پنجشنبه 24 شهریور 1384

تشديد بيماري ناصر زرافشان در زندان اوين، تبريزنيوز

پيمان پاک مهر- روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel:0098 914 415 7400


تبريز نيوز:سرويس حقوق بشر:بيماري کليوي دکتر "ناصر زرافشان" زنداني سياسي در اوين تشديد شده است.

گزارش رسيده به سرويس حقوق بشر تبريز نيوز حاکي از آن است که طي دو نوبت سونوگرافي از کليه هاي دکتر "ناصر زرافشان"در بهداري زندان اوين مشخص شده که بيماري کليه راست او بعد از معالجه و سنگ شکني در تيرماه امسال مجددا عود کرده و سنگ دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"زرافشان" در روزهاي اخير درد شديدي را از ناحيه کليه راست خود تحمل مي کند.

گفته مي شود، امکانات درمان در بهداري اوين محدود است و صدور مجوز جهت مداوا در خارج از زندان با محدوديت و دشواري هايي روبروست.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تشديد بيماري ناصر زرافشان در زندان اوين، تبريزنيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016