سه شنبه 13 بهمن 1383

سناريوى "Trust" عليه شيخ، فريدون حاجي پور

در حالى كه جبهه دوم خرداد از عدم اجماع در تعيين كانديداى واحد به سختى رنج مى برد، سناريوى پنهان زاويه نشينان چپ تكنوكرات عليه شيخ چپ هاى سنتى در حال شكل گيرى است. كانديداتورى مهدى كروبى و تاكيد او بر عدم انصراف، دو حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى را در شرايطى قرار داده كه اينان ناگزير به نبرد پنهانى عليه شيخ، آن هم در قالب يك سناريو دل خوش داشته اند.
اين سناريوى پنهان كه به تقريب مى توان از آن به عنوان «سناريوى تراست» نام برد بى شك ستون فقراتش را عنصر فريب و نيرنگ تشكيل مى دهد، عنصرى كه بى ترديد باور به يك اصل را در ميان اينان به وضوح فرياد مى كند. «براى زنده ماندن اين شايسته ترين ها نيستند، بلكه نيرنگ بازترين ها هستند».
حديث امروزين اين سناريو كه هدف گذارى آن شيخ مهدى كروبى است براى ايجاد يك سازش غيرقابل مقاومت طراحى شده تا با خط كشى مسيرهاى غلط، ذهن شيخ به روندهاى تحريك مختلف، واكنش هاى متفاوت نشان دهد تا شايد اداره خطوط ارتباطى وى براى هميشه به سكون و سكوت دچار شود. سناريوى تراست بى شك اساس اقدامات تصميم پردازان چپ هاى تكنوكرات عليه شيخ سنتى هاى اين بخش است تا وى سرانجام طى يك «زيرپاكشى» از گردونه انتخابات كه نه، از گرانيگاه اصلاحات حذف شود.

چراسناريوىتراست؟

سناريوى تراست برگرفته از تكنيك حكومت ماركسيستى لنين بود كه در اوايل سال ۱۹۲۱ براى گمراه ساختن غرب جهت عدم براندازى و رفع فشارهاى موجود عليه حكومت نوپاى شوروى شكل گرفت تا با گرفتن عامل زمان به بازسازى زيربناهاى اقتصادى و نظامى خويش بپردازند. بر اساس اين تكنيك تيم هاى امنيتى شوروى نيروهايى را در تيم هاى امنيتى كشورهاى غربى جاسازى كردند كه با دادن اطلاعات نادرست و ايجاد مسيرهاى خط كشى غلط براى ۱۵ سال، تيم هاى آنان را به توهم دچار ساختند تا بتوانند با بازسازى خويش خطرهاى موجود را دفع كنند.
بر اساس اين تكنيك دو حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب نيز با طراحى اين سناريو نيروهايى را در بخش هاى مختلف احزاب و گروه هاى جبهه دوم خرداد به عنوان نيروهاى نفوذى گسيل داشته اند تا عامدا با دگرگون جلوه دادن گرايش هاى واقعى سياسى خويش به اعتمادسازى شيخ دوم خرداد بپردازند تا در هنگامه انتخاب روند موجود را شتابى معكوس بخشيده و اقدام آخر يعنى زيرپاكشى را محقق سازند.

سازماندهى سناريو

سناريوى تراست در دو بخش طراحى شده و در حال اجرا است. هسته فكرى اين سناريو توسط افرادى همچون [ن]، [ت]، [ع]، [ك] و ... تدوين و طراحى شده و در اختيار تيم عملياتى در حال پيگيرى است. [م.ا] و [ع.م] در مجمع روحانيون مبارز، [ص]، [ا]، [ظ] و [ت] در حزب همبستگى، [ا] و [س] در مجمع نمايندگان ادوار، نيروهايى هستند كه در مجموعه فوق در حال پيگيرى سناريوى تراست عليه شيخ مى باشند. مجموعه نيروهاى عملياتى مزبور از جمله كسانى هستند كه علاوه بر حضور در جلسات حزب مشاركت، عضويت رسمى گروه هاى مزبور را نيز در سابقه خود دارند، لذا چندان شك برانگيز نخواهد بود كه طى پيشنهادهايى به شيخ علاوه بر اعتمادسازى براى او مصوبات هسته فكرى را نيز به شكل كاملا هدفمند و در قالب مشاوره در اختيار مهدى كروبى قرار دهند.

