يكشنبه 14 تير 1383

پيشنهادي براي آغاز نظرسنجي در جهت شكل گيري يك اتحاد عمل اپوزيسيون در خارج، كريم بلوچ

مقدمه:
ضرورت اتحاد ، ائتلاف و يا همبستگي ملي بصورت تشكيل يك پلاتفرم منسجم و هماهنگ همواره بين نيروهاي اپوزيسون مطرح بوده و است. اما در عمل اين آرزوي اكثر ايرانيان همانند سرابي بوده است در دور دست و دست نيافتني.هدف از نوشتن اين مطلب شروع يك بحث تخصصي و علمي است تا بتوانيم با كمك و همكاري يكديگر اين موضوع (مشكل) را كالبد شكافي كرده و موانع و دلايل " پرهيز از اتحاد" را تشخيص داده و براي حل آن چاره جويي و استراتژي علمي و عملي ارائه دهيم.
با توجه به اختلافات ريشه اي ، حساسيت ها و تا حدودي ضديت هاي موجود ميان جريانات سياسي اپوزيسيون و با توجه به عدم استقبال پيشنهادات مطرح شده قبلي براي اتحاد از جانب يك گروه و يا طيف سياسي مشخص ، توسط گروهاي مخالف و رقيب ، تنها راه عملي و علمي اين است كه از بدو ماجرا تمام احزاب ، سازمانها ، جريانات و شخصيت هاي سياسي خود را در اين پروسه بنيانگزار ، شريك و ذينفع ببينند و بدانند.
بهمين دليل يك پروسه چند مرحله اي پيشنهاد مي شود. اين پروسه در نهايت به تشكيل يك اتحاد عمل ( نه اتحاد و يا ائتلاف و يا همبستگي) بين اكثريت احزاب ، سازمانها ، جريانات و شخصيت هاي سياسي منجر خواهد شد. امتياز برتر اين پروسه اين است كه هيچ سازمان ، جريان و يا طيف سياسي مشخصي آغاز گر و يا ارائه دهنده اوليه آن نيست و در نتيجه حداقل واكنش منفي و يا حساسيت و ضديتي را در بر خواهد داشت. همگي احزاب ، سازمانها ، جريانات و شخصيت هاي سياسي اين حق را دارند كه از شروع اين پروسه تائثر گذار باشند. محورهاي اصلي و اصول مشترك هماهنگي و يا همكاري در يك اتحاد عمل نهايي توسط اكثريت احزاب ، سازمانها ، جريانات و شخصيت هاي سياسي مشخص خواهد شد. در پايان آناني كه با اصول كلي موافق هستند ، نحوه تشكيل و برنامه عمل آن را با توافق يكديگر مشخص خواهند كرد. تشكيل يك اتحاد عمل ( نه ائتلاف و يا همبستگي) از طريق اين پروسه چند مرحله اي بسياري از مشكلات عديده را رفع خواهد نمود. بعد از حدود يك سال همكاري و هماهنگي در اين اتحاد عمل ، و در صورت موفقيت آن ، احزاب ، سازمانها ، جريانات و شخصيت هاي سياسي وابسته مي توانند در مورد ارتقاء اين اتحاد عمل به يك همبستگي سراسري و ملي و يا ائتلاف مقطعي تصميم بگيرند. در ضمن هر نيروئي قادر خواهد بود كه به شرط قبول اصول كلي و برنامه اتحاد عمل در هر مقطعي از زمان به آن بپوندد.

اتحاد عمل
هدف شكل گيري يك اتحاد عمل مي باشد كه مستلزم هيچگونه اتحاد ، همخواني ايدئولوژيكي و يا ائتلاف سازماني نمي باشد. هدف اوليه بايد بوجود آوردن يك پروسه براي اتحاد عمل مي باشد. يعني اينكه همه جريانات با حفظ مواضع ايدئولوژيكي ، اصول سياسي، و خواسته هاي استراتژيكي خود، موافقت مي كنند كه در پروسه اتحاد عمل تاكتيكي بدون در نظر گرفتن وجود و يا عدم وجود سازمانها و يا جريانات ديگر ، بر اساس توافق بر روي حداقل اصول مشترك در پروسه اتحاد عمل شركت كرده و بسياري از اعمال (حركت هاي) مقطعي ( مثلا تحريم انتخابات) خود را در يك پروسه با ديگران هماهنگ بكنند. در اين پروسه اتحاد عمل ، سازمانها و جريانات يك "عمل بخصوص" را در يك برهه زماني بخصوص تائيد مي كنند و اين به معنايي تائيد ديگراني كه آنان نيز اين "عمل بخصوص" را تائيد كرده اند نيست.

