شنبه 16 خرداد 1383

گفتگوي پيمان پاک مهر با نعمت احمدي: جنبش حقوق بشر خواهي، يك جنبش ملي است

"اين جنبش ريشه در تاريخ ايران دارد. كوروش نخستين اعلاميه حقوق بشر را تدوين كرده كه نگاهي ژرف به آزادي و كرامات انساني داشته است.جنبش حقوق بشر خواهي در طول ادوار نامش عوض شده، اما موضوع، راه، روش و نگرش انسان هايي كه به دنبال آن بودند يكسان است"

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تبريز نيوز: سرويس سياسي : دكتر نعمت احمدي ، وكيل دادگستري و استاد دانشگاه چهره اي آشنا براي مدافعين حقوق بشر ، ناقضين و قربانيان نقض حقوق بشر است . او برگه هاي دفاعيه و ساك زندان را توامان با خود حمل كرده و با صداي مظلومي در هر گوشه از كشور بار سفر مي بندد . وي معتقد است زمانيكه توانسته بيگناهي را از پشت ميله هاي زندان آزاد كند همچون تولد ديگري براي اوست .

در گفتگو با اين مدافع حقوق بشر به موضوع " جنبش حقوق بشر خواهي " مي پردازيم :

تبريز نيوز : آقاي دكتر احمدي ، به نظر شما دليل رويكرد جديد و استقبال فعالين سياسي و بويژه اصلاح طلبان ، از حقوق بشر چيست ؟

دكتر نعمت احمدي :جامعه روشنفكري ، دانشجويان و افرادي كه دل در گرو اعتلاي ايران و ايراني دارند بيشتر به دنبال حقوق بشر هستند . اين رويكرد به خاطر عدم اجراي صحيح قانون توسط مجريان قانون و بي اعتنايي به ابتدايي ترين حقوق انساني است . چرا كه ما نيازي به يك قانون جديد و مستقل تحت عنوان حقوق بشر و حقوق شهروندي نداريم .اي كاش به جاي آن كه مي گفتيم كميسيون يا كميته يا ... حقوق بشر مي گفتيم " كميته دفاع از قانون مظلوم اساسي " در قانون اساسي ايران به آزادي هاي اساسي و فردي چون آزادي عقيده و بيان و منع شكنجه و آزار و اذيت متهمين پرداخته شده است . حقوق بشر چيز خارق العاده اي نيست چرا كه يك انسان در اجتماعي كه زندگي مي كند بايد داراي آزادي هايي باشد كه بتواند در برابر هيات حاكمه مصونيت و امنيت داشته باشد . متاسفانه وقتي قانون اساسي توسط مجموعه اي از حاكميت كه در بر گيرنده برخي از نيروهاي انتظامي ، اطلاعاتي و قضايي است به خوبي اجرا نمي شود ، عده اي مجبورند دور محوري جمع شده تا منادي حقوق بشر باشند .

تبريز نيوز : به نظر شما اين جنبش مي تواند به لايه هاي عمومي جامعه هم گسترش پيدا كند ؟

دكتر نعمت احمدي : عزم عمومي جنبش حقوق بشر خواهي با جديت دنبال مي شود ، همان طوري كه در مشروطه دنبال عدالتخانه بوديم ،حالا هم به دنبال يك نهضت عمومي و يك جنبش ملي در جهت اجراي قوانين موجود ايجاد مي شود ، آنوقت حقوق بشر آنقدر نهادينه شده كه از لايه هاي بالا و فعالين سياسي و روشنفكران به طرف توده اي مردم گسترش پيدا كرده تا آن جا كه هر فردي ابتدايي ترين حقوق خود را شناخته بطوريكه هيچ وابسته به قدرتمندي يا قدرتمند در سايه اي قادر نخواند بود اين حقوق را زير پا گذارد .

تبريز نيوز: آيا جنبش حقوق بشر خواهي بر ساير جنبش ها پيشي خواهد گرفت ؟

دكتر نعمت احمدي : با نگاه خوش بينانه مي شود جواب بلي داد . ما نزديك به صد سال است كه جنبش عدالتخواهي داريم ، مشروطه خواهي بر ايجاد عدالتخانه تاكيد داشت . جنبش حقوق بشر خواهي با عدالت خواهي منطبق با قانون اختصاص به امروز ندارد . اين جنبش ريشه در تاريخ ايران دارد . كوروش نخستين اعلاميه حقوق بشر را تدوين كرده كه نگاهي ژرف به آزادي و كرامات انساني داشته است . جنبش حقوق بشر خواهي در طول ادوار نامش عوض شده ، اما موضوع ، راه ، روش و نگرش انسان هايي كه به دنبال آن بودند يكسان است . يك روز در سيماي مزدك ، كاوه و بزرگاني چون سران مشروطه و ... روزي در شمايل مرحوم دكتر مصدق ، و روزي در نداي خفته آغاجري در زندان ها ، و روزي هم در حماسه دوم خرداد ، اين ها همه ادامه حركتي از بن تاريخ ايران است .

