شنبه 10 مرداد 1383

سه اطلاعيه كمیته برگزاری 100 ساعت همبستگی با زندانیان سیاسی - عقیدتی در ایران

100 ساعت همبستگی با زندانیان سیاسی - عقیدتی در ایران

مكان : میدان باستیل – پاریس، تقاطع بلوار ریچارد لو نوآر
زمان : چهارشنبه 28 ژوئیه برابر با 7 مرداد سال 1383 از ساعت 12 ظهر تا 8 شب
این تحصن هر روزه تا اطلاع بعدی در همین مكان ادامه دارد.

در پی اعلام پایان اعتصاب غذای زندانیان سیاسی بند یك اوین كه از روز 15 تیرماه گذشته آغاز شده بود، ما تعدادی از ایرانیان مقیم پاریس اقدام به تشكیل كمیتهای به حمایت از زندانیان سیاسی در ایران كردهایم تا صدای اعتراض زندانیان در چهاردیواری زندانها محصور نماند.
این اعتصاب غذا كه در اعتراض به دستگیریهای گسترده در آستانهی سالگرد حمله وحشیانهی نیروهای سركوبگر جمهوری اسلامی به تظاهرات دانشجویی در 18 تیر سال 1381 شروع شده بود، امروز با انتشار اطلاعیهای از جانب اعتصاب كنندگان پایان یافت. این اعتصاب در حالی پایان میگیرد كه بنا به گزارشهای رسیده در آستانهی بیستمین روز اعتصاب غذا، حال زندانیان به وخامت گراییده و عدهای از آنها به بهداری اوین منتقل شدهاند.
در این مدت رژیم با انواع ترفندها از پخش خبرهای مربوط به اعتصاب غذا خودداری كرد و اخبار كاذبی برای گمراه كردن افكار عمومی منتشر نمود و با فشار روی زندانیان اعتصابی و خانوادههایشان سعی كرد بین آنها تفرقه انداخته و حركت زندانیان اعتصابی را غیر سیاسی جلوه دهد.
بیست و پنج سال است كه رژیم جمهوری اسلامی به جنایات خود ادامه میدهد. بیست وپنج سال است كه این رژیم با سركوب بی حد و حصر و زور اسلحه حكومت خود را بر مردم ایران تحمیل كرده است. دهها هزار اعدام و تیرباران، كشتار هولناك زندانیان سیاسی در سال 1367، قتلهای زنجیرهای‏ در سال 1376، حمله ی وحشیانه به تظاهرات مسالمت آمیز دانشجویان در سال 1381، دستگیری وسیع خبرنگاران، روشنفكران، دانشجویان و هر كس كه حرفی از آزادی می زند، بستن خودسرانه مطبوعات و نشریات، قتل بیرحمانهی زهرا كاظمی خبرنگار شجاعی كه برای تهیه گزارش از زندانیان از كانادا با اجازهی رسمی سفارت رژیم به ایران رفته بود، و مضحكه كردن افكار بین المللی با دادگاهی نمایشی بدون شركت متهمان اصلی این پرونده، فقر و گرسنگی طبقهی زحمتكش و رواج فحشا، اعتیاد و خودكشی ها و خود سوزی ها در میان جوانان كشور حاصل حكومت جمهوری اسلامی میباشد.
امروز در پی تظاهرات و اعتراضات مكرر مردم، در پی اعتصابات متعدد معلمان، فرهنگیان، كارمندان و كارگران كشورمان، این زندانیان سیاسی بند یك اوین هستند كه با یك اعتصاب غذای بیست روزه اعتراض خود علیه این نظام را فریاد میكنند و به آن نه میگویند. بر ما است كه با همبستگی هر چه گستردهتر از اعتراضات شجاعانه مردم ایران فریاد حق طلبانهی آنها را به گوش همه رسانده و رژیم جمهوری اسلامی را در اذهان بین المللی هر چه بیشتر افشا كنیم.
این اعتصاب غذا هشداری بود به افكار عمومی كه هر زمان ممكن است فاجعهای در پشت دیوار زندانهای ایران رخ دهد. قتل فجیع خانم زهرا كاظمی بیانگر این واقعیت است. به همین دلیل با وجود پایان یافتن این اعتصاب غذا و با توجه به تلاش بی وقفهی رژیم در خدشهدار كردن این حركت ما نگران وضعیت زندانیان اعتصابی و سایر زندانیان سیاسی در ایران میباشیم. و وظیفهی خود میدانیم كه تا روشن شدن تمامی زوایای فشارهای وارد شده بر زندانیان و خانوادههای آنها، موضوع را از طریق مراجع بین المللی دنبال كنیم.
به این منظور كمیتهی همبستگی با زندانیان سیاسی ایران صد ساعت تحصن افشاگرانه و اعتراضی اعلام میكند.
این تحصن از ساعت 12 روز چهارشنبه 28 ژوئیه برابر با 7 مرداد 1383 در میدان باستیل پاریس آغاز شده و هر روزه تا اطلاع بعدی ادامه دارد.
ما از همهی سازمانها، گروه ها، انجمن ها و ایرانیان مستقل می خواهیم كه از این حركت حمایت كرده و با شركت در این تحصن با اعتراضی یكپارچه، این حركت را به عملی مشترك بر علیه رژیم جمهوری اسلامی در ایران تبدیل كنند.
در همین راستا از مردم آزادهی فرانسه، احزاب سیاسی، انجمن های مدافع حقوق بشر و همچنین فروم های اجتماعی دعوت میكنیم كه از تحصن ایرانیان حمایت كرده و صدای اعتراض خود را به گوش مقامات مسئول برسانند.
خواستهی اصلی این تحصن، اعزام یك هیئت بین المللی برای دیدار و گفتگو با زندانیان سیاسی، و به طور خاص اعتصاب غذا كنندگان، می باشد تا همگان توسط یك گزارش روشنگرانه در جریان وضعیت زندانیان سیاسی در ایران قرار بگیرند. همچنین ما درخواست میكنیم پرونده خانم زهرا كاظمی به مراجع بینالمللی ارجاع شده و متهمان این قتل شناسایی و مجازات شوند.
ما خواستههای خود را به سازمان ملل، صلیب سرخ جهانی و وزارت خارجه فرانسه رسما اعلام خواهیم كرد و خواهان اقدامات عملی از جانب نهادهای فوق میباشیم.
كمیته ی برگزاری صد ساعت همبستگی با زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران

