پنجشنبه 5 آبان 1384

ايران‎‎: فقط گفتگوي‎ بدون پيش‎ شرط، واحد مرکزی خبر

مسكو ـ معاون‎‎ رييس‎ جمهوري‎ اسـلامـي‎ ايـران دربـاره‎‎‎ هرگونه دخالت‎‎ در مذاكرات هـسـتـه اي‎ ايـران‎ هشدار داد.

خبرگزاري‎‎ فـرانسـه‎ : پـرويـز داوودي در نشست‎ سازمان‎ همكـاري‎‎ شانگهاي در مسكـو گفت‎: ايران‎‎ , آژانس‎ بيـن المـللـي‎ انـرژي‎ اتمي‎‎ را به‎‎ رسميت‎ مي شناسـد , ما هرگونـه دخالت‎ غيـر مسـئولانـه‎‎‎ را بـه مثابه تهديد مي‎ دانيم‎ و خواستار حـل‎ غيـر تبعيض‎ آميـز اين‎ مساله‎ هستيم‎.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي‎ افزود: ايران‎‎ آماده‎ است‎ بدون هيچ‎ پيش‎ شرطي‎ درباره‎‎‎ برنامه هستـهاي‎ خـود بـا تمام‎ اعضاي‎‎ آژانس‎ بين‎ المللي‎‎ انرژي اتمـي و ديگر كساني‎ كه‎ عضو اين‎ آژانس‎ نيستنـد , مذاكره‎ كند.

قرار است‎‎ , هيات اجرايي‎ آژانـس‎ بيـن‎ المللي‎‎ انرژي‎ اتمي در 24 نوامبـر دربـاره‎ پرونده‎‎ هستهاي‎ ايـران‎ , تصميم‎ بگيرد.

روسيـه‎ و چيـن‎‎ , سـازمـان هـمكــاري‎ شانگهاي‎ را تاسيس‎ كردند و ايران‎ , امسال‎ به‎ اين‎‎ سازمان پيوست‎.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ايران‎‎: فقط گفتگوي‎ بدون پيش‎ شرط، واحد مرکزی خبر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016