دوشنبه 29 تير 1383

نامه سرگشاده عطااله مرادي، دانشجوي شكنجه شده و حبس كشيده واقعه 18 تيرماه 1378 به رئيس جمهور

به نام خداوند دادار دادگرا
20 تيرماه 1383

عاليجناب خاتمي :
مدتهاي مديدي از زنداني شدن همشاگرديهايمان ميگذرد. اما دريغ از فريادرسي.
با پيش آمدن حادثة 18 تيرماه 78، اقتدارگرايان قدرتطلب براي زدودن انديشه و جنبش مدني و پايمال نمودن حقوق شهروندان گام بر داشتند جريانهايي كه به يك بنبست فكري و سياسي رسيده و از استيصال مطلق به روشهاي غيرمعمول دست مييازند به چيزي جز سكوت انديشه و سركوب آزاديخواهي نميانديشند. آنانكه به دنبال اهداف شومشان بوده و همچنان با توسل به زور و سوء استفاده از نام و عناوين به مقابله با هر انديشه و تفكري را كه نميپسندند برخاستهاند و سعي بر آنند كه با خشنترين روشها و چهرهها فضاي انسداد سياسي را به منصة ظهور درآورده و براي دستيابي به مطامع خويش بدان متوسل ميشوند. يقيناً با درك واقعيتهاي موجود و قبول آن و وجود جريانها و گروههاي مختلف سياسي و تفكرات گوناگون انديشهها و تقابل آراء و پاسخ به پرسشهاي تازه و كنكاش در جهت رفع تنگناها و مشكلات فكري تنها راه برونرفت از بحرانهاي اجتماعي- سياسي موجود خواهد بود. اگرچه وقايع نگرانكنندهاي كه رخ ميدهد فضاي سياسي جامعه را تحت تأثير قرار داده و مشوش ميكند با بخشهاي ساختار قدرت حاكمه در ارتباط است، اما آنچه اتفاق ميافتد بر پاية تفكر و هدايت سازماندهي شده اي ميباشد كه عاملاني در پس پرده آن را هدايت ميكنند. بيشك فاجعه هجدهم تيرماه، شوكي را بر فضاي سياسي جامعه حاكم كرده و هنوز هم بعد از گذشت چندين سال از آن تاكنون از زواياي مختلف مورد بحث محافل سياسي و فرهنگي قرار ميگيرد. دانشجوياني كه بجاي علماندوزي اينك در بند ميباشند و مظلومانه سر بربالين مينهند كه مورد خشم و غضب شبپرستان دنيا طلب قرار گرفتهاند همگان ميدانند كه در آن روز به يادماندني بر دانشجويان ستم رواگشته و مورد هتك حرمت قرار گرفتهاند در حاليكه عاملان و مسببان آن جنايت تلخ به مدال افتخار مزين گشتهاند.
آقاي خاتمي :
دستگاه قضايي كه با برگزاري محاكمات فرمايشي، سريع، فشرده و غيرعلني و با اقداماتي اعجابآور دانشگاهيان را برخلاف ضوابط و عرف قضايي به احكام سنگين محكوم نموده و شگفتي و نگراني عميق همگان را برانگيخت كه بيش از همه سياسي بودن آن را نشان داده و بر كوتهبينانه بودن آن مهر تأييد مينهد بدون آنكه كمترين حقوق حقه آنان رعايت شود. همة اين اعمال بر خلاف مواد مصرحه 18، 19، 21، 23 كنوانسيون حقوق بشر و ميثاقهاي بينالمللي سياسي-مدني ميباشد كه حكومت ايران نسبت به احترام و رعايت موارد فوق تعهد نموده است.
آنانكه در پي تحديد فكر، آزادي بيان، قلم و تهديد انديشه، قانونگريزي، پرورش خودخواهي و در پي القاي اراده و اشاعه اين نوع از تفكر در فضاي سياسي جامعه ميباشند آيا بر اين امر واقفند كه انديشه و فكر محصورشدني نيست؟ چرا كه علت و عوامل پايداري يا زوال تفكر، ارادة مردم و افكار عمومي در سطح فضاي فرهنگي، سياسي يك جامعه ميباشد.
نكته قابل توجه آن است كه قوة قضاييه بدون احترام و توجه به افكار عمومي و بر پاية اتهامات واهي و بياساس دانشجويان را در بازداشت نگه داشته است در حاليكه اكثر حقوقدانان و دكترين حقوقي برگزاري محاكمه دانشجويان را فاقد معيار قانوني و عرف قضايي دانسته و بر مشروعيت آن خرده گرفتند اين مبين آن است كه دستگاه قضايي و محاكم آن به منزلة ابزار سياسي براي از ميان خارج كردن روشنفكران، منتقدان و دانشپژوهان از آن سود ميجويد.
طرح اتهامات بيپايه در قالب كيفرخواست براي دانشجويان يك سناريوي كاملا سياسي بوده كه صرفاً هدف آن سركوب جنبش دانشجويي و حذف روشنفكران و رقيبان سياسي و نهايتاً پوششي براي تسويه حساب جناحي با هزينه قرار دادن محيط علماندوزي دانشگاه بوده است. آنچه در جريان برخورد محاكم قضايي با پرونده دانشجويان مشاهده شد بيطرفي و استقلال دستگاه قضايي و عدم تأثيرپذيري آن از جريانات سياسي را زير سوال برده است.
