چهارشنبه 9 ارديبهشت 1383

گفت و گوي حسين شريعتمداري، مدير مسئول كيهان با سفير آلمان در تهران، کيهان

منطق كيهان درباره برخورد آمريكا با فن آوري هسته اي ايران را مي توانم درك كنم و شايد هم با آن موافق باشم ولي برخي از قدرت ها نسبت به صلح آميز بودن فعاليت اتمي ايران ترديد دارند و آلمان همراه با ساير كشورهاي اتحاديه اروپا در پي رفع اين ترديدها و فراهم كردن زمينه تفاهم است.
آقاي بارون پاول فون مالتزان سفير آلمان در جمهوري اسلامي ايران كه عصر ديروز با حسين شريعتمداري مديرمسئول روزنامه كيهان در محل مؤسسه به گفت وگو نشسته بود، ضمن بيان مطلب فوق خطاب به شريعتمداري گفت؛ نظر شما درباره ضرورت خروج ايران از NPT و استدلالي كه براي اين نظريه ارائه كرده ايد را مطالعه كرده ام. ولي من برخلاف شما نسبت به انجام مذاكرات و ادامه بازرسي هاي آژانس خوشبين هستم.
سفير آلمان با اشاره به اجلاس تهران و توافق هاي به عمل آمده ميان ايران و سه كشور اروپايي گفت؛ بيانيه تهران سه محور اصلي داشت كه عبارت بودند از شفاف سازي، امضاي پروتكل الحاقي و تعليق غني سازي اورانيوم ولي تهران تنها يكي از آنها يعني امضاي پروتكل را انجام داد و البته تعليق غني سازي اورانيوم نيز اخيراً به صورت مطلوب صورت پذيرفته است. وي با اشاره به سانتريفوژهاي P2 و وجود دو ماده راديو اكتيو، «پلوتونيوم» و «پلونيوم» كه بازرسان آژانس به آن اشاره كرده اند، افزود، ادامه بازرسي ها براي رفع ابهامات و ترديدها از فعاليت هسته اي ايران ضروري است. وي تأكيد كرد كه بعيد است پرونده اتمي ايران در نشست ماه ژوئن (خردادماه) شوراي حكام مختومه شود ولي درباره احتمال انجام آن در نشست سپتامبر ابراز اميدواري كرد.
شريعتمداري در پاسخ به اظهارات سفير آلمان گفت؛ برخلاف نظر شما، آمريكا و اتحاديه اروپا از صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران اطمينان دارند و برخوردهاي غيرقانوني آنها درباره فعاليت هسته اي ايران با اهداف ديگري صورت مي پذيرد كه محروم كردن ايران از فن آوري هسته اي و باج خواهي در معادلات منطقه اي و بين المللي از جمله آنهاست. وي افزود؛ ايران اسلامي بعد از بيانيه تهران به تمامي مفاد آن وفادار ماند و براي نشان دادن حسن نيت خود و مقابله با بهانه جويي هاي آژانس، اقداماتي فراتر از آنچه در بيانيه آمده بود را به اجرا گذاشت. شريعتمداري گفت؛ ما، پروتكل الحاقي را امضاء كرديم و با وجود آنكه اجراي آن منوط به تصويب مجلس بود، مفاد پروتكل را به اجرا گذاشتيم، بازرسان آژانس از تمامي تأسيسات هسته اي ايران به صورت سرزده و «از هر نقطه در هر زمان» بازديد كردند و حتي علي رغم آنكه بازرسي از مراكز نظامي در پروتكل و در بيانيه نيآمده بود، به بازرسان اجازه داده شد از چند مركز نظامي ايران بازرسي به عمل آورند. وي افزود؛ در تعريف پذيرفته شده بين المللي پروسه غني سازي اورانيوم از نقطه تزريق گاز UF6 به سانتريفوژها آغاز مي شود كه ايران تزريق گاز را با نظارت بازرسان آژانس به حالت تعليق درآورد ولي بعدها، آژانس تحت فشار آمريكا، تعليق پروسه تبديل كك زرد به گاز UF6 را كه در تأسيسات اصفهان صورت مي پذيرد نيز بخشي از غني سازي دانست كه اين خواسته آژانس نيز علي رغم غيرقانوني بودن پذيرفته شد. شريعتمداري درباره شفاف سازي گفت؛ آيا شفاف سازي غير از اجازه بازرسي، آنهم سرزده و از هر مكان و در هر زمان، مفهوم ديگري دارد؟ ايران نه فقط اجازه بازرسي هاي سرزده را صادر كرد بلكه تمامي اطلاعات مورد درخواست آژانس را هم در اختيار آنها قرار داد كه نامه اكتبر رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان فقط يكي از اين نمونه هاست.
شريعتمداري در ادامه گفت؛ بنابراين، جمهوري اسلامي ايران هر سه درخواست مورد اشاره شما در بيانيه تهران را نه فقط بي كم و كاست انجام داده بلكه فراتر از آن نيز رفته است. ولي آژانس تحت فشار آمريكا و متحدانش، هنوز به بهانه جويي ها و اقدامات غيرقانوني خود ادامه مي دهد.
مديرمسئول كيهان خطاب به سفير آلمان گفت؛ اكنون من بايد از ابراز خوشبيني شما نسبت به ادامه مذاكرات و بازرسي ها تعجب كنم.
شريعتمداري با اشاره به مواد 49، 50، 51، 52 كنوانسيون 1969 وين، كه اجبار كشورها به پذيرش معاهدات بين المللي را غيرقانوني مي داند، و با اشاره به بند «ب» از ماده 40 همان كنوانسيون كه اجبار به پذيرش الحاقيه ها را نيز شامل مي شود، گفت؛ اقدام مشترك آمريكا اتحاديه اروپا و آژانس كه ايران را مجبور به پذيرش پروتكل الحاقي كرده اند يك اقدام غيرقانوني و زورگويانه است.
