم و حکومت اسلامي روزبروز افزايش ميابد و جناح اصلاح طلب درون حکومت نيز در اذهان عمومي كاملاً بي اعتبار گشته است و بدين ترتيب حکومت اسلامي در منزوي ترين دوره حيات ۲۵ ساله خود قرار گرفته است. سردمداران استبداد ديني در ايران در شرايطي به برگزاري اين انتخابات دست مي زنند كه حتي نيازي به تحمل رقباي اصلاح طلب خود نيافته و براي حذف آنان از صحنه قدرت بر تلاش خويش افزوده اند.

موقعيت بين المللي حکومت اسلامي نيز هرگز بدينگونه وخيم و منزوي نبوده است. حکومت اسلامي هر چه بيشتر براي تحکيم استبداد ديني و حذف فضاي تنفس سياسي در ايران ميكوشد؛ به انزجار عمومي از خود بيشتر ياري ميرساند. مردم ايران دوران ترس و توهم را پشت سر گذاشته و در پي آنند كه سرنوشت سياسي خود را بدست خود و با نفي حکومت اسلامي تعيين كنند.

در چنين شرايطي زمامداران حکومت اسلامي ايران در پي آنند كه با تقلب گسترده در انتخابات شكست از پيش روشن خود را پيروزي جلوه دهند تا بر انزواي داخلي و بين المللي خود سرپوش بگذارند. در رويارويي با اين تلاش ، اما، مردم ايران مصمم هستند، همچون انتخابات شوراي شهر، نه بزرگي به كليت حکومت اسلامي گفته و مضحکه انتخابات ضد دمكراتيك آنرا تحريم نمايند.

ما ايرانيان مقيم سوئد از شما نمايندگان پارلمان مي خواهيم:

1- همراه با مردم ايران به برگزاري انتخابات فرمايشي و ضددمكراتيك اعتراض نموده و همراه با اتحاديه اروپا از برسميت شناختن نتايج آن خودداري كنيد.
2- اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد را براي اعتراض هر چه گسترده تر عليه انتخابات فرمايشي ۲۰ فوريه و تشديد نقض حفوق بشر در ايران تحت فشار قرار دهيد.
3- از مبارزات مردم ايران براي دستيابي به حکومتي دمكراتيك و سكولار و انجام رفراندوم و انتخابات ازاد با حضور تمامي احزاب سياسي بر طبق موازين بين الملل حقوق بشر و با نظارت مراجع بين المللي حمايت كنيد.

جنبش همبستگي با مردم ايران عليه انتخابات فرمايشي دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي.

۱۶ فوريه ۲۰۰۴ سوئد - استكهلم

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016