چهارشنبه 29 بهمن 1382

بيانيه جبهه نجات(هم پيمان با اتحاد جهانی ايرانيان هوادار پادشاهی پارلمانی)

هم ميهنان

بنام دين، ملتی فريب خورد و به گمراهی کشيده شد؛ ولی از آن نيز بسيار آموختيم و آن اينکه دين، زمانيکه از قدرت عرفانی به قدرت سياسی برسد، عامل فساد و اهرم شيطان خواهد شد.
بر همه آشکار است که بزرگترين عامل و تحريک کننده ظلم، در قرن کنونی، حکومت اسلامی ايران است.
تجربه تلخ حکومت 25 ساله، دليلی بسيار کافی برای مبارزه با آن است.
جنگ بسيار سخت و تلخ است، چه برای حمله کننده و چه برای مدافع؛ ولی دليل مدافع، هميشه موجه است.
هدف از پافشاری بر نافرمانی مدنی و مبارزه بدور از خشونت، جلوگيری از فجايع است، نه ترس از جنگ و يا دفاع.
همانگونه که اين حکومت اسلحه دست گرفته و مردم را ميکشد، ما نيز ميتوانيم اسلحه برداشته و در دفاع از خود و ملت و ميهن، به جنگ آنان رويم، ولی تاکنون اينچنين نبوده، چون آنرا درخور شخصيت خود و آزاد انديشان نميدانيم؛ ولی اگر نجات ميهن بر ما اجبار کند و آخرين راه، جنگ با دشمن غاصب جمهوری اسلامی باشد، آنچنان نيز خواهيم کرد و از آن اباء نداريم، و در آنروز، وای بر آنان خواهد بود و در اين جنگ، ملت ايران در جبهه مدافع، در مقابل غاصبين حکومتی قرار خواهد گرفت.
تا کنون، عشق و اميد ايرانيان و ملتهای جهان، برای صلح و عدم خونريزی، اجبار به پيشنهاد کناره گيری صلح آميز، اين حکومت را ميکرد، ولی بترسيد از روزی که صبر ملت به پايان رسد و تا آن زمان اندکی بيش نمانده.
سياست فاسد و غلط را، فقط با تعويض سياستمداران فاسد، ميتوان زدود، نه با اصلاحات و آرايش و تغييرات ظاهری آنان؛ همانگونه که بسياری بيماريها را دارويی نيست و تنها راه حل، عمل جراحی و قطع عضو و يا غده بيمار و دور انداختن آنست.
دوران نظافت کثافت و زباله زدايی ولايت رسيده است.

جبهه نجات(هم پيمان با اتحاد جهانی ايرانيان هوادار پادشاهی پارلمانی)
مهندس حميدرضا طاهری

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4786

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه جبهه نجات(هم پيمان با اتحاد جهانی ايرانيان هوادار پادشاهی پارلمانی)' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016