اهداف سناريو


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مى گويند براى انجام هر كارى محاسبه هزينه ـ فايده، امرى لازم و واجب است. اقتدار سنتى كروبى كه برگرفته از سال ها تجربه در مديريت نظام و همنشين با كسوت روحانيت او مى باشد شرايطى را فراهم كرده كه برخورد رو در رو با وى هزينه هاى بس سنگينى را به حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب تحميل مى كند لذا اينان به اين باور رسيده اند كه نتيجه نبرد با شيخ را نه در پاى صندوق هاى راى كه مى بايست در تسلط بر ذهن و روان او جست وجو كرد. سان تزو، از استراتژيست هاى اقدامات روانى چين باستان مى گويد: پيروزى با هدر رفتن منابع رقيب، تغيير وفادارى حاميان، تضعيف روحيه رهبرى او و بالاخره در هم شكستن روحيه رقيب به دست مى آيد. لذا چندان بى مناسبت نيست كه اين سناريو با اين اهداف و به شيوه هاى مزبور در حال عملياتى شدن است.
الف ـ حمايت مجازى: در اين بخش نيروهاى عملياتى با فعاليت در سيستم هاى مورد نفوذ خويش، حمايت هاى لازم را از شيخ ابراز كرده و طى يك اعتمادسازى سعى بر آن دارند كه به عنوان يك نيروى انبوه با پتانسيل روانى لازم كروبى را دچار توهم سازند، تا وى با القاپذيرى به اين نتيجه برسد كه رقباى درون گروهى وى (مشاركت و مجاهدين) دچار ضعف هستند (تكنيك ضعف ساختگى) تا بدين ترتيب روند تحركات وى با خوش بينى كند شود.
ب ـ چالش آفرينى براى شيخ: كروبى در اين بخش و بر اساس مصوبه هسته فكرى توسط مشاوران نفوذى مشاركت و مجاهدين با پيشنهادهاى بكرى مواجه مى شود تا با توجه به روحيه سنتى، وى در درازمدت، دچار چالش فكرى شود. عضويت كروبى در اوركات و چت با جوانان از جمله پيشنهادهايى است كه در اين زمينه به وى توصيه شده است، تا با توجه به توقعات و مطالبات برخى جوانان كه بعضا درجه اى از راديكاليسم را در پى خود دارد، شخصيت سنتى وى دچار چالش شده و نتواند چهره اى مقبول و به روز را از خود به نمايش بگذارد. بى شك بهره اين پيشنهاد توجه دادن جوانان و مخاطبان كروبى به سوى حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب مى باشد.
ج ـ تكثر در حاميان: نگاهى به عملكرد برخى از احزاب حامى كروبى همچون حزب همبستگى كه داراى نيروهاى نفوذى مى باشند، بيانگر آن است كه حمايت اخير اين حزب از كانديداتورى مهرعليزاده در راستاى سناريوى تراست مى باشد. چرا كه تهييج برخى عناصر اين حزب به حمايت از مهرعليزاده حكايت از آن دارد كه با هدايت همبستگى به اين سو عملا تلاشى جهت برش و ايجاد انشقاق در ميان حاميان كروبى در حال شكل گيرى است. به ديگر بيان حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب سعى دارند كه با بيرون كشيدن آراى آشيانه كرده در پس شيخ عملا او را با ريزش آرا مواجه سازند. از ديگر سو كانديداتورى افراد همسو، در همين راستا قابل ارزيابى است.
در مجموع با توجه به موارد گفته شده، به نظر مى رسد كه تكنوكرات هاى چپ با اداره پنهان خطوط ارتباطى كروبى در پى آن هستند كه در دقيقه ۹۰ اقدام «زيرپاكشى» را عليه او به منصه ظهور برسانند و با تضعيف روحيه وى، او را نه تنها از گردونه انتخابات خارج كنند كه عزم و اراده شيخ را براى به دست گيرى گرانيگاه اصلاحات با مانع مواجه سازند!
بى شك آنچه گفته شد تحليلى بود بر پايه اخبار آشيانه كرده در پستوخانه تكنوكرات هاى چپ و اشارتى بود بر در خانه چپ هاى سنتى تا سرى برون آيد و احوالات برون را به دقت رصد كند. حديث آن سر و نظاره او بماند براى وقتى ديگر.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17748

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سناريوى "Trust" عليه شيخ، فريدون حاجي پور' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016