شنبه 28 خرداد 1384

صل علی محمد، بوی رجایی آمد


تا ساعتی دیگر مقاله چند نتیجه گیری از انتخابات را در همین صفحه می خوایند.

....و اما احمدی نژاد
مانده ام که کروبی به مرحله دوم می رسد یا احمدی نژاد، واقعیتش را بخواهید دوست دارم احمدی نژاد به دور دوم برسد، چون کلی طنز برایش آماده کرده ام که در فرصت امروز تا روز برگزاری مرحله دوم بنویسم. اگر کروبی روی کار بیاید کار برای من سخت می شود. حیف است که از نعمت بزرگی مثل احمدی نژاد محروم شویم.

تا شب منتظر می مانیم و نتیجه را مشاهده می کنیم. خدا کند احمدی نژاد به دور دوم بیاید. راستش را بخواهید دیگر از دست قالیباف خسته شده بودم.
تا ساعتی دیگر« چند نتیجه گیری از انتخابات» را در همین صفحه می خوانید.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24752

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'صل علی محمد، بوی رجایی آمد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008