وي با اشاره به ماده 12 اساسنامه آژانس كه حق حاكميت كشورها را در روابط اعضاي پيمان NPT با آژانس محترم مي شمارد افزود؛ شما با الزام ايران به امضاء و تصويب پروتكل الحاقي، نهاد پارلمان ايران را كه يكي از اركان حاكميت ملي و دموكراسي است، كنار زده ايد بنابراين مطابق ماده 10 پيمان NPT جمهوري اسلامي ايران حق خروج از اين پيمان را دارد.
شريعتمداري درباره اميدواري سفير نسبت به مختومه شدن پرونده ايران در نشست ماه سپتامبر گفت؛ چند ماه قبل اعلام شده بود كه اين پرونده در نشست مارس حل مي شود، بعد، آن را به نشست ژوئن حواله كردند و اكنون حضرتعالي وعده نشست ماه سپتامبر را مي دهيد يعني فرصت سوزي عليه ايران اسلامي، ولي ما يقين داريم و بارها نيز در كيهان اعلام كرده ايم كه آژانس تحت فشار آمريكا و متحدانش پرونده ايران را نهايتاً به شوراي امنيت سازمان ملل مي برد چرا كه آنها توقف كامل فعاليت هسته اي كشورمان را دنبال مي كنند كه البته خيالي خام است و اميدواريم مسئولان كشورمان با مشاهده برخوردهاي غيرقانوني آژانس، تعهدات قبلي را ناديده گرفته و به عنوان اولين قدم، غني سازي اورانيوم را از سر بگيرند.
سفير آلمان در پاسخ گفت؛ تخاصم ايران و آمريكا قابل درك است ولي بايد هر دو كشور به منافع خود فكر كنند و افزود، بدترين فاجعه آن است كه واقعه اي نظير حمله اسرائيل به تأسيسات اتمي عراق در سال 1982 در مورد ايران نيز از سوي آمريكا يا اسرائيل تكرار شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شريعتمداري در پاسخ گفت؛ گمان مي كنم منظور شما حمله اسراييل به پايگاه اتمي تموز عراق در سال 1982 باشد كه بايد بگويم آن حمله نيز درواقع عليه ايران بود، زيرا همانگونه كه آمريكا و اروپا اعتراف كرده اند در جريان جنگ، از عراق حمايت مي كردند بنابراين اسرائيل حمله عراق را دفاع از منافع خود مي دانست و دليلي براي حمله به تأسيسات تموز نداشت.
اين حمله 2 سال بعد از شروع جنگ صورت پذيرفت و علت آن بود كه در آن هنگام رزمندگان سلحشور ما در دو جبهه شمالي و مياني خيزهاي بلندي برداشته بودند و آمريكا و اسرائيل از بيم آنكه تأسيسات اتمي تموز به دست ايران بيافتد آن را بمباران كرد. و البته آمريكا و اسرائيل به خوبي مي دانند كه ايران، نه عراق است، نه افغانستان و نه ساير كشورهاي منطقه. بنابراين اگر دست به چنين حماقتي بزنند، روزگار سياهي در انتظارشان خواهد بود. امروز، اسرائيل در دسترس ماست و جهان اسلام در انتظار انتقام از صهيونيست هاي وحشي و جنايتكار لحظه شماري مي كند.
سفير آلمان در ادامه اين گفت وگو به ماجراي نصب لوح در برلين اشاره كرد و افزود دولت آلمان با اين اقدام شهرداري برلين مخالف بود و آن را به زيان روابط حسنه ايران و آلمان مي دانست ولي شهرداري اقدام مستقلي انجام داده است كه به هر حال آن را تأييد نمي كنيم.
مديرمسئول كيهان در پاسخ به همكاري نزديك و درازمدت آلمان با عراق در توليد سلاح شيميايي و به كارگيري آن عليه ايران اشاره كرد و گفت؛ شهرداري تهران نيز در نظر دارد كه نمونه هايي از اسناد و آثار اين جنايت هولناك را در معرض ديد همگان قرار دهد.
سفير آلمان گفت؛ شما مي دانيد كه آن اقدام از سوي برخي شركت هاي آلماني صورت گرفته بود كه دولت آلمان پي گير آن است. و شريعتمداري گفت؛ نظارت دقيق دولت آلمان بر صادرات و واردات اين كشور در همه اروپا مشهور است، بنابراين در حالي كه دولت آلمان از فروش مثلاً يك قطعه الكترونيكي به ايران براي مصرف بيمارستاني به بهانه اينكه مي تواند مصرف چندگانه داشته باشد به شدت جلوگيري مي كرد چگونه مي توان پذيرفت كه ارسال انبوهي از موادشيميايي براي توليد بمب شيميايي به عراق بدون دخالت و نظارت دولت آلمان صورت پذيرفته است؟
در ادامه اين گفت وگو كه نزديك به 2 ساعت به طول انجاميد، سفير آلمان اظهار داشت آلمان و فرانسه و انگليس در پي كمك به ايران و حل مسئله هسته اي اين كشور هستند و ابراز اميدواري كرد كه اين تلاش ها با حسن نيت طرفين دنبال شده و به نتيجه برسد. و شريعتمداري گفت؛ درباره انگيزه آلمان و فرانسه سكوت مي كنم ولي انگليس به يقين انگيزه اي غير از همگامي با آمريكا ندارد.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6963

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفت و گوي حسين شريعتمداري، مدير مسئول كيهان با سفير آلمان در تهران، کيهان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016