پنجشنبه 28 خرداد 1383

29 خرداد، روز خلع ید از استعمار، روز کارگران ایران، بيانيه حزب ملت ايران

پاینده ایران ای آفریدگار پاک
تو را پرستش می کنم و از تو یاری می جویم

"شما کار می کنید، تا با زمین و روح زمین همراه شوید و مهر ورزیدن با زندگی از راه کار،
یعنی آشنا شدن با پنهانی ترین راز زندگی."

هم میهنان، کارگران گرامی! پاره ای رخدادها در فراز و فرود زندگی ملتها، آن چنان غرور انگی، پر ارج و سرنوشت ساز هستند که یاد آوری و پاسداشت آنها از وظایف ملی، میهنی و تاریخی هر ملتی است، چرا که بخش بزرگی از تاریخ ملتها، تاریخ مبارزات رهایی بخش آنها از سلطه است، تاریخ رهایی انسانها از بردگی انسان است، که از نسلی به نسلی و از سینه ای به سینه ای ساری است.
پنجاه و سه سال پیش، زنان و مردان میهنمان به ویژه کارگران شرافتمند این سرزمین خدایی، حماسه آفریدند و پس از یک قرن و نیم شکست، پراکندگی، سرخوردگی، یاس و نومیدی، سرانجام دربیست و نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و سی، آموخنتد که می توان د رپرتو همبستگی و یگانگی ملی و پایمردی و راهبری بزرگمردی از خود به در شده، دل آگاه، شجاع، عاشق ملت و همدرد مردم ( مصدق بزرگ) گام بزرگ دیگری در راستای رهایی از سلطه ی بیگانه و فرهنگ بیگانه پرستی بردارند، تا به همه نسل ها و عصرها پیام دهند: "هیچکس مرا نخواهد که درآن سود خود نجوید" و با کوتاه کردن دست استعمار از اداره صنعت نفت در سرتا سر کشور و سپردن آن به دستان توانای فرزندان شایسته ی میهن، این کارگران مبارز، کارمندان زحمتکش و مدیران شایسته، همت گماردند.
هم میهنان! گرچه در خلع ید از" دزدان بازگشته دریایی" و غارتگران منافع ملی، همه گروههای اجتماعی سهم درخود داشتند. ولی از آنجا که در آن هنگامه غرور آفرین، درفش ملی ایران به دست توانای کارگران بر فراز دکلها، چاهها و ساختمانهای پالایشگاه نفت به اهتزاز در آمد، به راستی این روز پرشکوه که به پیشنهاد رهبر حزب ملت ایران شادروان داریوش فروهر روز کارگران ایران نامیده شده بود از سوی مصدق بزرگ نیز تایید گردید.
گرچه جنبش کارگری ایران با پی ریزی نخستین واحدهای صنعتی نوین هم زمان با خیزش مشروطیت پا گرفته بود ولی نقش سازنده کارگران ایران در بریدن دست استعمارپیر جایگاه والای آنان را در جهان و ملتهای خاور زمین در پاسداری و نگاهداشت هستی ملی بیش از پیش نمایان کرد و آموزه ی آن رزم ملی نه تنها نویدی بود برای پایان بخشیدن بر سالیان دراز بردگی اقتصادی و ره آوردهای شوم اجتماعی- سیاسی و قرهنگی آن، از دیگر سوی تیری شکافنده بر قلب اهریمن نا امیدی و خود باختگی ملت بود و فروزه ای شد امید انگیز که اراده و خواست ملی تنها نیروی دگرگون ساز ملتها ست، که در سایه همبستگی همگانی دست می دهد و بس.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هم میهنان! کارگران، این نیروی شرافتمند و مولد جامعه، امروز روز گار بسیار سختی را سپری می کنند، از امنیت شغلی بی بهره، عدم دریافت دستمزد در خور هزینه های سرسام آور زندگی، بیمه ها ی اجتماعی ناکارا، نبود سازمانهای صنفی یا اتحادیه ها و سندیکاهای واقعی، شوراهای کارگری یا با فروپاشی رو به رو یا از درونمایه تهی . گویی همه چیز عاریتی است، مدیران گمارده شده بر واحد های صنعتی و تولیدی اغلب نا کارآمد و رابطه بر جای ضا بطه جایگزین شده است.
کارگران بیدار میهن! به راستی اگر ملت به هدف های نخستین انقلاب شکوهمند که آزادی های فردی و اجتماعی، عدالت همگانی و استقلال از بن پایه ترین شعارهای آن بود، دست می یافت، ایران دیرینه سال با دوران تازه ای از پیش روندگی رو به رو می شد. با دریغ خود جلو انداختگان و " مجاهدان یکشنبه" به مرور و با ترفند های بسیار مشاغل کلیدی مدیریت را اشغال و با پافشاری بر انجام برنامه های سکتاریستی، واپسگرایانه و ضد مردمی جامعه را با بحران مدیریت رو به رو کرده و درزمینه ها ی زندگی ملی ایجاد اغتشاش، اختلال و هرج و مرج و از دگرگونی های ملی و بنیادین پیشگیری کرده اند و مردم را با فقر روزافزون، گرانی لجام گسیخته، بیکاری پنهان و آشکار، نبود یا کمبود بهداشت ود رمان، سرخوردگی جوانان، فرار مغزها، سقوط ارزش های اخلاقی ( دینی و عرفی ) و بر روی هم مردم را به سیه روزی بی مانندی افکنده اند.
حزب ملت ایران! در چنین روز با شکوهی که روز رهایی ایران از سلطه ی صد ساله استعمار است اعلام می دارد: دست یابی کارگران میهن مان به حقوق واقعی خود تنها و تنها در برپاداشتن سندیکاها و اتحادیه های واقعی کارگری امکان پذیر است نه با برقراری سازمانهای موازی شبه کارگری عاریتی و تهی از درونمایه های صنفی.
بی گمان هنگام آن فرا رسیده است که با همبستگی همگانی، کارگران در راه استقرار نهادهای راستین صنفی خود که گنجایش طرح خواستهای ملی را داشته باشد به تکاپو پردازند تا هرا ز گرد راه رسیده ای بساط تاراجگری نگستراند و نتواند با ترفند های عوام فریبانه و گونه گون در دفاع از سرمایه داری لجام گسیخته ی ضد ملی کیسه اندوزند و میهن را به بن بست بکشاند.
حزب ملت ایران همراه با ژرفترین شادباش ها، به مناسبت فرا رسیدن روز فرخنده خلع ید از استعمار از شما کارگران بیدار می خواهد به دور از هر گونه خشونت ملک وملت برباد ده باز هم با جلوداری گروههای اجتماعی در راه رسیدن به مردم سالاری آزادی و آبادی ایران زمین تلاش کنند.

پیروز باد ملت
درود بر داریوش فروهر مدافع راستین حقوق کارگران ایران
درود به اردوی کارگران ایران
برقرار باد همبستگی ملی برای برقراری مردم سالاری

دبیرخانه حزب ملت ایران
تهران؛ 29 خرداد ماه 1383 خورشیدی

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9054

فهرست زير سايت هايي هستند که به '29 خرداد، روز خلع ید از استعمار، روز کارگران ایران، بيانيه حزب ملت ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016