جمعه 24 بهمن 1382

رهبری کجا را زد؟


ناطق نوری: من در بيت هستم و می فهمم رهبری کجا را زد....

ناطق نوری: من در بيت هستم و می فهمم رهبری کجا را زد.
با توجه به ضربه وارده و شهادت يکی از شهود (آقای ناطق نوری) که در محل وقوع جرم (وارد کردن ضربه و ضرب و شتم مضروب) حضور داشته، و با توجه به معاينه مضروب مربوطه (ملت ايران و نمايندگانش) بدينوسيله گزارش احتمالی ضربه بر اساس مشاهدات پزشکی اعلام می گردد.

گزارش پزشکی قانونی از مضروب شدن نمايندگان ملت

مضروب: نمايندگان مجلس که به عنوان نماينده ملت مجروح شدند.
ضارب: مقام معظم رهبری و شورای محترم نگهبان
شاهد: علی اکبر ناطق نوری معروف به حاج آقا ناطق
محل وقوع جرم: بيت
آلت جرم: نامعلوم است

گزارش تفصيلی: در تاريخ 15 بهمن 1382 راس ساعت 2 و 28 دقيقه مضروب مربوطه که به مدت 23 روز در حال نشستن به سر می برد، توسط ضارب مربوطه که پس از سه روز که از جايش تکان نخورده، و بنا به اظهار شهود احتمالا در حال برنامه ريزی و لذا تعمد در عمل بوده، مورد ضربه شديد قرار گرفته و مجبور شد از جايش بلند شده و به محل نامعلومی انتقال يابد. احتمالات ضربه وارده به شرح زير است:
1) جمجمه: با توجه به اينکه مضروب مدتها بود که حق استفاده از عقلش را نداشت، لذا احتمال ورود ضربه به محل مقتضی بعيد است. اثر ضربه به جمجمه مشاهده نشد و با توجه به اينکه مضروب عليه بعد از ضربه عاقلانه تصميم به عدم شرکت در انتخابات گرفت، لذا معلوم است که ضربه به اين محل وارد نشده است.
2) چشم: اثرات ضعيف شدن و اعوجاج در ديد در جريان معاينه مشاهده شد، اما با توجه به اينکه مضروب مذکور از مدتها قبل احساس می کرد وضعيت آينده را به روشنی می بيند، احتمالا بيماری مذکور( خوش بينی ناشی از نزديک بينی) در مضروب سابقه داشته و لذا معلوم است که ضربه مورد ادعای شاهد در بيت مذکور به چشم وارد نشده است.
3) زبان و دهان: محل زبان و دهان مورد معاينه دقيق قرار گرفت و احتمال ضربه به اين محل بعيد تشخيص داده نشد. مضروب پس از اصابت ضربه به مدت چند ساعت دچار سکوت و لکنت شده و کلمات مبهمی مانند شايد شرکت کنيم و وزارت اطلاعات قرار است اوضاع را معلوم کند و آقا دستور حل مشکل را فرمودند و تتتحريم نميکککنموووليششايدشششرککتنکککنم را به صورت الکن ابراز داشت. اما بعد از چند ساعت از گذشت ضربه، مضروب مثل بلبل حرف زد. بنا بر اين زدن ضربه توی دهان ملت محرز، ولی کم اثر بوده است.
4) گوش: محل گوش ملت مشاهده شد و با بررسی سابقه معلوم شد مدتها در اثر شنيدن سخنرانی های نامربوط دچار ثقل سامعه شده و در زمان وقوع جرم فقط 30 درصد شنوايی داشته است. اثر ضربه بر روی گوش مشاهده نشد.
5) گردن و شانه و قفسه سينه: در محل زير گردن اثر چند گازگرفتگی و در محل پشت شانه چند کبودی کهنه مشاهده شد، بنا به اظهار مضروب مورد معاينه، ضربات وارده و گازگرفتگی چند ماه پيش در ماه تير در اثر حمله موجوداتی به نام لباس شخصی بوجود آمده و در واقعه اخير( واقعه مضروب شدن در بيت) به محل مذکور ضربه وارد نشده است.
6) از ناحيه نوک پا تا زانو: محل مذکور مشاهده شد و آثار واريس و ورم در آن مشاهده شد. گويا اثر مذکور به دليل تحصن مفرط( سندروم مبل) و عدم راهپيمايی و راه نرفتن در خيابان بوجود آمده. به دليل اينکه مضروب عليه در زمان اصابت ضربه در حال نشسته بود، احتمال اصابت ضربه به محل مذکور بعيد است.
7) محل ران( از زانو تا کشاله ران): محل مذکور معاينه شد و اثر ضربه بر روی آن کشف نشد. چون در زمان وقوع جرم و اصابت ضربه مضروب عليه روی مبل نشسته بود ضربه به ران اصابت نکرده است.
8) محل شکم( از زير ديافراگم تا بالای کشاله ران): اين ناحيه به دليل مصرف بدون برنامه غذايی دچار تورم( سندروم جمهوری اسلامی) بوده و به دليل علاقه ضارب به رفع آسيب های مربوطه به اين بخش اثر ضربه خارجی مشاهده نشد.
9) ناحيه ميانی( فرانتال کيس): ناحيه مذکور مشاهده دقيق شده و اثر ضربه بر آن تشخيص داده شد. گويا ضارب برای جلوگيری از اصابت ضربه به بخش دولتی، بخش خصوصی مشاراليه را مورد ضرب و شتم قرار داده است. البته آزمايشات دقيق نشان داد که مدتهاست که در اثر عدم استعمال ناشی از فشار از بالا و پايين مضروب دچار آسيب اساسی در اين ناحيه بوده است و مدتهاست که امکان هرنوع زايش را از دست داده است.
10) ناحيه ميانی( هايندر کيس): در اين بخش آثار ضربات متعدد مشاهده شد. گويا مضروب در حال خروج از حاکميت از پشت توسط ضارب مورد ضربه با لگد، يا شيی ديگر قرار گرفته است.

خلاصه نتيجه معاينات پزشکی قانونی: مضروب در تاريخ اصابت ضربه در حال نشسته بوده و با دهان باز مشغول گوش کردن به اظهارات ضارب به سر می برد، به همين دليل در اثر فرياد بلند ابتدا دچار پارگی موضعی پرده گوش شده و بعد در اثر تودهنی محکم به لکنت و مشکلات موقت بيانی و اعلام نظر دچار شده و سپس به دليل اعلام پايان تحصن از جا برخاسته که در همين حال از ناحيه بخش خصوصی مضروب شده و سپس در حال استعفا و خروج از حاکميت توسط جناح راست( يا شيی مشابه) و يا لگد مضروب شده است.

نظر پزشکی قانونی: به دليل ضربات وارده مضروب عليه( ملت شريف ايران) تا مدتها احتياج به استراحت مطلق داشته و از هر نوع رفت وآمد، بخصوص برای رای دادن بايد خودداری کند.

نظر پزشکی غيرقانونی: به دليل اينکه کليه اقدامات مضروب با تحريک دشمن صورت گرفته، مضروب موظف است که در تاريخ اول اسفند به هر وسيله شده است برای زدن مشت محکم به دهان خودش و ساير دشمنان در انتخابات شرکت کند تا امکان مذاکره جناح راست با آمريکا و اروپا فراهم شود.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5311

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رهبری کجا را زد؟' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008