بعنوان مثال مي توان گفت كه تقريبا همه جريانات سياسي اپوزيسيون انتخابات اخير مجلس را تحريم كردند. يعني اينكه همگي يك عمل مشخص را انجام دادند، اما بشكل انفرادي و مجزا. حركت ( عمل تحريم انتخابات) يك عملي بود كه همگي با آن توافق داشتند ، اما گويا همگي اباء داشتند كه علنا قبول كنند و اعلام كنند كه مثلا بعله من نوعي در اين برهه مشخص از زمان با اين عمل مشخص با شما ( رقيب و يا مخالف سياسي من) هماهنگ ( كلمه موافق شايد براي بعضي ها سنگين باشد) هستم.

استدعا مي شود كه اين موضوع را بيشتر شكافته و توضيح بدهيم تا سوءتفاهمي باقي نماند. در ابتدا لازم است كه گروهي داوطلب بعنوان هماهنگ كننده اين نظرسنجي و تبادل نظر ، نقطه نظرات همه را جمعبندي و سپس توزيع نمايند تا همگي از نقطه نظرات يكديگر آشنا شوند. بعد از اطلاع يافتن از نظرات يكديگر شايد لازم باشد در پاره اي از راه حلهاي ارائه شده از طرف خود جريانات تجديد نظر و يا اصلاح و يا تعديل صورت گيرد. در پايان اين بحث و تبادل نظر جمعي و متقابلا تاثير گزار ، كه اميدوارم بيش از چند ماه طول نكشد، به يك جمع بندي نهائي خواهيم رسيد. اين جمعبندي با ارزش و علمي بايد راهكار عملي و علمي باشد براي مرحله بعدي يعني تماس و گفتگو بين جريانات و نيروهاي اپوزيسيون در جهت تشكيل يك پروسه اتحاد عمل.

بايد به رهبران و فعالان سياسي گفت كه اين حركت در اين مرحله اولي خود دعوتي است از سازمانها ، جريانات سياسي ؛ شخصيت ها ، كارشناسان و متخصصين تا اين موضوع را موشكافي كرده ، مشكلات را شناسائي كرده و راه حل و پيشنهادات خود را براي آغاز يك گفتگو در جهت شكل گيري يك پروسه اتحاد عمل ارائه دهند. در نتيجه در مرحله اول از سازمانها و احزاب و جريانات و شخصيت ها در خواست مي شود كه پيشنهادات و محورهاي اصلي حدا قل مخرج مشترك براي آغاز يك پروسه اتحاد عمل را ارائه دهند. سازمانها و جرياناتي كه حاضر نيستند حتي در يك نظر سنجي شركت كنند و پيشنهادات خود را ارائه دهند ، مسير خود را مشخص كرده اند و نبايد در مورد اينگونه سازمانها و يا جريانات افراطي و خودنگر نگران بود.


مرحله يكم
تشكيل يك تيم ( كميته) داوطلب اوليه كه اين پروژه را حمايت كرده و در پيشبرد آن عملا كار كرده و آن را به پيش ببرند. اين تيم اوليه بايد از توانايي تماس با بقيه سازمانها و شخصيت ها و ابتكار عمل در پيشبرد پروژه هاي سياسي برخوردار باشد. اين تيم ( كميته و يا گروه داوطلب) مشغول به كار هاي زير خواهد شد:
نظر سنجي از تمام احزاب ، سازمانها ، جريانات و شخصيت هاي سياسي در مورد امكان بوجود آوردن هماهنگي تاكتيكي در يك اتحاد عمل مقطعي. مبناي اين نظر سنجي بر اساس چند سوال زير خواهد بود
آيا ضرورت بوجود آوردن يك پروسه اتحاد عمل وجود دارد؟
دقيقا چه موانع و مشكلاتي در سر راه بوجود آوردن اين پروسه اتحاد عمل وجود دارند ؟
بهترين راهكار و چاره براي رفع اين موانع و مشكلات چيست؟
بر اساس كدام محورهاي اصولي و يا كلي مشترك (حداقل مخرج مشترك اصولي و عملي) مي توان حد اكثر نيروها را جذب كرد؟
چگونه مي توان اين پروسه اتحاد عمل را منظم و بطور سيستماتيك شكل بندي و فرمولبندي كرده و با موفقيت آن را ارائه و به مرحله اجرا درآورد؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مرحله دوم
جمعبندي و فرمولبندي نظرات و پيشنهادات وارده و ارائه اين جمعبندي به همگي احزاب ، سازمانها ، جريانات و شخصيت هاي سياسي براي عكس العمل و تعديل نظرات و يا اعلام مواضع و پيشنهاد هاي نهائي آنان ( پس از دريافت نظرات ديگران).

