شنبه 14 شهريور 1383

گزارش شهلا فريد از نخستين روز گردهمايی جمهوری خواهان دموکرات و لائيک، اخبار روز

نخستين گردهمايی سراسری جمهوری خواهان لائيک و دموکراتيک در تالار اديار شهر پاريس در ساعت 11 صبح روز سوم سپتامبر رسما آغاز به کار گرد. اکثريت قريب به اتفاق کسانی که در اين تالار گرد آمده اند، از مبارزين و فعالين سياسی هستند که فعاليت های خود را بسيار پيشتر از استقرار نظام جمهوری اسلامی و در دوران ديکتاتوری سلطنت پهلوی آغاز کردند. شمار کسانی که در اين راه طعم زندان های سلطنتی و اسلامی را چشيده و يا حتی هر دو زندان را تجربه کرده اند، در اين سالن بسيار بود.
ويژگی مشترک شرکت کنندگان در اين گردهمايی، محروم شدن از حق فعاليت های اجتماعی و سياسی در کشور خود و تبعيد ناخواسته است. و اين فعالين گرد آمده اند تا راهی برای پايان دادن به اين محروميت ها که گريبان گير اکثريت بزرگ ملت بزرگ ايران است بيابند...

از سوی هيات نمايندگی موقت، ضمن خوش آمد گويی به شرکت کنندگان، از گروهی از پيشکسوتان مبارزه برای دموکراسی در ايران، خانم ميهن جزنی و آقايان علی شاهنده، رضا مرزبان و باقر مومنی دعوت شد تا جلسه را افتتاح کنند.
آقای علی شاهنده سخنان خود را با ياد همه جان باختگان راه آزادی آغاز کرد و از حضار خواست به پا خيزند و به احترام همه اين جانباختگان و همچنين سالگرد کشتار زندانيان سياسی در تابستان 67 يک دقيقه سکوت کنند. علی شاهنده گفت ملت ايران در طول تاريخ خود، در مبارزه برای کسب ازادی و استقلال فداکاری زياد کرده و قربانيان بيشمار و تجارب فراوانی دارد. برماست که با استفاده از اين تجارب و فارغ از وابستگی های ذهنی، راه مان را ادامه دهيم و اميدوارم هستيم که در اين راه موفق باشيم.
آقای باقر مومنی محقق؛ ضمن آرزوی موفقيت برای اين گردهمايی تاکيد کرد عليرغم آنکه به عنوان عضوی از هيات رئيسه سنی سخن می گويد، ولی هم چنان اين احساس را دارد که علاقمند به مشارکت و دخالت سياسی است.
خانم ميهن جزنی همسر زنده ياد بيژن جزنی، گفت من به عنوان يک زن از قرار گرفتن در هيات رئيسه سنی ناراحت نشده ام. اگر صحبت از پيشکسوتان سياسی باشد، اما خيلی ها از من پيشکسوت تر هستند.
آقای رضا مرزبان در سخنان کوتاه خود گفت: من در تجارب خود آموخته ام از اراده گرايی بپرهيزم و به جای صحبت کردن از زبان مردم بگويم من اين طور می گويم. ما نسخه غيرقابل تغييری برای مردم ايران صادر نخواهيم کرد، ما قربانی نسخه نويسی از بالای سر خود شده ايم. وقتی خمينی آمد، آن زمانی که مردم خودشان در تمام مبارزات و مراحل انقلاب شرکت داشتند، همه فکر می کردند آن چه می خواهند پيش خواهد رفت، ولی از بالای سر آن ها نسخه نويسی شد و شورای انقلاب تشکيل گرديد. فريب مردم توسط خمينی باعث شد که 27 سال از زندگی مردم ما تلف شود و ما اکنون در نقطه ای قرار گرفته ايم که در زمان مشروطيت بوديم.
آقای مرزبان تاکيد کرد: آن چه که امروز برای آن مبارزه می شود، جمهوری است و بقيه مسايل بعدا در زمان خود در مورد آن ها تصميم گيری شود.

