دوشنبه 27 بهمن 1382

در انتخابات شرکت نمی کنيم: بيانيه سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت)

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) عدم شرکت در اتخابات را بهترين راه حل ممکن می داند و لذا از ملت شريف و آگاه ايران نيز می خواهد که با عدم شرکت در انتخابات فرمايشی يک اسفند ماه و حفظ هوشياری در مراقبت از رای هايی که اين بار برای ندادن و نريختن به صندوق، نگاه خواهند داشت، پاسخی محکم به گردن کلفتی خودکامگان و نگهبانانشان نشان دهند

1. حکومتها در گذر زمان، يا درايت مندانه راه بقای خويش يافته و خود را به هر تدبير پايدار نگاه داشتهاند و يا مغرور و سرمست از باده قدرت سر درجيب نادانی و ناآگاهی فرو برده و دير نپائيدهاند که طومارشان درهم نورديده و آئينه عبرت آيندگان گشتهاند.
تجربه تاريخ در اين قرون اخير ثابت کرده است که حکومتها (به خصوص در کشورهای جهان سوم) برای بقاء و دوام خود يا مستظهر به پشتيبانی ملت بودهاند و به برکت حمايت مردمان آن جامعه ماندگار شدهاند و يا پشت گرم به حمايت بيگانه تا از قبل باج دادنها و امتيازدهيها چند صباحی قدرتشان دوام يافته و ادارة امور به کامشان گردد. آنکه چشم بر سرمايه گرانقدر پشتوانه مردمی ببندد لاجرم چارهای نخواهد داشت جز آنکه آغوش برای حمايت ساير کشورها بگشايد تا بلکه آن عدم مشروعيت را با اين حمايت برای حفظ قدرتش جبران نمايد و چنين بوده است که حاکمان هر چه در برابر خواست و اراده عموم سرگرانتر و بياعتناترند، در عوض زبان زور قدرتهای خارجی را بهتر فهميده و به اعتنا و توجه و حمايت آنان راغبترند. (هر چند که در ظاهر چنين ننمايند و بل بر قدرت خارجی لعن و نفرين فرستند)
2. روند تحولات سالهای اخير و به خصوص چند ماه گذشته در کشورمان نشان ميدهد که اقتدارگرايان حاکم روز به روز با حرکت در مسير تماميت خواهی و خودکامگي، پشت به آمال و مطالبات ملت و بيخيال از سيل بنيان کن نارضايتی عمومي، قدم در راه بيبازگشت اضمحلال برميدارند و فرمان بريده، بر سرعت خود در حرکت به سمت سراشيب سقوط ميافزايند و در اين اثناء باج ميدهند و دل به وعدههای نه چندان محکم دول خارجی خوش ميدارند بدان اميد که با امتياز دهيهای اين چنين، فرصت سرکوب آزاديخواهان بيابند و اين گونه افسار قدرت در دستانشان نگاه دارند، و هم از اين روست که مغرورانه به قدرت خود نازيده و دست به چنين رد صلاحيتهای گسترده زدهاند و مقدمات بساط سلطنت اسلامی گستردهاند و ترکتازی ميکنند و قهقهه سر ميدهند، غافل از آنکه اين بار ملت قاطعانه بر انکارشان برآمدهاند و اروپا و غرب اگرچه در کوتاه مدت و به صورت تاکتيکی به بهانه امتياز ستانی شايد کرنششان را بپذيرد. (و اينگونه امکان بستن فضای سياسی جامعه و سرکوب مخالفان و منتقدان و تضييع سرمايههای اجتماعی و اقتصادی را برايشان فراهم آورد) اما در درازمدت نه چنين مصالحهای برای اروپا و غرب مفيد فايده خواهد بود و نه آنان نيز حاضر به ادامة آن خواهند گشت.
3. فرای رد صلاحيتهای صورت گرفته، تجربه هفت سال اصلاحات درون حکومت و راه حلهای اصلاح پارلمانتاريستی نشان داد که در ساختار فعلی «نه ميزان رای ملت است» و نه رای ملت و ارادة مردمان در اداره امور کشور چندان تاثير گذار و لذا اصلاحات را راهکارها و استراتژيهايی ديگر بايد که با بهره بردن از انسجام عمومی و تقويت هويت جمعی جامعه گرانيگاه اصلاحات را از درون حاکميت (دولت و مجلس)، به بطن جامعه و به سمت نهادهای مدنی سوق دهد تا با شناخت راه حلها و همراهان واقعی خود و بهره بردن از قدرت ارادة عمومی جامعه (و نه قدرت حضور در حاکميت)، با تشکيل يک جريان قدرتمند و گسترده در داخل کشور، حاکمان را به تمکين خواست و مطالبات مردم وادارد و اصلاح رويهها و ساختارهای خودکامه پرور کنونی را ميسر سازد.
4. رئيس جمهور به عنوان نماينده جمهور ملت وظيفه دارد که شجاعانه بر دفاع از حقوق و آزادی های ملت پايمردی کند و مانع از به يغما رفتن اين حقوق در پای اراده و مصالح قدرت شود، اما افسوس که خاتمی فرصت سوزانه و مسامحه کارانه در اين چند سال اميدهای فراوان ملت را نا اميد کرد و پشتوانه گران سنگ شور اجتماعی و اعتماد عمومی را با تعلل های فراوان و بی مورد و مصلحت سنجی های نابجا هدر داده و در دوراهی تاريخی انتخاب بين مردم و قدرت، حفظ مصلحت قدرت را ارجح دانسته و به شور و شعور و اعتماد ميليونها ايرانی پشت کرده و به جای صيانت از جمهوريت دامن شيخوخيت چسبيده و نهايتا نيز تن به خفت برگزاری نمايشی فرمايشی با محتوای انتصابات و با جلوه انتخابات داده است و اکنون نيز چشمان ايرانيان، نگران قلب و دغل در چنين انتخاباتی است که مبادا خودکامگان با انواع ترفندها، اراده جامعه را به بازی بگيرند و به زور نمودار و جعل و... ، آرای ريخته نشده به صندوق ها را بی اثر کنند و اين حداقل انتظاری است که از شخص رئيس جمهور و دولت ايشان و مسئوولان اجرايی می رود که اگر يارای آن ندارند تا ننگ برگزاری چنين انتخاباتی را نپذيرند، لااقل صادقانه بر صيانت از آرايی که در روز يک اسفند ماه به صندوق ها ريخته نخواهد شد همت گمارند تا در اين هنگامه که دغل کاران برای هر صندوق به کشتن چراغ آمده اند نام ايشان به عنوان خائنين به ملت در تاريخ ثبت نگردد.
5. سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) در اين شرايط، چه به لحاظ عدم تاثير اراده ملت در اداره کشور (با توجه به ساختار کنونی)، و چه به لحاظ کاستن از توان و امکان معاملات پشت پرده اقتدار گرايان برسر حفظ قدرت وذبح مصالح ملت وجود انتخاب آزاد و عادلانه و عدم وجود گزينه افراد مناسب برای پيشبرد اصلاحات، عدم شرکت در اتخابات را بهترين راه حل ممکن می داند و لذا از ملت شريف و آگاه ايران نيز می خواهد که با عدم شرکت در انتخابات فرمايشی يک اسفند ماه و حفظ هوشياری در مراقبت از رای هايی که اين بار برای ندادن و نريختن به صندوق، نگاه خواهند داشت، پاسخی محکم به گردن کلفتی خودکامگان و نگهبانانشان نشان دهند، باشد که اين بار عبرت گيرند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4704

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'در انتخابات شرکت نمی کنيم: بيانيه سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت)' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016