جناب آقاي رئيس جمهور:
بيشك براي هيچ انسان عدالتجويي قابل فهم نيست كه سوداي سياست در امر قضاوت بر دغدغة عدالت چيره شود و حقوق مسلم شهروندي با هر تفكر و انديشهاي، خارج از اصول قضايي و معيارهاي مدون قانوني مورد تعرض و بياعتنايي قرار گيرد كه روش بسيار ناصواب و در خور تجديد نظر و بازنگري ميباشد.
براستي دانشجويان با رعايت كدام معيار و ضوابط قانوني و اصول قواعد بينالمللي به حبسهاي طويلالمدت محكوم شدهاند؟
مراجع قضايي مربوط بايد به اين تيرگيها و ابهامات پاسخ مستدل و روشني بدهند متأسفانه نظريهپردازان جريان اقتدارگرا گمان ميبرند با قلع و قمع دانشجويان و با اعمال غيرقانوني و غيرموجه توانايي به بنبست كشاندن دگرانديشان و كوشندگان سياسي را دارند. اينكه محاكم قضايي تحت تأثير فضاي مسموم سياسي قرار گرفته و به گروهي از متهمان اصلي واقعة كوي دانشگاه تهران با چشم رحمت و خطاپوشانه و به گروهي ديگر بدبينانه و بهانهجويانه نگريسته ميشود بسيار تأملبرانگيز است بدون ترديد سيستم قضايي بايد از فضاي رنگ و بوي سياسي خارج شده و بطور مستقل و بدون تحت تأثير قرار گرفتن از جناحي خاص به حقوق حقة دانشگاهيان و محكومان اين واقعه احترام گذاشته شود تا شايد تسكيني باشد براي جسمهاي زخمديده و روحهاي آشفتة محبوسان آن حادثة غمانگيز.
آنچه اهميت دارد اين است كه آيا حافظان و مجريان قانون در گفتار و رفتارهاي خود به تقويت اين باورها و ادعاها ياري رساندهاند يا خير؟ چه عوامل و موجباتي باعث شدهاند كه موضوعات، معيارها و اصول بنيادين كه بايد مورد توجه امور قضايي و حقوقي قرار گيرد در عمل دچار نقصان و غفلت واقع شده است؟
بيشك تحقق يك سيستم قضايي سالم كه عدالت را عالمانه و خردمندانه محقق سازد و در كنار آن حقوق مسلم شهروندان، متفكران و اهالي انديشه را محفوظ بدارد تنها با شناختهاي علمي و دقيق علتهاي بيتوجهي به حقوق اساسي شهروندان ميسر است. آنچه تاكنون شاهد آن بوديم چالشي عنيف ميان اقتدارگرايي و انحصارطلبي با آزاديخواهي و نوانديشي ميباشد به وضوح به نظر ميرسد رفتار خشونتآميز و رويههاي غيرانساني و ناسليم حاكمان كه بر نخبگان و رهروان علم وارد ميشود برخلاف عقلانيت سياسي و مغاير با اخلاق و ضوابط آزادمنشي است.
مواجههاي كه مهمترين و در عين حال ناعادلانهترين حلقه آن محكوميت ناجوانمردانه دانشجويان توسط دستگاه قضايي حكومت ميباشد. واقعيتهاي اجتماعي به هر انساني كه در هر طيف و جريان سياسي قرار داشته و يا صاحب هر نوع فكر كه بوده و هر مشي و روشي را كه پذيرا باشد حكم ميكند كه به حقوق مشروع مردم توجه كرده و با درك واقعيتها و شناخت دقيق موقعيتها با توجه به زمان و مكان آن تلاش جدي براي فصلي نو در حيات سياسي و جلوگيري از گسست اجتماعي بكار گيريم.
آقاي رئيس جمهور:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نميتوان به بهانه نداشتن ابزار و اختيارات قانوني لازم از پيگيري و اصرار بر مطالبات مشروع سرباز زده و به وهم ايجاد تنش در فضاي سياسي جامعه حقوق افراد به ويژه دانشگاهيان ناديده گرفته و بيمحابا از كنار آن گذشت. آيا سكوت و عدم واكنش صريح و بيپرده حضرتعالي باعث نشده است كه ناقضان آزاديهاي مشروع و حقوق ملت گستاختر شده و نقض حاكميت مردم، به صورت يك رويه معمول درآمده و بر بيحرمتي آن افزده شود؟
جناب آقاي خاتمي ! فراموش نكنيد كه جناب عالي به عنوان حافظ و حامي حقوق حقه مردم بر پاسداري از حرمت و حريت انساني سوگند ياده نموديد.

با احترام
عطااله مرادي
دانشجوي حقوق و يكي از شكنجهشدگان و محبوسان واقعه 18 تيرماه 1378

رونوشت به: نهاد رياست جمهوري

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10186

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه سرگشاده عطااله مرادي، دانشجوي شكنجه شده و حبس كشيده واقعه 18 تيرماه 1378 به رئيس جمهور' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016