شنبه 31 مرداد 1383

گفتگوي هفته نامه توليد با رامين ناصح پيرامون حقوق دموكراتيك اقوام مختلف ايراني

رامين ناصح: چنانچه به حقوق دموكراتيك اقوام مختلف ايراني احترام گذاشته شود، خطر سوء استفاده دولتهاي استعمارگر از نارضايتيهاي موجود در جهت تجزيه كشور از ميان خواهد رفت

هفته نامه توليد (چاپ اهواز) در مصاحبههايي با چند تن از فعالان و صاحبنظران سياسي، اين پرسش را مطرح كرده است كه: با توجه به اصول 15 و 16 قانون اساسي، نظر شما درباره تدريس زبان عربي در مدارس خوزستان چيست؟ چنانچه موافق يا مخالف ميباشيد، دلايل خود را بيان نماييد.
رامين ناصح دبيركل حزب آينده سازان ايران، در گفتگو با خبرنگار توليد در اين باره گفت: قانون اساسي، زبان و خط رسمي مردم ايران را فارسي دانسته، ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانههاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس را در كنار زبان فارسي «آزاد» (و نه اجباري) شمرده است. استدلال پارهاي از صاحبنظران و سازمانهاي سياسي كه با درس خواندن ايرانيان غيرفارس به زبانهاي مادري و محلي خود در مقاطع دبستان و راهنمايي مخالف هستند، عمدتاً اينست كه اين امر نه تنها نسل آينده كشور را با فرهنگي بومي گرا بجاي فرهنگي ملي تربيت خواهد كرد، بلكه آنان را با فرهنگ ملي، زبان رسمي و ديگر فرهنگها يا پاره فرهنگهاي كشور ايران بيگانه خواهد كرد. اين طيف معتقد است كه اين كار واپس گرايي فرهنگي و گامي به سوي تجزيه كشور و جداسازي و بيگانه سازي مردم ميهن ما با يكديگر است.
وي افزود: از ديد ما، چنين موضعگيريهايي، ناخواسته چيزي جز بيتوجهي به حقوق دموكراتيك ايرانيان غير فارس نيست. اقوام مختلف ساكن ايران در طول هزاران سال تاريخ و سرنوشت مشترك با يكديگر، بخاطر حفظ و حراست و بقاي ايران در مقابل تجاوزات و تاخت و تازهاي مكرر نيروهاي بيگانه متحدا و در يك همبستگي عميق، از خود پايمردي و ايستادگي نشان دادهاند. اعتقاد به دموكراسي و عدالت اجتماعي ايجاب ميكند تا تمام اتباع ايراني از حق تعيين سرنوشت برخوردار باشند و بتوانند حقوق اقتصادي و فرهنگي و سياسي خود را احراز كنند. محروم كردن قوميتها از تحصيل به زبان مادري خود، مخالف اصول حقوق بشر و خصوصاً مغاير با مفاد «كنوانسيون رفع تبعيض نژادي» است.
وي همچنين گفت: بديهي است كه در هر استاني، زبان رسمي ايران (فارسي) بايد تدريس شود. ولي تدريس زبانهاي محلي و قومي در كنار زبان فارسي نميتواند منعي داشته باشد. به عقيده من صحيحتر است كه مخالفان تدريس زبانهاي محلي، بجاي مخالفت با نفس اين كار، سعي كنند در رابطه با محتواي مطالبي كه در كتابهاي درسي در رابطه با شرايط اقليمي و فرهنگي و اجتماعي به چاپ ميرسند، اظهار نظر كنند و پيشنهادات خود را در اين مورد مطرح كنند. به شكلي كه اين كتابها، كاركرد جداسازي و بيگانه سازي مردم ميهن ما با يكديگر را نداشته باشد.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رامين ناصح خاطرنشان كرد: ما در حزب آينده سازان ايران معتقديم چنانچه به حقوق دموكراتيك اقوام مختلف ايراني احترام گذاشته و طوري رفتار شود كه آنها ايران را وطن خود احساس كنند -كه تاكنون كردهاند- و هيچ نوع تفاوتي ميان خود و ساير ايرانيان قائل نشوند و از انگيزه لازم براي مشاركت و نقش آفريني در رشد و پيشرفت و شكوفايي ايران برخوردار باشند، خطر سوء استفاده دولتهاي استعمارگر از نارضايتيهاي موجود در جهت تفرقه و تجزيه كشور كه در جهت منافع امپرياليستي آنهاست، از ميان خواهد رفت و يا به حداقل خواهد رسيد.
دبيركل حزب آينده سازان ايران در پايان تأكيد كرد: از طرف ديگر بايد فرهنگسازي گستردهاي در راستاي بازشناسي و تقويت «هويت انساني» بعمل آيد تا جزم انديشيها و تعصباتي كه ميتواند اختلاف خيز و موجب تضاد منافع و تفرقه و شكاف بين اقشار مردمي شود و با بينش رشد يافته انسان امروز ناسازگاري دارد، رفته رفته به كمرنگي گرايد.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11124

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفتگوي هفته نامه توليد با رامين ناصح پيرامون حقوق دموكراتيك اقوام مختلف ايراني' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016