دوشنبه 26 ژوئیه 2004 برابر با 5 مرداد سال 1383

لطفا نامه های حمایت خود از این تحصن را به آدرس ایمیل زیر بفرستید:
tahasson100@yahoo.fr
مكان : میدان باستیل – پاریس، تقاطع بلوار ریچارد لو نوآر
زمان : چهارشنبه 28 ژوئیه برابر با 7 مرداد سال 1383 از ساعت 12 ظهر تا 8 شب
این تحصن هر روزه تا اطلاع بعدی در همین مكان ادامه دارد.
Pl de la Bastille – Bd. Richard Lenoir
Métro : Bastille ligne 1-5-8

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اطلاعیه شماره 2 كمیته برگزاری 100 ساعت همبستگی با زندانیان سیاسی – عقیدتی :

كمیته 100 ساعت همبستگی با زندانیان سیاسی – عقیدتی از كلیه ی ایرانیان آزاده‏ ، سازمانها و انجمن هائی كه از این حرکت حمایت كرده و می كنند، نهایت تشكر خود را اعلام میدارد. این حركتِ متحدانه، به ابتكار افراد و انجمنهایی متعلق به گرایشات و نظرات سیاسی گوناگون شكل گرفته و طبعا خود را متعلق به هیچ گروه یا سازمان سیاسی خاصی نمیداند. این حرکت، تنها و تنها، بلندگوی دادخواهی زندانیان سیاسی و عقیدتی و بویژه زندانیان دلاوری است كه بعد از بیست روز اعتصاب غذا با ادامهی فشار و توطئههای رژیم جمهوری اسلامی روبرو هستند. بدیهی است كه اعلام حمایت افراد و گروه ها از این حركت باعث خرسندی ما است اما به هیچ روی از جانب ما تائید یا تعهدی نسبت به آن ایجاد نمیكند و تنها سخنگویان این حرکت به نام آن سخن میگویند .

كمیته برگزاری 100 ساعت همبستگی با زندانیان سیاسی – عقیدتی، متشکل از :
اتحاد انقلابی نیروهای كمونیست و چپ
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی – عقیدتی در ایران - پاریس
انجمن دیدار و گفتگو
سایت مستقلین
فوروم اجتماعی ایران – گروه تدارك
كمیته اقدام برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران
كمیته ضد سنگسار
گردهم آیی آزادگان جوان ایرانی

29 ژوئیه 2004 برابر با 8 مرداد 1383


اطلاعیه شماره 3 كمیته برگزاری 100 ساعت همبستگی با زندانیان سیاسی – عقیدتی :

هممیهنان گرامی!
با سپاس از همراهی و پشتیبانییِ گستردهیِ شما از حرکتِ 100 ساعت همبستگی با زندانیان سیاسی – عقیدتی در ایران، از آنجا که اعلام مرتب اسامی افراد، نهادها و نیروهایی که از حرکت ما حمایت کردهاند، دشوار بود و نیز میتوانست سوءتفاهمهایی نسبت به حرکت کمیته یِ مستقل ما، ایجاد کند، تصمیم گرفتیم از اعلام نام افراد و نیروهای حمایت کننده از این حرکت، تا پایان آن، خودداری کنیم.
پس از پایان حرکت 100 ساعت همبستگی با زندانیان سیاسی – عقیدتی در ایران، گزارش کامل آن، همراه با نام افراد، نهادها و سازمانهایی که از این حرکت حمایت کردهاند، منتشر خواهد شد.

هممیهنان، نهادها و سازمانهایی که مایل به حمایت از حرکت 100 ساعت همبستگی با زندانیان سیاسی – عقیدتی در ایران هستند میتوانند همچنان حمایت خود را به آدرس ما (tahasson100@yahoo.fr) ایمیل کنند.

30 ژوئیه 2004 برابر با 9 مرداد 1383

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10536

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سه اطلاعيه كمیته برگزاری 100 ساعت همبستگی با زندانیان سیاسی - عقیدتی در ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016