تبريز نيوز : جوامع در حال گذري كه به دنبال توسعه همه جانبه هستند ناگزير بايد سيستم ها و ساختارهاي خود را دموكراتيزه كنند ، جنبش حقوق بشر خواهي هم نياز به ساختاري دموكراتيزه شده دارد . حال رويكرد مردم به حقوق بشر خواهي را از منظر تاريخي چگونه تحليل مي كنيد ؟

دكتر نعمت احمدي : از لحاظ تاريخي رويكرد مردمي ما به دموكراتيزه كردن سيستم ها و ساختارها مغفول مانده ولي از سويي شخصيت سازي و دنبال قهرمان گشتن تقويت شده است . اين قهرمانان را در لفافه اي پيچيديم و تبديل به ظل الله كرده و مردم گوسفنداني شده و رهبران چوپاناني كه خير وصلاح مردم را در اختيار گرفته اند . ما در مرحله گذار هم هنوز دچار نقيصه اصلي يعني عدم حضور مردم و در عوض شاهد ظهور سياوش ،كاوه آهنگر و... بوديم و هنوز هم به دنبال آن هستيم . به جاي رويكرد به مردم دنبال نيروهاي ناشناخته متافيزيكي و افسانه اي بوده و يك جامعه استبداد زده و قهرمان خواه درست كرديم .

تبريز نيوز : با توجه به اين كه چهره ناقضين حقوق بشر در ايران به مرور آشكار تر مي شود ، آيا آن ها خواهند توانست در برابر موج جنبش حقوق بشر خواهي ايستادگي كرده و به روند فعلي نقض حقوق بشر ادامه دهند ؟

دكتر نعمت احمدي : ايستادگي مي كنند ، و شايد بتوانند روند حقوق بشر خواهي را مدتي به تاخير بياندازند ولي در برابر موج مردمي مطمينا موفق نمي شوند ، چرا كه دنياي ارتباطات ، حصار خشك بين انسان ها و ديوار هاي آهنين كشور ها را ذوب كرده و سيماي آزادي چهره خود را نشان مي دهد . ايران خود روزي منادي حقوق بشر در جهان بود و بزودي چهره زيباي آزادي و حقوق بشر را در آغوش خواهد كشيد .

تبريز نيوز : چه كساني و چگونه مي توانند حقوق بشر خواهي را مدتي به تاخير بياندازند؟

دكتر نعمت احمدي : دشمنان حقوق بشر در ايران كه خود را تافته جدا بافته دانسته و خود محورند و خود را حق و ديگران را باطل مي انگارند ، معمولا با پشت پا زدن به قانون و پناه گرفتن در پشت واژه هاي مقدسي كه مردم به آن باور دارند به سنگ اندازي مي پردازند . البته شناخت و افشا ماهيت چهره هاي ضد بشري و كسانيكه ابتدايي ترين حقوق اوليه انسان ها را نقض مي كنند مي تواند در جلوگيري از استمرار عمل اين گونه افراد موثر باشد .

تبريز نيوز : بيشترين موارد نقض حقوق بشر در ايران شامل چه مواردي است ؟ آيا اقدامي در جهت كنترل يا عدم تكرار آن انجام گرفته است ؟

دكتر نعمت احمدي : كمترين اهميتي به هويت انسان ها داده نشده است و آزادي هايي كه مصرح در قانون اساسي هستند توسط افراد قانون شكن از بين رفته و هميشه ناقضين حقوق بشر محبوبان حكومت گرا شده و تحت چتر حمايتي قرار گرفته و اجازه نظارت در كارشان صادر نشده است . ناقضين حقوق بشر تلاش مي كنند تا انسان آزادي خواه و بي پناه را در اثر فشار ها از درون تهي كنند . در اين خصوص انتقادي از رياست محترم جمهوري دارم ، چرا كه ايشان به عنوان مقام دوم كشور بسياري از فعالين سياسي را كه به آن ها ستم شده را مي شناسد و مي داند كه قوانين نسبت به آن ها با ديدي تنگ و فرمايشي اجرا و حقوق اوليه آن ها نقض مي شود ولي تذكر يا اخطار قانون اساسي نمي دهد . افرادي چون اكبر گنجي ، ناصر زرافشان و ... كه بازداشتشان غير قانوني بوده و بايد مورد آزادي مشروط قرار گيرند .
وقتي رياست قوه قضاييه بخشنامه پانزده ماده اي صادر كرده و معترض به پانزده تخلف كه تمامي آن ها مربوط به آزادي هاي فردي و حقوق بشر است مي باشد نشان مي دهد كه ما هنوز پس از 25 سال هنوز اين موارد را داريم كه اگر نبود به آن پرداخته نمي شد .

پيمان پاك مهر – روزنامه نگار در تبريز
www.Tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel,fax: 0098 411 5531723

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8557

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفتگوي پيمان پاک مهر با نعمت احمدي: جنبش حقوق بشر خواهي، يك جنبش ملي است' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016