سه شنبه 19 خرداد 1383

استراتژى سازمان مجاهدين انقلاب در انتخابات رياست جمهورى آينده اعلام شد، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامي ۱۹ / ۰۳ / ۸۳
"سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي " با صدور بيانيه اى اعلام کرد که از
راهبرد مشارکت مشروط در دوره آينده انتخابات رياست جمهورى پشتيباني مي
کند.
در بيانيه اين حزب که نمابرى از آن روز سه شنبه در اختيار ايرنا قرار
گرفت ، شرط اين حزب براى شرکت فعال در انتخابات رياست جمهورى آينده ،
برگزارى انتخابات قانوني ، آزاد، عادلانه و رقابتي اعلام شده است .
اين سازمان ، در بيانيه خود به سه راهکار فراروى اصلاح طلبان در ارتباط
با مشارکت در انتخابات رياست جمهورى اشاره کرد و افزود : عده اى بر اين
باورند که بهتر است درانتخابات دور نهم رياست جمهورى حضور نيابند و از هم
اکنون عدم شرکت و تحريم بدون قيد وشرط را در دستور کار خود قرار دهند.
در اين بيانيه آمده است که گروهي از اصلاح طلبان نيز معتقدند که تحت
هر شرايطي شرکت در انتخابات آتي را مانند انتخابات مجلس هفتم بر خود و
مردم فرض مي دانند.اين دسته ولو انتخابات غيرقانوني ، غيرآزاد، غيرعادلانه
و غيررقابتي باشد، ضمن اعتراض به چنان روندى در انتخابات شرکت خواهند
کرد.
راهکار سوم که سازمان مجاهدين انقلاب، آن را برگزيده ، شرکت درانتخابات
به شکلي مشروط عنوان شده است .
اين حزب حضور فعال در انتخابات آتي رياست جمهورى را بخشي از راهبرد
کلي خود، در جهت محدود و پاسخگو کردن قدرت دانسته است .
در عين حال خاطرنشان شده است که اين شرکت ، مشروط به برگزارى انتخاباتي
آزاد، قانوني و عادلانه و رقابتي خواهد بود.
دراين بيانيه آمده است : مهارقدرت و پاسخگو کردن آن تنها با حضور نيرومند
و همه جانبه مردم در صحنه وخصوصاانتخابات وگزينش نيروهاوشخصيتهاى متعهد،
قاطع ، شجاع ،معتقد به حاکميت قانون ،آزادى ،مردمسالارى وجمهوريت نظام و مخالفت
با عملکردهاى فراقانوني ،استبداد، حکومت فردى و مطلقه ميسر خواهد بود.
در اين بيانيه به ملت ايران نيز " هشدار" داده شده است : قهرکردن با
صندوقهاى راى نتيجه اى جز سپردن سرنوشت کشور، نظام و خود به دست اقليتي
تماميت خواه و مستبد نخواهد داشت .
اين سازمان اضافه کرد که اصلاح طلبان در صورت عدم توفيق در مانع
شدن براى برگزارى انتخابات غير قانوني و غير عادلانه ، بايد با يک اقدام
هماهنگ و سازمان يافته و نه قهر که جنبه واکنشي و انفعالي دارد، عدم شرکت
خود در انتخابات را به مرحله اجرا درآورند.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سازمان مجاهدين انقلاب به " تشکلهاى سياسي اصلاح طلب" نيز توصيه کرد : از
هم اکنون به آماده سازى مردم براى شرکت دراين آزمون بسيارسرنوشت ساز و آگاه
کردن آنان نسبت به روند تحولات جارى کشور و مشخص کردن اهداف ، شعارها و
مواضع انتخاباتي خود بپردازند و اقداماتي که سلامت وآزادى انتخابات را نقض
مي کند، افشا کنند.
سازمان مجاهدين انقلاب به "تشکلهاى سياسي وشخصيتهاى متعهد و ميهن دوست "
هشدارداد : در صورت برگزارى انتخابات نمايشي ، بايد درآينده نزديک شاهد
تضييع مهمترين حق شهروندان ،يعني تعيين سرنوشت و نابودى مردم سالارى و
تعطيلي جمهوريت و نهايتا تقويت و تشديد تهديدات و خطرات خارجي عليه کشور
باشند.
به اعتقاد اين تشکل ، چنين چشم انداز نگران کننده اى ما را بر آن مي
دارد که بر حضور و شرکت فعال در هر انتخاباتي ، از جمله انتخابات رياست
جمهورى بکوشيم .
سازمان مجاهدين انقلاب افزود که به نظر مي رسد استراتژى ستاد ضد
اصلاحات ، تکرار روشهاى اعمال شده در انتخابات شوراها و دور هفتم مجلس ، در
انتخابات آتي رياست جمهورى ، يعني تصاحب رياست جمهورى درغياباکثريت قاطع
مردم باشد .

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8708

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'استراتژى سازمان مجاهدين انقلاب در انتخابات رياست جمهورى آينده اعلام شد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016