چهارشنبه 14 آبان 1382

اطلاعيه گزارشگران بدون مرز در آستانه ورود گزارشگر کميسيون حقوق بشر سازمان ملل آقای آمبي ليگابو به ايران

rsf.gif

در آستانه ورود گزارشگر کميسيون حقوق بشر سازمان ملل
آقای آمبي ليگابو به ايران
گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی بدون قيد وشرط همه ی روزنامه نگاران زنداني در ايران است

در آستانه ورود آقای آمبي ليگابو گزارشگر کميسيون حقوق بشر سازمان ملل درباره ی حق آزادی بيان و عقيده به ايران، گزارشگران بدون مرز از مقامات ايراني مي خواهد که همه امکانات خود برای تسهيل ملاقات وی با روزنامه نگاران زنداني بکار گيرند، به ويژه آقای آمبي ليگابو بايد امکان يابد که با روزنامه نگاراني که در سلول های انفرادی نگاهداری مي شوند ديدار کند.
گزارشگران بدون مرز به ويژه خواهان آن است که مسئولان جمهوری اسلامي ازاين فرصت بهره جويند و همه ی روزنامه نگاران زنداني در ايران را بدون قيد وشرط آزاد و از همه ی نشريات توقيف شده رفع توقيف کنند. گزارشگران بدون مرز عميقا نگراني خود را از وضعيت بازداشت ايرج جمشيدی سر دبير روزنامه ی آسيا اعلام مي کند، خانواده و وکيل اين روزنامه نگار بيش از صدو بيست روز است که از وی بي خبرند.

در ايران يازده روزنامه نگار در زندان بسر مي برند:

1- اکبر گنجي روزنامه نگار روزنامه توقيف شده صبح امروز که از ٢ ارديبهشت ماه ١٣٧٩ در زندان است.
2- حسن يوسفي اشکوری روزنامه نگار مجله توقيف شده ايران فردا که از ١٤ مرداد ماه ١٣٧٩ در زندان است.
3- حسين قاضيان روزنامه نگار روزنامه ی توقيف شده نوروز که از ٩ مهر ماه ١٣٨١ در زندان است.
4- عباس عبدی روزنامه نگار روزنامه ی توقيف شده سلام که از ١٣ آبان ماه ١٣٨١ در زندان است.
5- عليرضا جباری روزنامه نگار مجله توقيف شده آدينه و همکار بسياری از روزنامه های مستقل که از ٢٦ اسفند ماه ١٣٨١ در زندان است.
6- سيامک پورزند همکار بسياری از روزنامه های مستقل که از ١٠ فروردين ماه ١٣٨٢ در زندان است.
7- تقی رحمانی روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده اميد زنجان که از ٢٥خرداد ماه ١٣٨٢ در زندان است
8- رضا عليجانی سردبير محله توقيف شده ايران فردا و برنده دهمين جايزه گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه در سال 2001 که از ٢٥خرداد ماه ١٣٨٢ در زندان است.
9- هدی صابر عضو تحريريه ايران فردا که از ٢٥خرداد ماه ١٣٨٢ در زندان است.
10- ايرج جمشيدی سر دبير روزنامه ی آسيا که از ١٦ تير ماه ١٣٨٢ در زندان است.
11- عليرضا احمدی روزنامه نگار روزنامه ی آسيا که از ٧ مرداد ماه ١٣٨٢ در زندان است.

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که از بهار ١٣٧٩ تا امروز در ايران بيش از ١٠٠ نشريه توفيف شده اند. در ايران روزنامه نگاران برای "جرائم مطبوعا تي" زنداني مي شوند و در اکثر موارد دادگاه ها در پشت در های بسته برگزار مي شوند. هم اکنون پنج روزنامه نگار چند ماه است که در "بازداشت موقت" بسر مي برند و در انتظار محاکمه ی خود هستند. روزنامه نگاراني که از زندان آزاد مي شوند نيز، پس از آزادی از سوی قوه ی قضاييه با احضار و بازجويي های مکرر تحت فشار های گوناگون قرار مي گيرند. از جمله اين روزنامه نگاران عمادين الدين باقي روزنامه نگار روزنامه های توقيف شده ی نشاط و فتح است که پس از آزادی در بهمن ماه سال گدشته و گذراندن سه سال زندان، در روزهای آينده دوباره بايد در برابر دادگاه حاضر شود. اين روزنامه نگار در ماههای اخير با نوشتن مقالاتي شجاعانه به دفاع از آزادی بيان و عقيده در ايران و روزنامه نگاران در بند پرداخته است و به همين دليل است که مقامات قضايي مقدمات دستگيری مجدد وی را آماده مي کنند.

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :
ايران امروز « بزرگترين زندان روزنامه نگاران » در خاورميانه است، يازده
روزنامه نگار در پشت ميله های زندان بسر می برند.

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان درندگان و دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1017

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه گزارشگران بدون مرز در آستانه ورود گزارشگر کميسيون حقوق بشر سازمان ملل آقای آمبي ليگابو به ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016