سه شنبه 5 مهر 1384

رجبعلی مزروعی: پرونده هسته ای را یک پرونده ملی نمی دانم، مهر

عضو شورای مرکزی حزب مشارکت عقیده دارد چون مکانیسم تصمیم گیری در پرونده هسته ای، دموکراتیک نیست، پس این پرونده نمی تواند ملی باشد.
رجبعلی مزروعی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در گفت وگو با خبرنگار سیاسی "مهر" درخصوص راهکارهای ملی کردن صنعت هسته ای، گفت: اساسا اینها را من شوخی می دانم، من معتقد نیستم که پرونده هسته ای، یک پرونده ملی باشد.

مزروعی در توضیح نظرخود افزود: چون مکانیسم تصمیم گیری در قضیه هسته ای دموکراتیک نبوده است، پس نمی توان این پرونده را ملی تلقی کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خبرنگار سیاسی "مهر" از این عضو حزب مشارکت پرسید: آیا به نظر شما در اصل بهره مندی ایران از فناوری هسته ای ، شک و شبهه ای وجود دارد که باید مکانیسم تصمیم گیری آن الزاما دموکراتیک باشد که مزروعی پاسخ داد: جای مردم در پرونده هسته ای معلوم نیست، مردم با این برنامه و تبلیغاتی که شروع شده و این همه هزینه موافق نیستند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رجبعلی مزروعی: پرونده هسته ای را یک پرونده ملی نمی دانم، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016