جمعه 5 تير 1383

راهبرد جمعيت ايثارگران در انتخابات رياست جمهورى، "جوانگرايى" اعلام شد، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۵ / ۰۴ / ۸۳
داخلى.سياسى.دارابى.جمعيت ايثارگران .
قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى، "جوانگرايى" و بهره گيرى از
"مديران شايسته نسل دوم انقلاب" را راهبرد اصلى اين تشکل براى انتخابات
رياست جمهورى سال آينده ذکر کرد.
"على دارابى" روز جمعه به خبرنگار سياسى ايرنا گفت : جوانگرايى در
انتخابات رياست جمهورى به نحوى که ميانگين سنى کانديداى مورد حمايت با
معدل سنى جامعه جوان کشور هماهنگ باشد، از اصول اساسى راهبرد انتخاباتى
جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى است .
وى افزود : جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى به عنوان يک حزب سراسرى که هم
اکنون بيش از۳۰ تن از اعضاى آن در مجلس هفتم حضور دارند، نگاه ويژه اى
به انتخابات دارد و معتقد است که نامزد معرفى شده بايد واجد شرايط
کارآمدى، مديريت و گفتمان خدمت باشد.
قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى در ادامه به تبيين "حساسيت
و اهميت ويژه " انتخابات رياست جمهورى سال آينده براى دو گروه عمده سياسى
کشور پرداخت و گفت : نيروهاى اصولگرا در اين انتخابات بدنبال اين هستند،
تا راهبرد اساسى خود را که از انتخابات شوراها، شهرداريها و مجلس هفتم
آغاز کرده اند، با پيروزى در انتخابات رياست جمهورى تکميل کنند.
دارابى افزود : از طرف ديگر، اين انتخابات حکم مرگ و حيات را براى
جريان دوم خرداد دارد، زيرا جريان دوم خرداد که شکست هاى پى در پى را در
انتخابات شوراها و مجلس هفتم متحمل شده ، بدنبال اين خواهد بود که براى
حضور در حاکميت ، سنگر قوه مجريه را از دست ندهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين مقام برجسته جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى گفت : از نظر ما،
انتخابات رياست جمهورى بايد در ادامه برنامه اى که براى شوراها و مجلس
هفتم طرح ريزى شده است ، تداوم يابد و نامزدهايى معرفى شوند که پيام
جديدى داشته باشند تا رابطه معنادارى با دو انتخابات قبلى فراهم آيد.
دارابى در پاسخ به پرسشى درباره موضع جمعيت ايثارگران در زمينه حضور
هاشمى رفسنجانى در عرصه انتخابات رياست جمهورى اظهار داشت : در ملاقاتى که
اخيرا اعضاى اين جمعيت با شخص آقاى هاشمى داشتند، بحث انتخابات را با
مولفه هاى موردنظر که در بالا ذکر شد، با ايشان در ميان گذاشتيم .
وى افزود : آقاى هاشمى رفسنجانى در مجموع روى کليات برنامه هاى ما
موافقت داشتند و تاکيد کردند که از نظر سن وسالى که ايشان دارند، اقتضا
مى کند که يک نيروى جوانئتر وارد صحنه شود.
دارابى تاکيد کرد : البته براى اعلام نظرات و ديدگاههاى قطعى در اين
باره بايستى ماههاى آينده را مدنظر داشته باشيم تا ببينيم چه کسانى وارد
صحنه رقابت مى شوند و پس از آن تصميم گيرى نماييم .
قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى در بخش ديگرى از اين گفت و گو
در پاسخ به پرسشى درباره راهکارهاى ايجاد فضاى پرشور رقابتى براى حضور
فراگير مردم در انتخابات ، گفت : معتقدم شوراى نگهبان بايد در تاييد صلاحيت
کانديداها معيارهاى حداکثرى را اعمال نمايد،يعنى بحث کارآمدى و مديريت دو
معيار بسيار مهمى است که بايد از سوى شوراى نگهبان مدنظر قرار گيرد.
دارابى درباره موضوع "احراز صلاحيت و نظارت " توسط شوراى نگهبان
گفت : از نظر جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى، موضوع احراز و رد صلاحيت ها
بايد شفاف و روشن باشد و در ارايه دلايل رد صلاحيت ها منافع نظام بر
منافع افراد ترجيح داده شود.
وى توضيح داد : اگر نامزد رد صلاحيت شده اى خواستار ارايه دلايل رد
صلاحيت خود از سوى شوراى نگهبان است ،بايد اين دلايل در اختيار افکار عمومى
قرار گيرد.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9368

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'راهبرد جمعيت ايثارگران در انتخابات رياست جمهورى، "جوانگرايى" اعلام شد، ايرنا' لينک داده اند.

رويتر ۲
از لحظه‌ی ورود تنباکو به ايران تا اين لحظه قليان هم به شکل همه جانبه در زندگی مردم اين سزرمين حضور داشته و اين حضور هر قشری، از تحصيلکرده‌ه...
كليد مجهول
June 25, 2004 07:09 PM

رويتر ۲
از لحظه‌ی ورود تنباکو به ايران تا اين لحظه قليان هم به شکل همه جانبه در زندگی مردم اين سزرمين حضور داشته و اين حضور هر قشری، از تحصيلکرده‌ه...
كليد مجهول
June 25, 2004 07:14 PM

رويتر ۲
از لحظه‌ی ورود تنباکو به ايران تا اين لحظه قليان هم به شکل همه جانبه در زندگی مردم اين سزرمين حضور داشته و اين حضور هر قشری، از تحصيلکرده‌ه...
كليد مجهول
June 25, 2004 07:23 PM

رويتر ۲
از لحظه‌ی ورود تنباکو به ايران تا اين لحظه قليان هم به شکل همه جانبه در زندگی مردم اين سزرمين حضور داشته و اين حضور هر قشری، از تحصيلکرده‌ه...
كليد مجهول
June 25, 2004 07:36 PM

رويتر 2
از لحظه‌ی ورود تنباکو به ايران تا اين لحظه قليان هم به شکل همه جانبه در زندگی مردم اين سزرمين حضور داشته و اين حضور هر قشری، از تحصيلکرده‌ه...
كليد مجهول
July 16, 2004 04:29 AM

Copyright: gooya.com 2016