بعد از سخنان اعضای هيات رئيسه سنی، شهرام قنبری، رضا اکرمی و مهرداد باباعلی از اعضای جمع هماهنگی از روند حرکت جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک گزارش دادند.
آقای شهرام قنبری که در اين مدت به عنوان هماهنگ کننده جمع هماهنگی فعاليت می کرد گفت برگزاری اين گردهمايی وظيفه هيت هماهنگی بود که در سمينار سال گذشته در پاريس به آن محول شده بود. اين جمع بعد از شکل گيری هسته های هم فکر در شهرها، در سمينار کلن در ماه مارس گذشته با نمايندگان کشورهای مختلف تکميل شد و گروه های کار تشکيل گرديد. اين گروه های کار، تدارک تهيه اسناد سيآسی و ساختار را انجام دادند و در ماه گذشته در جلسه ای در شهر هانوفر با شرکت گروه های کار، اسناد نهايی شدند و به گردهمايی حاضر ارايه گرديدند. وی گفت: کسانی که در اين گردهمآيی شرکت دارند، کسانی هستند که به فراخوان برای مشارکت پاسخ داده اند.
او گفت: از ده کشور اروپائی و سه کشور استراليا، آمريکا و کانادا، در اين گردهمايی حضور دارند که بيشترين تعداد شرکت کنندگان از کشور آلمان است. آقای قنبری گفت: 25 درصد ثبت نام کنندگان برای شرکت در گردهمايی را زنان تشکيل می دهند. وی افزود: تمام کسانی که در اين گردهمايی شرکت کرده و به فراخوان های آن پاسخ مثبت داده اند، در جلسات دارای حق رای خواهند بود مگر آن که خود نخواهند از اين حق رای استفاده کنند.
وی افزود: در اين جا کسانی جمع شده اند که مايل هستند در سرنوشت سياسی خود مشارکت داشته باشند و از 4 اصل پايه ای ما دفاع می کنند. برای برقراری جمهوری مبارزه می کنند، خواهان دموکراسی در ايران هستند، به جدايی دين از دولت معتقدند و مخالفت اصولی با نظام استبداد دينی دارند و آن را اصلاح پذير نمی دانند.

بعد از سخنان آقای قنبری، انتخابات هيات رئيسه دائم اجلاس برگزار شد.
گفتنی است اين گردهمايی به شکل مستقيم از شبکه اينترنتی پالتاک، از طريق سه اتاق مجزا پخش می شد.
در زمان شمارش آرای اعضای هيات رئيسه، نمايندگان برخی احزاب شرکت کننده در گردهمايی، پيام های احزاب خود را خواندند.

نماينده حزب کمونيست فرانسه بر اهميت يک اپوزيسيون دموکرات و لائيک تاکيد کرد و گفت حزب کمونيست فرانسه نيز به اهميت اين موضوع واقف است. او گفت در کشورهای منطقه متاسفانه اپوزيسيون حکومت ها احزاب بنيادگرای اسلامی هستند. نماينده حزب کمونيست فرانسه از سوی حزب خود برای اين گردهمايی آرزوی موفقيت کرد.

آقای بهزاد کريمی مسئول هماهنگی هيات اجرائی – سياسی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در سخنان خود گفت راه استقرار ساختار دموکراتيک در شکل جمهوری، را در مرحله تصميم گيری های کلان می بيند. وی تاکيد کرد: ما اين گردهمايی و ديگر برآمدهايی از اين دست، را بازتاب اين واقعيت ارزيابی می کنيم و به گرمی از آن ها استقبال کرده و آماده همکاری با چنين حرکت های مسئولانه ای هستيم.

دبيرکل حزب سبزهای فرانسه ضمن استقبال از حرکت ايرانيان جمهوری خواه به مسائلی اشاره کرد که مردم در کشورهای مختلف در آن ها اشتراک منافع دارند از جمله مسايل اقتصادی و مسايل مربوط به محيط زيست و تخريب آن و آن چه که بايد برای نسل های آينده باقی بماند.

آقای پرويز نويدی به نمايندگی از سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در سخنان خود تاکيد کرد رژيم اسلامی امروز با زور بر جامعه حاکم است. ما از تلاش هايی که در جهت برقراری دموکراسی در ايران صورت می گيرد پشتيبانی می کنيم و با آن ها همراه هستيم. وی گفت نه تنها از اين جهت، بلکه از نظر برنامه ای نيز خود را در اين جمع می بينيم. بخشی از نيروها هنوز منفرد هستند و برخی از آن ها در سازمان های سياسی متشکل شده اند. آرزوی ما اين است که اين جمع به اين ضرورت برسد که تمام نيروها را همراه کند. حتی اگر تمام نيروها با هم جمع شوند، هنوز برای پيشبرد مسئوليتی که در برابر ماست کافی نيستند. ما هم برای شما و هم برای خودمان آرزوی موفقيت می کنيم.

