چهارشنبه 27 آبان 1383

چهار روش فلسفی و یک قضیه منطقی


خبرها و نظرها را هر روز در سایت دوم دام بخوانید. روزنوشت دوم دام و نوشته های دیگر ابراهیم نبوی را در سایت دوم دام می توانید دنبال کنید.

آیت الله مشکینی: چرا حتی یک نان خمیر بود مردم آنرا به روحانیت ربط می دهند؟

با توجه به اینکه این موضوع اهمیت ویژه ای دارد، روحانیت باید تلاش کند تا بفهمد چرا حتی اگر یک نان هم خمیر بود مردم آنرا به روحانیت نسبت می دهند، برای اثبات و فهماندن این موضوع چند روش فلسفی و منطقی پیشنهاد می شود:

روش اول( روش عادی):
چرا نان خمیر است؟ چون نانوا حواسش پرت است.
چرا نانوا حواسش پرت است؟ چون با زنش دعوا کرده است.
چرا با زنش دعوا کرده است؟ چون اجاره خانه اش عقب افتاده است.
چرا اجاره خانه اش عقب افتاده است؟ چون پول ندارد.
چرا پول ندارد؟ چون بقیه مردم هم پول ندارند.
چرا بقیه مردم هم پول ندارند؟ چون مدیر خوب نداریم.
چرا مدیر خوب نداریم؟ چون وزیر خوب نداریم.
چرا وزیر خوب نداریم؟ چون وکیل خوب نداریم.
چرا وکیل خوب نداریم؟ چون شورای نگهبان داریم.
چرا شورای نگهبان داریم؟ چون روحانیت تعیین کننده است.
نتیجه گیری منطقی اول: علت خمیر بودن نان وجود روحانیت در حکومت است.

روش دوم( روش موازی):
چرا نان خمیر است؟ چون شهرداری روی کار نانوا نظارت نمی کند.
چرا شهرداری روی کار نانوا نظارت نمی کند؟ چون شهردار مشغول تغییر نام خیابانهاست.
چرا شهردار مشغول تغییر نام خیابانهاست؟ چون باید معلوم شود که حزب اللهی است.
چرا شهردار حزب اللهی است؟ چون شورای شهر حزب اللهی است.
چرا شورای شهر حزب اللهی است؟ چون اکثریت مردم در انتخابات شرکت نکردند.
چرا مردم در انتخابات شرکت نکردند؟ چون دیدند انتخابات فایده ندارد.
چرا انتخابات فایده ندارد؟ چون نماینده مردم رد صلاحیت می شود.
چرا نماینده مردم رد صلاحیت می شود؟ چون شورای نگهبان ناظر انتخابات است.
چرا شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است؟ چون روحانیت تعیین کننده انتخابات است.
نتیجه گیری منطقی دوم: علت خمیر بودن نان وجود روحانیت در حکومت است.

روش سوم( روش جابجایی):
چرا نان خمیر است؟ چون شهردار روی کار نانوا نظارت نمی کند.
چرا شهردار روی کار نانوا نظارت نمی کند؟ چون شهردار مشغول سیاست خارجی است.
چرا شهردار مشغول سیاست خارجی است؟ چون وزارت خارجه مشغول بمب اتمی است.
چرا وزارت خارجه مشغول بمب اتمی است؟ چون وزارت دفاع مشغول کار فرهنگی است.
چرا وزارت دفاع مشغول کار فرهنگی است؟ چون آدم های فرهنگی مشغول کار سیاسی هستند.
چرا آدم های فرهنگی مشغول کار سیاسی هستند؟ چون آدم های سیاسی دارند روزنامه می نویسند.
چرا آدم های سیاسی روزنامه می نویسند؟ چون روزنامه نویسان زندانی می شوند.
چرا روزنامه نویسان را زندانی می کنند؟ چون قاضی با آنها مخالف است.
چرا قاضی با آنها مخالف است؟ چون قاضی روحانی است.
چرا قاضی روحانی است؟ چون روحانیت گفته است.
نتیجه گیری منطقی سوم: علت خمیر بودن هر نانی در هر نانوایی وجود روحانیت در حکومت است.

روش چهارم( روش عکس قضیه):
توضیح: در این حالت اثبات می شود که حتی اگر نان سوخته باشد هم به روحانیت مربوط است.
چرا نان سوخته است؟ چون نانوا عجله دارد.
چرا نانوا عجله دارد؟ چون مردم عجله دارند.
چرا مردم عجله دارند؟ چون می خواهند زودتر بروند خانه.
چرا می خواهند زودتر بروند خانه؟ چون در خیابان به مردم فشار می آید.
چرا در خیابانها به مردم فشار می آورند. چون وادار شوند مثل حکومت رفتار کنند.
چرا مردم مثل حکومت رفتار نمی کنند؟ چون مثل حکومت فکر نمی کنند.
چرا مردم مثل حکومت فکر نمی کنند؟ چون در مردم در حکومت نقش ندارند.
چرا مردم در حکومت نقش ندارند؟ چون نمی توانند حکومت را انتخاب کنند.
چرا مردم نمی توانند حکومت را انتخاب کنند؟ چون شورای نگهبان نمی گذارد.
چرا شورای نگهبان نمی گذارد؟ چون اعضای آن روحانی هستند.
نتیجه گیری منطقی معکوس: علت سوختن نان در نانوایی هم وجود روحانیت در حکومت است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14484

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'چهار روش فلسفی و یک قضیه منطقی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008