شنبه 21 شهريور 1383

آيا آقاي خامنه اي خبر دارد که پدر سينا مطلبي را گروگان گرفته اند؟ ف.م.سخن

آيا آقاي خامنه اي خبر دارد که در حکومت اسلامي تحت رهبري اش پدر سال خورده اي را گروگان گرفته اند تا فرزند نويسنده اش چيزي نگويد و چيزي ننويسد؟ آيا خبر دارد که ماموران حکومتش پيش از اين دستگيري مي خواسته اند با باج گيري سي ميليون توماني، صداي اين نويسنده ي جوان را در گلو خفه کنند؟ آيا خبر دارد که اين خبرنگار به خاطر نوشتن مطلب در وب لاگش، چند هفته ي پر از وحشت و آزار را در زندان هاي حکومت عدل "علي" گذرانده و بعد از وادار شدن به سکوت مجبور به ترک خانه و کاشانه و وطنش شده است؟ آيا خبر دارد که نويسندگان دور از وطن از شر اشباح مستقر در جام جم تهران و حفاظت اطلاعات هاي رنگارنگ در امان نيستند و مدام اي ميل هاي تهديدآميز دريافت مي کنند؟ آيا خبر دارد که چند وب لاگ نويس جوان را که تنها جرم شان نوشتن در اينترنت بوده است بازداشت و آنها را در محل هاي مخفي حبس کرده اند؟ آيا خبر دارد که اين بازداشتگاه ها آن قدر مخفي است که حتي مشاور رئيس جمهور هم قادر به پيدا کردن فرزند دستگير شده اش در آنها نيست؟

اگر خبر دارد که شريک جنايت است، و اگر خبر ندارد شايسته ي رهبري کشور نيست. آقاي خامنه اي بايد خوب بداند که اين حکومت عدل علي نيست که کشور را اداره مي کند بلکه حکومت پدر خوانده اي است که حتي توان نظارت بر اعمال فرزندان جنايتکارش ندارد. اين حکومت ترور و وحشت و گروگان گيري ِ دولتي است که سيد علي خامنه اي مفتخر به رهبري آن است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقاي منتظري به آقاي خميني نوشت که اطلاعات شما روي ساواک شاه را سفيد کرد. اکنون کار جمهوري اسلامي به جائي رسيده است که بايد به آقاي خامنه اي بگوييم دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي موازي و غير موازي و رسمي و غير رسمي شما با کارهايي که مي کند روي اطلاعات زمان خميني را سفيد کرده است.

هرچند مقامات قضايي، نارضايتي و فرمان رهبر معظم انقلاب را به پشيزي نمي گيرند و در مواردي مانند آنچه که براي آقاجري پيش آمد "گوش به فرمان" او نيستند، ولي بهتر است ايشان تلاش فرمايند براي جلوگيري از روسفيدي بيشتر جلادان ِ پيشين و فضاحت و رسوايي در سطح بين المللي، به اين گروگان گيري بي شرمانه هر چه زودتر خاتمه داده شود.

[وب لاگ ف.م.سخن]

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11855

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آيا آقاي خامنه اي خبر دارد که پدر سينا مطلبي را گروگان گرفته اند؟ ف.م.سخن' لينک داده اند.

گروگانگيرى اينترنتى
خبر رسيد که پدر سينا مطلبى را هم که به هيچ روى يک فعال سياسى نيست، گرفته اند...پارسا صائبى
فانوس
September 11, 2004 09:09 PM

Copyright: gooya.com 2016