پنجشنبه 13 آذر 1382

زندان قصر بايد به موزه تبديل شود، کانون سبزهاي ايران

اخيراً، پس از تصويب دولت، شهرداري تهران تصميم گرفتهاست كه زندان قصر، مشهورترين زندان سياسي و عمومي ايران را به پارك تبديل كند. تبديل كردن فضاي پيرامون زندان قصر به پارك ميتواند خوب باشد، اما تخريب ساختمانهاي اين زندان، مثل شستن خون پس از اعدام ميماند. قصر به عنوان زندان داراي يك تاريخ 75 ساله است. تاريخ قصر تاريخ ستم و سمتستيزي، تاريخ سركوب و مقاومت است. قصر مدتها بزرگترين ميدان مقاومت فرزندان اين كشور در برابر ديكتاتوري و استبداد بوده است. قصر يادآور ستم و شكنجه و كشتار از يكسو و ستمستيزي و مقاومت و مرگ شرافتمندانهي دليران ايران زمين از سوي ديگر است. هر گوشهي هر يك از اتاقها و سلولهاي اين زندان يادآور رويدادهايي است كه هرگز نبايد فراموش شوند. بسياري از بزرگان اين سرزمين، بسياري از نويسندگان، هنرمندان، دانشمندان، سياستگران و مبارزان حزبها و جنبشها در سدهي جاري، بخشي يا همهي عمر خود را در قصر بسر بردهاند. بسياري در اين قصر ستم به قتل رسيدند و يا پير شدند و همانجا مردند. قصر سياسي يك ميدان نبرد نور و ظلمت بوده است. اين ميدان و يادوردهاي آن را نبايد از ميان برد. بخش اصلي ساختمانهاي قصر، خصوصاً بندهايي كه به زندانيان سياسي اختصاص داشتهاند، بايد به صورت يك موزه براي اكنون و آينده حفظ شوند. در چنين موزهاي ميتوان خاطرهها، نوشتهها، تصويرها، مجسمهها، كارهاي دستي و ديگر يادمانهاي زندانيان سياسي را گردآورد. ميتوان موزهاي بنا كرد از وسايل و شيوههاي شكنجه و از كارنامهي شكنجهگران و يادمانهاي شكنجهشدگان. قصر ميتواند موزهاي باشد كه نشان دهد حقوق بشر چگونه و با چه شيوههايي در تاريخ اين كشور نقض شده است، و چگونه و با چه شيوههايي مورد دفاع قرار گرفته است. قصر ميتواند موزهي حقوق بشر و دشمنانش باشد. اين موزهي انساني بايد ايجاد شود و براي نسلهاي آينده باقي بماند.
كانون سبزهاي ايران مسئوليت نگهداري از بناي تاريخي قصر را برعهدهي دولت آقاي خاتمي ميداند و از شخص ايشان ميخواهد كه به مسئوليت خود عمل كرده و مانع تخريب آن شوند. همچنين از نمايندگان مجلس خواسته ميشود كه در بارهي تبديل قصر به يك موزه تصميم بگيرند. ايرانيان آزاده، مبارزاني كه در زندگي خود بازداشتگاهها و زندانهاي ديكتاتوري و استبدا را تجربه كرده اند، خصوصاً كساني كه پس از انقلاب بهمن يا در رژيمهاي گذشته در قصر زنداني بودهاند، ميتوانند با اقدام مشترك خود عليه تخريب بناهاي قصر و براي تبديل آن به يك موزه از يك هدف مهم مردمي دفاع كنند.

كانون سبزهاي ايران
سه شنبه يازدم آذرماه

sabzha@chello.se

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1898

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'زندان قصر بايد به موزه تبديل شود، کانون سبزهاي ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016