شنبه 19 مهر 1382

محسن رضايي : تدوين برنامه "چشم انداز۲۰ ساله کشور" به پايان رسيد، ايرنا

تهران ، ايرنا : ۱۹ مهر ۱۳۸۲ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۰۳
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام روز شنبه در پايان جلسه اين مجمع در جمع
خبرنگاران ، از تدوين برنامه چشم انداز۲۰ ساله جمهورى اسلامي ايران خبر
داد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"محسن رضايي " گفت : چشم انداز۲۰ ساله کشور شامل يک "عنوان "، " هشت
ويژگي " و يک تبصره از سوى اين مجمع براى تقديم به مقام معظم رهبرى آماده
است که با تاييد ايشان ، برنامه آينده جمهورى اسلامي به دولت ، نهادها و
دستگاه هاى اجرايي کشور ارايه خواهد شد.
به گفته وى ، در اين چشم انداز هشت ويژگي در ابعاد مختلف اجتماعي ،
اقتصادى ، فرهنگي و سياسي ديده شده است .
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطر نشان کرد : در يک تبصره اين برنامه از
دولت خواسته شده است که در برنامه ها و بودجه بندى هاى خود به شاخص هاى پيش
بيني شده در اين چشم انداز توجه داشته باشد.
رضايي با بيان آنکه برنامه ريزى ها بر اساس چشم اندازهاى بلند مدت تهيه
مي شود، افزود : چشم انداز آينده کشور تنها بر اساس تجارب گذشته تهيه نشده
بلکه تهديدها و فرصت هاى کذشته براى يک افق قابل دسترس ، متناسب با
آرمانهاى دست يافتني نظام جمهورى اسلامي لحاظ شده است .
دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد : اين چشم انداز مبتني بر "تجارب
گذشته "، "شرايط کنوني "،"شرايط و فرصت هاى احتمالي آينده " مبتني بر
آرمانهاى نظام اسلامي است .
رضايي افزود : در اين چشم انداز بر همکارى همه جانبه ميان دستگاه هاى
ادارى کشور توجه شده است .
وى در پاسخ به اين سوول که آيا مي توان "چشم انداز۲۰ ساله کشور" را
جايگزين برنامه هاى پنچ ساله کشور کرد، گفت : برنامه چشم انداز آينده کشور،
جايگزين برنامه هاى پنج ساله نيست ، بلکه مکمل و هدايتگر ان است .
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود : در جلسات آينده پيشنهادات دولت در
دستور کار اين مجمع قرار خواهد گرفت .
کليات چشم انداز آينده کشور در جلسه هفته گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام
به تصويب رسيده بود.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/148

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محسن رضايي : تدوين برنامه "چشم انداز۲۰ ساله کشور" به پايان رسيد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016