مرحله سوم
جمعبندي و فرمولبندي نهائي نظرات ، پيشنهادات و مواضع احزاب ، سازمانها ، جريانات و شخصيت هاي سياسي جهت تعيين و تبئين پيشنهاد نهايي براي ايجاد يك اتحاد عمل.

مرحله چهارم
ارائه پيشنهاد نهايي براي ايجاد يك اتحاد عمل به تمام احزاب ، سازمانها ، جريانات و شخصيت هاي سياسي

مرحله پنجم
آغاز گفتگوهاي عملي بين احزاب ، سازمانها ، جريانات و شخصيت هاي سياسي كه با اصول كلي موافقند

مرحله ششم
موافقت براي ايجاد يك اتحاد عمل مشترك

مرحله هفتم
برگزاري يك كنفرانس جهت بحث و بررسي نهائي و تصويب رسمي و اعلام شركت در " اتحاد عمل"

مبناي شركت در اين اتحاد عمل اصول و مباني موافقت شده مي باشد و نه حضور و يا عدم حضور يك يا چند جريان مشخص سياسي. همه آنهائي كه با اصول موافقت شده همسوئي دارند مي توانند در اين اتحاد عمل شركت كنند و انحصار طلبي ايدئولوژيكي و يا هژموني طلبي سياسي هيچ جريان و يا طيف سياسي بخصوصي نمي تواند اين اتحاد عمل همگاني را به سمت و سوي جرياني بخصوصي بكشاند. از امتيازات اين پيشنهاد اين است كه محورهاي كلي و اصول اين اتحاد عمل توسط يك جريان و يا گروه بخصوصي پيشنهاد نشده است. ثانيا ، همه جريانات و شخصيت ها از بدو نظرسنجي و شكل گيري اين اتحاد عمل شريك بوده اند. سوم اينكه اصول برگزيده اصولي خواهد بود كه مورد تائيد اكثريت جريانات واقع شده است. چهارم اينكه اين يك همبستگي و يا ائتلاف نيست؛ و در نتيجه احزاب ، سازمانها و جريانات مجاز هستند كه مواضع ايدئولوژيكي و استراتژي مبارزاتي و اصول سازماني خود را نه تنها حفظ بلكه همچنان تبليغ كنند. پنجم اينكه سازمانها ، شخصيت ها و جريانات شركت كننده در عمل به مردم ايران نشان مي دهند عليرغم تاكيد بر مواضع سياسي و مبارزاتي خود و عليرغم تضادهاي ايدئولوژيكي و سياسي و تاريخي ، حاضر شدند كه براي وصول به منافع جمعي ( ملي و همگاني) و رهائي مردم از چنگال رژيم استبدادي مذهبي، حتي با رقيبان سياسي و مخالفان تاريخي و ايدئولوژيكي همگامي و يا همسوئي مقطعي بكنند. در پايان بايد پذيرفت كه سازمان هاي متعصب و تامگرا كه معتقدند "گر چرخ به كام ما نچرخد ، كاري بكنيم تا نچرخد" هرگز با ديگران همكاري نخواهند كرد و ما را با آنان كاري نيست. در پايان بدينوسيله از شما درخواست مي شود كه اين پيشنهاد را با ديگران مطرح كرده و سعي كنيد كه خود شما جزوه گروه اوليه هماهنگ كننده و پيشرو باشيد.


كريم بلوچ
هوادار جبهه متحد بلوچستان ايران

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9710

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيشنهادي براي آغاز نظرسنجي در جهت شكل گيري يك اتحاد عمل اپوزيسيون در خارج، كريم بلوچ' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016