يكشنبه 29 شهريور 1383

چرا فعالين سياسی و فرهنگی آذربايجان در زندانند!! نامه اي به محمد خاتمي، رئيس جمهور، مدبر، حسين خواه، سببي

آقای خاتمی رئيس محترم جمهوری اسلامی ايران!
بنا به تجربيات تاريخی و علوم جامعه شناسی ايجاد عدالت اجتماعی و جامعه مدنی درهرکشوری بخصوص
در کشورهای چند مليتی مستلزم رشد موزون اقتصادی اجتماعی وفرهنگی ملتهای مختلف آن کشور می باشد.
رشد ناموزون اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در اينگونه کشورها نه تنها دور از عدالت اجتماعی و رسالت جامعه مدنی می باشد؛ بلکه باعث شکاف اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف شده و نفاق ملی راباعث می گردد.
آقای رئيس جمهور؛ بر اساس ماده 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ملل غير فارس زبان حق آموزش زبان مادری خود را دارا می باشند. ليکن ما ترکهای آذربايجان که بيش از 37 در صد کل جميعت ايران را تشکيل می دهيم. نه تنها از آموزش زبان مادری خود در مدارس محروم هستيم؛ بلکه دولت جمهوری اسلامی نيز در _c7ين راه قدمی برنداشته و نه تنها تسهيلات لازم را فراهم نکرده بلکه با سنگ اندازی و ايجاد موانع مختلف از قبيل دستگيری و زندانی کردن فعالين امور فرهنگی اجتماعی و سياسی عملاُُ هرگونه فعاليت فرهنگی و اجتماعی را که حق طبيعی مردم آذربايجان می باشد از آنها سلب شده است.
به اعتقاد ما مبارزات ملی و مدنی ترکهای آذربايجان که ريشه تاريخی چند هزار ساله دارد تا رسيدن به حق طبيعی و انسانی خود با تکيه بر اصول مدنی و صلخ جويانه باز ايستادنی نيست.
تزييق و زندانی کردن فعالين اجتماعی سياسی و فرهنگی مردم آذربايجان نه تنها روح برادری و برابری ملتهای ايران را تقويت نکرده بلکه آنرا خدشه دار خواهد کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقای رئيس جمهور ما اميدواريم جنابعالی با درک مسُوليت خطير خود با اجرای ماده های تعطيل شده 15و19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و عمل به منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد به سياست دوگانه دولت جمهوری اسلامی ايران در قبال ملتهای غير فارس زبان که همانا ادامه سياست رژيم منحوس پهلوی است پ_c7يان داده سياست عدالت اجتماعی و جامعه مدنی را پی ريزی نما ئيد.

ما خواهان آزادی فوری تمام فعالين سياسی اجتماعی و فرهنگی مردم آذربايجان از زندان هستيم.

باميد آزادی همه زندانيان سياسی و فرهنگی در ايران.
عيواض مدبر
شهريار حسين خواه
مناف سببی

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12185

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'چرا فعالين سياسی و فرهنگی آذربايجان در زندانند!! نامه اي به محمد خاتمي، رئيس جمهور، مدبر، حسين خواه، سببي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016