آقای مجيد زربخش از شورای موقت سوسياليست ها، ضمن آرزوی موفقيت برای گردهمايی جمهوری خواهان دموکرات و لائيک اظهار اميدواری کرد که با همان احساس مسئوليتی که به اينجا آمده ايم، با همان احساس اينجا را ترک کنيم و بتوانيم گام های اوليه حرکت آتی خود را روشن کنيم و در پراتيک آينده اين گام ها را برداريم.

آقای مهران مصطفوی از طرف جامعه اسلامی ايرانيان در سخنان خود گفت ما خوشحاليم که اين جمع، به عنوان جمعی اصول گرا برای ايرانی دموکرات که سياست از مرام آن جدا باشد و در ايرانی که هيچ کس به خاطر عقيده، به خاطر جنسيت، به خاطر مليت و به خاطر هيچ چيز مورد تبعيض قرار نگيرد مبارزه کند. آقای مصطفوی گفت: سه طيف باورمندان مذهبی لائيک، ملی گرايان و چپ هايی که انديشه دموکراسی دارند و پايه های اين گردهمآيی هستند بايد بتوانند موفق شوند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بعد از پايان پيام ها و همچنين شمارش آرای انتخابات هيات رئيسه، 7 نفر از شرکت کنندگان: شهرام قنبری، رضا اکرمی، آذر شيبانی، علی حجت، سيمين افشار، عباس عاقلی زاده و رسول قادری، به عنوان اعضای هيات رئيسه دائم برگزيده شده و در جايگاه قرار گرفتند.
طبق اعلام مسئولين جلسه، در حدود 300 نفر از دارندگان حق رای در گردهمايی شرکت داشتند که بيش از 180 نفر آن ها در رای گيری برای انتخاب هيات رئيسه شرکت کردند.

بعد از انتخاب هيات رئيسه، آئين نامه اجرايی گردهمايی مورد بحث قرار گرفت.
مواد مورد بحث در اين آئين نامه بر دو بند آن متمرکز شد. در يک بند آئين نامه تصريح می شد که تصويب اسناد نهايی مانند سند سياسی بايد با 60درصد آرا صورت گيرد و در بند ديگر قيد شده بود شرط ارائه پيشنهادات به گردهمايی امضای 20درصد شرکت کنندگان در جلسه می باشد. در مورد اول پيشنهاد ديگری وجود داشت که از تصويب اسناد با دو سوم آرا دفاع می کرد و استدلال می کرد که به اين ترتيب امکانی پيدا خواهد شد تا گردهمايی بر روی توافقات وسيع تر حرکت کند. استدلال اصلی طرفداران تصويب اسناد با 60درصد آرا اين بود که بايد امکان حرکت سياسی وجود داشته باشد.
در مورد دوم نيز نظر ديگر آن بود که امضای ده درصد شرکت کنندگان برای ارائه پيشنهاد به اجلاس کافی است تا هر اقليتی بتواند نظرات خود را به رای بگذارد. اما طرفداران طرح پيشنهادات با امضای 20درصد شرکت کنندگان حاضر، پيشبرد جلسه و موفقيت گردهمايی در رسيدن به نتايج معين را مورد نظر داشتند.
بعد از بحث های موافق و مخالف، کليت آئين نامه به رای گذاشته شد و بدون تغيير به تصويب رسيد.

در ساعات پايانی نخستين روز اجلاس، بحث حول سند سياسی با گزارش ناصر مهاجر مخبر کميسيون مربوط به آن اغاز شد.
قرار است در دومين روز گردهمايی اسناد سياسی و ساختاری جمهوری خواهان دموکرات و لائيک به تصويب برسد.

گزارش از: شهلا فريد - پاريس

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11637

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش شهلا فريد از نخستين روز گردهمايی جمهوری خواهان دموکرات و لائيک، اخبار روز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016