جمعه 13 شهريور 1383

نخستين گردهمايی جمهوری خواهان دموکرات و لائيک در پاريس آغاز شد

[برگرفته از سايت اخبار روز]

نخستين گردهمايی جمهوری خواهان لائيک و دموکرات، امروز جمعه 13 شهريور برابر با 3 سپتامبر، در پاريس افتتاح شد. انتظار می رود چند صد تن از کادرها و فعالين دارای گرايشات چپ، ملی و آزادی خواهانه از نقاط مختلف دنيا، در اين گردهمايی شرکت کنند. نخستين گردهمايی جمهوری خواهان ملی و دموکراتيک حاصل فعاليت سه ساله ای است که با انتشار بيانيه ای به نام «جمهوری اسلامی، جمهوری لائيک و جايگاه ما» در سوم خرداد ماه سال 1380 (23 مه 2001) آغاز شد. در اين بيانيه که به امضای گروهی از فعالين سياسی – فرهنگی و اجتماعی مخالف حکومت ايران رسيد، تاکيد شده بود: «خواست و آّرزوى مشترك امضا كنندگان اين بيانيه آن است كه طيف گسترده اى از آزاديخواهان، از افق ها و خاستگاه هاى گوناگون، پيرامون اين اصول و مواضع گرد هم آيند. طيفى كه از يك سو مخالف هرگونه حكومت دينى ست و با هر شكلى از جمهورى اسلامى ناسازگار است، و از سوى ديگر بر آن است كه به سهم خود زمينه ى شكل يابى جمهورى لائيك در ايران را هموار سازد، با برداشتن گام هاى سنجيده، نيروى خود را با جنبش هاى اعتراضى مردمانِ سرزمين مان پيوند زند، زبانِ آزاد خواسته هاى برحق آنان گردد و راه مستقل خويش را به سوى جدايى كامل دين از دولت و پيوند ناگسستنى آن با مردم سالارى و آزادى به عنوان كليتى تجزيه ناپذير در پيش گيرد.»

برنامه کار اجلاس پاريس و شرايط رای دادن
شرکت در اجلاس پاريس برای فعالينی که خود را با بيانيه مذکور همسو می دانند، آزاد اعلام شده است. علاوه بر آن، نمايندگان برخی از احزاب و سازمان های سياسی و انجمن های دموکراتيک نيز به عنوان ميهمان در اين اجلاس حضور خواهند داشت.
اجلاس توسط هيئت رئيسه سنی افتتاح شده و نمايندگانی از جمع هماهنگی که کار تدارک جلسه فوق را برعهده داشته اند، گزارشی از نحوه تدارک، تدقيق موقعيت حقوقی گردهمائی، تعيين ليست واجدين حق رأی و تأمين شرايط انتخاب هيئت رئيسه دائم، را ارايه خواهند داد.
مطابق آئين نامه ای که پيش بينی شده، تمامی پاسخ دهندگان به فراخوان شماره دو جمع هماهنگی که جلسه حضور يابند، دارای حق رای خواهند بود.
در نخستين روز اجلاس، بحث ها پيرامون دو سند اصلی ارايه شده صورت خواهد گرفت. روز دوم به ادامه بررسی و تصويب اسناد اختصاص داده شده و در روز پايانی قرار است قرارها و قطعنامه های مورد نياز تصويب شده و هيات رهبری جمهوری خواهان دموکرات و لائيک انتخاب گردد.

موضوعات دستور کار گردهمائی سراسری و ضرورت توافق
در گردهمايی سه روزه جمهوری خواهان دموکرات و لائيک در پاريس قرار است اسنادی در زمينه سياسی، تشکيلاتی تصويب شود و شورای هماهنگی و ديگر نهادهای انتخابی پيش بينی شده، توسط شرکت کنندگان در گردهمايی انتخاب شوند.
دو سند اصلی سياسی و ساختار و اشکال سازماندهی از سوی جمع هماهنگی به جلسه جمهوری خواهان در پاريس ارايه شده است. اما همزمان با نزديک شدن زمان برگزاری اين اجلاس، پيشنهادها، قطعنامه ها و اسناد ديگری از سوی طيف ها و افراد مختلف برای بررسی در اين جلسه، منتشر شد.
تعداد زياد اين پيشنهادها و سندها، ممکن است کار رسيدگی به همه آن ها را با توجه به زمان محدود سه روزه مشکل سازد و افراد شرکت کننده در اين جلسه را در تنظيم سندها و مصوبات واحد با مشکل روبرو کند. به نظر می رسد يکی از دشوارترين وظيفه هيات رئيسه اين جلسه و همچنين اعضای کميسيون ها، ايجاد توافق بين ارائه کنندگان سندهای مختلف است. اما عليرغم اين دشواری، شرکت کنندگان در اين جلسه راه ديگری جز توافق ندارند. با توجه به انتظاراتی که در چند ماهه اخير از حرکت جمهوری خواهان دموکرات و لائيک به وجود آمده است، عدم توافق در مورد مهم ترين مسايل سياسی، به موقعيت آن به شدت آسيب خواهد زد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پخش مستقيم از طريق اينترنت
مذاکرات و مباحثات گردهمايی جمهوری خواهان دموکرات و لائيک در پاريس به طور مستقيم از طريق اينترنت پخش خواهد شد. پخش مستقيم جريان جلسات از ساعت يازده صبح به وقت پاريس برابر با پنج صبح به وقت شرق اروپا و ساعت سيزده و سی دقيقه به وقت تهران خواهد بود.
برای شنيدن اين برنامه آدرس زير اعلام شده است:
اتاق: /By Language/Nationality/Other/Iran.Sedaye-ma

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11593

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نخستين گردهمايی جمهوری خواهان دموکرات و لائيک در پاريس آغاز شد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016