پنجشنبه 23 مهر 1383

ما عنکبوت ها


می شود عنکبوتی را له کرد، می شود با تکان دادن کهنه پارچه کثیفی خانه عنکبوتی را ویران کرد. می شود با فشار یک انگشت یک عنکبوت را نابود کرد. اما باور کنید، بدانید، مطمئن باشید تا دیوار هست و خانه بوی کهنگی می دهد ما عنکبوت ها هستیم و تار می تنیم و شما را وا می داریم تا خانه را بسازید و جهان را جهانی دیگر کنید. ما عنکبوت ها برای تغییر جهان آمده ایم.


ما عنکبوت ها موجوداتی بی آزار هستیم. با دستهایی نازک و پاهایی شکننده. با یک فشار انگشت له می شویم. آنقدر شکننده ایم و نازک که حتی به چشم هم نمی آییم.
ما عنکبوت ها همه جای خانه هستیم. روی دیوار، گوشه سقف، هرجا که دقت کنید ما را می بینید. اگر دقت نکنید ما نیستیم، به چشم نمی آییم، دیده نمی شویم.
ما عنکبوت ها تار می تنیم، از این سو به آن سو، تارهای رابطه، تارهای پیوند، تارهایی که از این سو به دیگر سو کشیده است. ما بی سروصدا تار می تنیم. بی آنکه کسی خبردار شود. از اینسو به آنسو تاب می خوریم.
ما عنکبوت ها بی آزاریم. نه فضا را آلوده می کنیم و نه سروصدایی تولید می کنیم. نرم نرم تارهای رابطه را می تنیم و دنیایمان را آرام آرام در پرده ای نازک و آسیب پذیر می سازیم.

ما عنکبوت ها همیشه هستیم، تا وقتی وضع همین است که هست، ما هستیم. تا وقتی خانه را نوسازی نکرده اید ما گوشه گوشه دیوارهای خانه تار تنیده ایم، تا وقتی دیوارها را رنگ نزده اید و نکبت لکه های ننگ و نفرت بر دیوارهای خانه است ما هستیم. تا وقتی دیوار هست ما عنکبوت ها هستیم. تا وقتی آجرهای خانه بوی نا و ماندگی و کهنگی و درماندگی می دهد ما هستیم و گواهی به کهنگی و عقب ماندگی شما می دهیم.
ما عنکبوت ها فقط در خانه های مردمان فقیر نیستیم، ما در خانه های بزرگ ثروت، در خانه های پیچ در پیچ قدرت، در زیر زمین های نمور اداره های پوسیده، در خانه های خوشگذرانی، در خانه های رنج، در خانه های حسرت و اندوه، در خانه های سرور و شادمانی، ما عنکبوت ها در همه خانه ها هستیم.
ما عنکبوت ها مثل زنبور نیش نمی زنیم.
ما عنکبوت ها مثل مگس سمج نیستیم و دیگران را بیمار نمی کنیم.
ما عنکبوت ها مثل کنه نمی چسبیم و بدن تان را زخمی نمی کنیم.
ما عنکبوت ها مثل عقرب بیهوده دشمنی نمی کنیم.
ما عنکبوت ها مثل سوسک کثیف نیستیم و خانه را آلوده نمی کنیم.
ما عنکبوت ها تمام ثروت مان خانه ایست به بزرگی همه دیوارها، به شفافی و روشنی پرده ای حریری و نازک، ما شفافیم، همه چیز خانه مان را از بیرون می شود دید، ما چیزی برای نهان کردن نداریم.
می شود عنکبوتی را له کرد، می شود با تکان دادن کهنه پارچه کثیفی خانه عنکبوتی را ویران کرد. می شود با فشار یک انگشت یک عنکبوت را نابود کرد. اما باور کنید، بدانید، مطمئن باشید تا دیوار هست و خانه بوی کهنگی می دهد ما عنکبوت ها هستیم و تار می تنیم و شما را وا می داریم تا خانه را بسازید و جهان را جهانی دیگر کنید. ما عنکبوت ها برای تغییر جهان آمده ایم. ما عنکبوت ها نشانه وضع خطرناک خانه هستیم.
عنکبوت ها هرگز نابود نمی شوند

مطالب ديگر:

21 مهر » عنکبوت وارد می شود.
19 مهر » عنکبوت را بهتر بشناسیم
دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13109

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ما عنکبوت ها' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008