دوشنبه 18 آبان 1383

اپوزیسیون زنده است


رهبران اپوزیسیون اول انتخابات را تحریم می کنند و بعد فکر می کنند که چرا باید انتخابات را تحریم کرد.

دو مساله و چند نتیجه گیری

مساله اول: تحریم و ترحیم
اول: انتخابات ریاست جمهوری در حال نزدیک شدن است.
دوم: وقتی انتخابات نزدیک می شود هر نیروی سیاسی موظف است تلاش کند زودتر انتخابات را تحریم کند.
سوم: هر نیروی سیاسی برای تحریم انتخابات باید تلاش کند تا زودتر اطلاعیه تحریم بدهد.
چهارم: دادن اطلاعیه برای تحریم انتخابات از سوی اپوزیسیون ما را مطمئن می کند که رهبران اپوزیسیون هنوز زنده اند.

نتیجه گیری اخلاقی: انتخابات چیز مهمی است، بخصوص اینکه اطلاعیه تحریم به جای صفحه ترحیم و تسلیت روزنامه هم عمل می کند.
نتیجه گیری اخلاقی دوم: رهبران اپوزیسیون اول انتخابات را تحریم می کنند و بعد فکر می کنند که چرا باید انتخابات را تحریم کرد.
نتیجه گیری اخلاقی سوم: رهبران اپوزیسیون و روشنفکران ما در یک فکر وحدت نظر دارند، آن هم پیروی از کاری است که مردم بدون فکر و بدون وحدت نظر انجام می دهند.

مساله دوم: مشکل پاولوفی بودن رفتار سیاسی
ما رفتار سیاسی نمی کنیم، بلکه نسبت به وقایع سیاسی واکنش های شناخته شده قبلی را انجام می دهیم، برای مثال واژه های زیر برای ما هم معنی هستند:
انتخابات: تحریم
مقاومت: خون
رهبر: سخنرانی
اصلاحات: فریب
آمریکا: بد
عرب: سوسمارخور
دموکراسی: میکروفون
دانشجو: اعتصاب
مردم: دوستان نزدیک
نویسنده: سانسور
دیگران: مشکوک
نتیجه گیری اخلاقی: ما برای سیاستمدار بودن لازم نیست فکر کنیم، باید واکنش هایی را که بلدیم زود انجام دهیم.
نتیجه گیری اخلاقی دوم: سیاستمدار موفق کسی است که زودتر واکنش نشان می دهد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14148

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اپوزیسیون زنده است' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008